Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017

d2d9eef7db92ebaf8ec5a77fb108346c
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra 27 tháng 10 2017 lúc 17:37 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3389 | Lượt Download: 14 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnTr ng .................ườL ......................ớH và tên .............ọ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: TOÁN 9ỚTh gian làm bài 90 phútờCâu (2 ,0 đi m) Rút bi th c: ứa) 751227b) 9331xxx (v iớ9;0xx )Câu (1 ,0 đi m) Gi ph ng trình ươ82212yxyxCâu (3 ,0 đi m) Cho hàm nh t: (m 1)x (1) (v mể ớ 1)a) Xác đnh hàm (1) đng bi trên Rị ếb) Xác đnh m, bi th hàm (1) song song đng th ng 1ị ườ ẳc) Xác đnh đng th ng (dị ườ ẳ1 ): 3x; (d2 ): 0,5x 1,5 và th hàmồ ủs (1) cùng đi qua đi m.ố ểCâu (3,5 đi m)ểCho đng tròn tâm bán kính 3cm. đi cách là 5cm hai ti tuy nườ ếAB, AC đng tròn (B, là ti đi m).ớ ườ ểa) Ch ng minh AO vuông góc BCứ ớb) đng kính BD. Ch ng minh ng DC song song OA;ẻ ườ ớc) Tính chu vi và di tích tam giác ABC.ệd) Qua đng th ng vuông góc BD, đng th ng này tia DC E. Đngẻ ườ ườ ườth ng AE và OC nhau I; đng th ng OE và AC nhau G.ẳ ườ ởCh ng minh IG là trung tr đo th ng OA. ẳCâu 5: (0,5 đi m)ểGi ph ng trình: xả ươ 4x (x 4)27xDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN TOÁN 9Ề ỚC âu dungộ mểCâu 1a27 12 75 3 = 3 3 1, 0Câu 1b9331xxx=3131xx 1,0Câu 282212yxyx82422182)21(221yyyxyyyx 3y 1 0,5V ph ng trình đã cho có nghi duy nh (x;ậ ươ y) (3; 1) 0,5Câu 3a Hàm (1) đng bi trên khi 0,5<=> thì hàm (1) đng bi trên Rậ 0,5Câu 3b th hàm (1) song song đng th ng +ồ ườ khi và 1( uôn đúng) 0,5=> thì th hàm (1) song song đngậ ườth ng 0,5Câu 3c Xác đnh đc to giao đi (dị ượ ủ1 và (d2 là (1; 2) 0,5­ các đng th ng (dể ườ ẳ1 ); (d2 và (1) cùng đi qua đi thìộ ểđng th ng (1) ph đi qua đi (1; 2) => (m 1).1 3ườ ểGi đc 4ả ượ 0,5Doc24.vnCâu 4a hình đúng a) 0,5Ta có OB OC 2(cm) AB AC (Tính ch hai ti tuy nhau)ấ 0,5=> AO là đng trung tr BC hay OAườ ủ BC 0,5Câu 4bXét tam giác BDC có OB OD OD 21 BD (= R)=> Tam giác BDC vuông => DCạ BC CạV DC//OA Vì cùng vuông góc BC)ậ 0,250,25Câu 4c Xét tam giác ABO vuông có BO AB (theo tính ch ti tuy n)ấ ế=> AB =2 25 4OA OB cm 0,25G là giao đi AO và BCọ ủVì là trung tr BC nên HB HC ủ2BC Tam giác ABO vuông có đng cao BHạ ườ=> HB.OA OB.AB th ng trong tam giác vuông)ệ ượTính đc HB 2,4 cm; BC 4,8 cmượ 0,5L có ABạ OA.AH => AH 3,2cmV chu vi tam giác ABC làậ AB AC BC 4,8 12,8 (cm)Di tích tam giác ABC là: ệ2. 3, 2.4, 87, 68( )2 2BC OAcm 0,25Câu 4d Ch ng minh đc hai tam giác ABO và tam giác EOD ng nhauứ ượ ằ(g.c.g) 0,25BD CI EG AO HDoc24.vnCh ng minh đc giác ABOE là hình ch nh => OEứ ượ ậ AICh ng minh đc tam giác AOI cân Iứ ượ ởS ng tính ch đng cao tam giác ch ra đc IG làử ườ ượđng cao đng th là trung tr đo th ng OA.ườ 0,25Câu Gi ph ng trình: ươ2 24 4) 7x x Đt =ặ27x ph ng trình đã cho thành: ươ24 4)t t  2( 4) 0t x )( 4) 0t t hay 0,25Do đó ph ng trình đã cho ươ 2 27 7x hay x  16 hay 270 x xx 3 0,25