Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2016 - 2017

3f1d5ffb5cb3972d970e4d018b91a739
Gửi bởi: Hello Chào 20 tháng 12 2016 lúc 15:36 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 5:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2848 | Lượt Download: 13 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONAM ĐỊNHĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ INĂM HỌC 2016 2017 Môn: Toán lớp 10(Thời gian làm bài: 90 phút)Đề thi gồm 01 trangCâu (2,0 điểm )a) Tìm tập xác định của hàm số 321y xx= +- b) Xác định các số thực biết parabol 2y ax bx c= có đỉnh ()1;1I và đi quađiểm ()0; 2A Câu (2,5 điểm Giải các phương trình sau:a) 1x x+ b) ()()1 212 4xx x++ -- .Câu (1,0 điểm )Cho phương trình ()()21 0x m+ =é ùë Xác định tham số đểphương trình có ba nghiệm âm phân biệt 3, thỏa mãn 21 333.x x+ =Câu (3,5 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD Biết đỉnh ()1; 2A ()2; 2B-và đỉnh có hoành độ dương. a) Xét sự thẳng hàng của ba điểm và ()4; 10M- b) Tính .OA OBuuur uuur và ·cosAOB c) Tìm tọa độ của các đỉnh và .Câu (1,0 điểm )Giải phương trình sau:()()2 12 9x x+ +.----------HẾT----------Họ và tên học sinh:………………………………………….Số báo danh:………………Chữ ký của giám thị:……………………………………………………………………...1Doc24.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁNĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ LỚP 10 Năm học 2016-2017Câu Đáp án Điểm1 aTìm tập xác định của hàm số 321y xx= +- 1,0+ Hàm số xác định khi 02 0xx- ¹ìí+ ³î 2xx ¹ìÛí³ -î+ Do đó tập xác định của hàm số đã cho là: [){}2; \\ 1D= +¥ 0,50,250,25bXác định các số thực biết parabol 2y ax bx c= có đỉnh ()1;1Ivà đi qua điểm ()0; 2A 1,0+ Parabol qua điểm ()0; 2A cÞ .+ Parabol có đỉnh ()1 1;121bIaa cì- =ïÞíï+ =î 11 2b aa bab= -ìÛí+ -î=ìÛí= -îVậy 1, 2a b= và 2c =. 0,250,250,250,252 aGiải phương trình 1x x+ 1,25+ Điều kiện: 12x³ PT22 1x xÞ 204 04xx xx=éÛ Ûê=ëThử lại có 4x thỏa mãn PT. KL: Vậy nghiệm của phương trình đã cho là 4x =. 0,250,250,50,25bGiải phương trình ()()1 212 4xx x++ -- 1,25+ Điều kiện: 2, 4x x¹ .+ PT trở thành: ()()()()()1 2x x+ 27 105 102x xxxÛ -Û -Û 0,250,250,52Doc24.vnTL: Ta có 2x= thỏa mãn pt. Vậy PT có nghiệm duy nhất 2x= 0,253Cho phương trình ()()21 0x m+ =é ùë Xác định tham số mđể phương trình có ba nghiệm âm phân biệt 3, thỏa mãn2 21 333.x x+ 1,0+ PT ()()21 *xx m= -éÛê- =ë+ Phương trình đã cho có ba nghiệm âm phân biệt nếu và chỉ nếu phươngtrình (*) có hai nghiệm âm phân biệt khác 1- Xét PT (*) ta có: ()' 00 0SmPm mD >ìï<ïÛ <í>ïï+ ¹î+ Giả sử ,x là nghiệm của PT (*) nên 23 21 32x x= =+ Ta có: ()()2 22 21 22 4x m+ +()221 32 04 mm mm= -éÞ Ûê=ëĐối chiếu đk ta có 1m= thỏa mãn. 0,250,250,250,254 aXét sự thẳng hàng của ba điểm và điểm ()4; 10M- 1,0+ Ta có: ()3; 12AM-uuuur ()1; 4AB-uuur3AM ABÞ =uuuur uuur Vậy ba điểm A, và thẳng hàng. 0,250,250,250,25bTính .OA OBuuur uuur và ·cosAOB 1,25+ Ta có ()()1; 2; 2OA OB-uuur uuur 1.2 2.2 2OA OBÞ -uuur uuur+ ·()cos cos ,AOB OA OB=uuur uuur ..2 15. 10OA OBOA OB=- -= =uuur uuur 0,250,250,250,250,25c Tìm tọa độ các đỉnh và 1,25+ Gọi đỉnh (); 0C x> theo giả thiết ta có: AB BCAB BCì=í=îuuur uuurMà ()1; 4AB-uuur và ()2; 2BC y- +uuur nên ta có hệ pt: 0,250,253Doc24.vn()()()()2 22 17x yx y- =ìïí- =ïî ()()22 yy- +ìïÛí+ =ïî 61xy =ìÛí= -î hoặc 23xy= -ìí= -î ()6; 1CÞ (do 0x >)Do ()5; 3AD BC D= Þuuur uuur 0,250,250,255Giải phương trình sau:()()2 12 9x x+ 1,0+ Điều kiện: 16x³ .+ Đặt 1, 0t t= PT trở thành: 22 5t t- ()()()()()222 22 222 22 12 02 (1)2 (2)t tt tt tt tÛ -Û =é- =Ûêê- =ë+ Giải (1)4 62t+Þ Þ9 66x+= Giải (2)()2221 12 212 1tt tttt=éêÞ Û+ê= -ê- +ëVới 0t x= .Với ()222 21 32 1tt tt+= +- ()()()2 221 3t tÛ (với 1t >) ()()33 321 43t xÛ +KL: PT đã cho có ba nghiệm: 60, 6x x+= và ()3 322 43x= 0,250,250,250,25Chú ý: Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì chođủ điểm theo từng phần như hướng dẫn chấm quy định. ----------HẾT----------4Doc24.vnMA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IMÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2016 2017 Cấp độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng1. Hàm số bậcnhất và bậc hai Nhận biết đượccách tìm TXĐcủa hàm số đơngiản. Hiểu được tọa độđỉnh parabol vàđiểm thuộc đồ thịSố câu (ý)Số điểmTỷ lệ 11đ 11đ 22,0đ=20%2. Phương trình Nhận biết đượccách giải phươngtrình chứa ẩn ởmẫu và chứa ẩntrong căn đơngiản. Biết vận dụngđịnh lý Viet vàotìm nghiệm ptbậc hai thỏa mãnbiểu thức đốixứng các nghiệm.Vận dụng pp đặtẩn phụ, pp liênhợp giải pt vô tỷ.Số câu (ý)Số điểmTỷ lệ 22,5đ 22đ 44,5đ=45%3. Véc tơ Tích vôhướng của hai Véctơ. Hiểu được việcxét sự thẳng hàngba điểm và tínhđược tích vôhương của haivéc tơ khi biết tọađộ các điểm Vận dụng đượcTVH của hai véctơ và các tínhchất vào tìm tọađộ các điểm thỏamãn tính chấthình học chotrước.Số câu (ý)Số điểm Tỷ lệ 22,25đ 11,25đ 33,5đ=35%Số câu (ý)Số điểmTỷ lệ 33,5đ=35% 33,25đ=32,5% 33,25đ=32,5% 910,0đ=100%5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.