Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi cuối HKII toán 3

9aa60bcbfd2492b9e8fb56472d945d3a
Gửi bởi: Phương Linh 7 tháng 5 2017 lúc 4:23:52 | Được cập nhật: 11 giờ trước (8:59:07) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 623 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG TI NG PHÚCƯỜ ỒNăm c: 2016 2017ọ KI TRA KÌ IỀ ỀMôn: Toán 3Th gian: 40 phútờI. PH TR NGHI (3 ĐI M)Ầ ỂA. Khoanh vào đáp án đúng nh tr cho nh ng câu sau: (1,4 đi m) ể( đúng đc 0,2 đi m) ượ ể1. 2755 đc là: ọA. Hai nghìn trăm năm lămả ươB. Hai nghìn trăm năm nămả ươC. Hai nghìn trăm năm lămảD. Hai nghìn trăm lăm nămả ươ2. Tính: XI III =…..A. XV B. XVI C. XIV D. XX3. So sánh: 98178….. 923867 A. B. C. D. Không xác đnhị4. nh trong các 30456; 34568, 39099, 23894,100122 là:A. 100122 B. 30456 C. 39099 D. 238945. Ngày 13 trong tháng là th Năm. ngày 28 trong tháng đó là th y?ứ ấA. Th haiứ B. Th baứ C. Th sáuứ D. Th nămứ6. Đng ch gi ?ồ ờA. 13 gi phút ờB. gi 13 phút ờC. 13 gi 20 phútờD. 13 gi 25 phút ờ7. Hình bên có…..tam giác:A. 10 hình C. 14 hìnhB. 12 hình D. 13 hình1B. Hoàn thi các câu sau tr thành câu đúng: (1, đi m)ệ ể1. Có 18 viên bi chia đu ra túi. 26 viên bi nh th thì chia đc:….túi. (0,2 đ)ề ượ2. Đi (1,2 đ)ề ốa. 234m ……….cmb. 346cm ………cmc. 45hm ………dam d. 90km =……..me. 890kg =……..gf. 8000g =………kg3. Chu vi nh đt có chi dài 68m, chi ng nh chi dài 10 là: (0,2 đ)ộ ề……………………………………………………………………………… ............................II. PH LU (7 ĐI M)Ầ ỂCâu 1: Đt tính và tính (2 đi m).ặ ểa. 3450 5........................................................................................................................................ b. 10712 4........................................................................................................................................ c. 9000 125........................................................................................................................................ d. 2345 239........................................................................................................................................Câu 2: chu cho cu p, tr ng, ng ta đã kê hàng gh choể ườ ườ ếđ 81 ng p. Nh ng trên th thì có 108 ng đn p. ph kêủ ườ ườ ảthêm hàng gh cho ng trên? (1,5 đi m)ấ ườ ểGi iả............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: Minh và Khôi có 25 quy Minh ng 2/3 Khôi. iể ỏm có bao nhiêu quy (0,5 đi m)ỗ ểGi iả2............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: Tìm (1 đi m)ểa. 120 30 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b. 125 43 26................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................c. 357 7ư ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d. 15 8................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................Câu 4: Tính di tích hình có đo nh sau: (1 đi m) ể3....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5: Tìm có ch bi ng vi các ch theo th ng ta ượ ạs có mà ng ph tìm và ng 77. 0,5 đi m)ẽ ể............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4Câu 6: a. hàng trong hai ngày bán đc 120 kg o, ngày th nh bán đc ượ ượ5 kg thì ngày th hai. ngày th nh bán đc bao nhiêu ượkg o? ạ( 0,25 đi m)ể............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b. Tu Hoa băng 1/4 tu và ng 1/7 tu ông. Ông 27 tu i. Hoa ỏbao nhiêu tu i? (0,25 đi m)ổ ể............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5