Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 3 (3)

b7dff56f5cd382fda3803ed2caf7292f
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 1 2018 lúc 22:48 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 4:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 431 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI KI TRA ĐNH CU KÌ NĂM 2017 2018Ể ỌMôn: TOÁN 3ớ (Th gian làm bài: 40 phút)ờ và tên: ...................................................................... p: ........ọ Tr ng Ti Th ch ng, huy Hà, nh hà Tĩnhườ ỉĐi mể nh xét ậ………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………………………….. Bài 1. bài đây có kèm theo câu tr ướ A, B, C, (làđáp qu tính,...) Hãy khoanh vào ch đt tr câu tr đúng.ố ướ ờ1. qu phép nhân là: A. 30. B. 31. C. 32. D. 40.2. qu phép chia 67 là: A. 11. B. 11 1. C. 11 2. D. 11 3.ư ư3. phép chia 15 là: A. 0. B. C. 1. D. 3.4. Đng bên ch gi A. 10 gi phút. B. 10 gi 10 phút. C. 10 gi phút D. 10 gi 15 phút.ờ 5. 5m 4cm …….. cm A. 54cm. B. 450cm. C. 540cm D. 504cm.6 Hình giác ABCD có góc vuông là:ứ A. B. C. D. 17 hình vuông có nh cm. Chu vi hình vuông là: A. 27 cm. B. 28 cm. C. 29 cm. D. 30 cm.8 có 24 sinh đc thành nhóm. nhóm có yộ ượ ấh sinh? A. sinh. B. sinh. C. sinh D. sinh.ọ Bài 2. §Æt tÝnh råi tÝnh a. 754 463 b. 216 46............. ................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................. ............................... ...................................................... ............................................................................... …. ................................................................................. .................................................................................... c. 208 b. 95 ............. ................................................................................ ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. ............................... ..................................................... ............................................................................... .. ............................................................................. ................................................................................ Bài 3: Tìm Xa) 127 349 b) 130 ............. ................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. ............................... ......................................................... ............................................................................... .. Bài 3: Hùng có quy truy dày 140 trang? Hùng đã đc đc ượ51 trang. ốH Hùng còn ph đc bao nhiêu trang quy truy n?ỏ ............. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................... ..................................................................................................................................……………..... .................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu đi )ểa/ Có bao nhiêu có ba ch gi ng nhau?ố b/Tìm li tr có ba ch nh t?ố ướ ấ............. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................... ..................................................................................................................................……………..... .................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BÀI KI TRA ĐNH CU KÌ 1­ NĂM C: 2017 2018Ể ỌMôn: Ti ng Vi 3ế ớTh gian làm bài: 40 phútờ và tên: ...................................................................... p: ...........ọ Tr ng Ti Th ch ngườ ằĐi mể nh xét giáo viênờ ủA. Ph ki tra đc, đc hi uầ ểI. Đc, tr câu (4đ)ọ ỏ­ HS đc trong các bài sáchTi ng Vi 3, 1.ọ ậ­ GV đt câu bài, ho đo đc ki tra kĩ năng đc hi u.ặ ểII. Đc hi (ọ 30 phút 6đ) TùngửThuy chúng tôi đang xuôi dòng con sông in đm ch sề ửm th ch ng Mĩ c. Đôi thôn xóm màu xanh lu tre làng vàộ ướ ướ ỹnh ng ng phi lao rì rào gió th i.ữ ổT Hi ng, thuy xuôi kho ng sáu cây là đã bi cừ ươ ảmênh mông. dòng sóng bi kh chính là Tùng. Bãi cátơ đây ng đc ng ca là Bà chúa các bãi m”. Di kì thay, trong tở ượ ộngày, Tùng có ba màu bi n. Bình minh, tr nh chi thauử ướ ếđng chi xu ng bi n, bi nhu màu ng nh t. Tr a, cồ ướ ướbi xanh và khi chi tà thì đi sang màu xanh c.ể ụNg đã ví bi Tùng gi ng nh chi đi càiườ ượ ồvào mái tóc ch kim sóng bi n. Theo Thuỵ ChươngKhoanh tròn câu tr đúng và hoàn thành các bài sau:ả ậCâu 1. nh hai bên sông có gì đp? ẹA. Thôn xóm màu xanh lu tre làng và nh ng ng phi lao rì rào gió ướ ặth i.ổB. Lu tre làng to bóng mát soi bóng xu ng dòng sông.ỹ ốC. Là nh ng hàng cây ch dài th ng p.ữ ắCâu 2. Trong ngày, Tùng có màu bi n? ướ A. màu B. Hai màu. C. Ba màu.ộ ắCâu Câu nào đây có hình nh so sánh?ướ ảA. dòng sóng bi kh chính là Tùng.ơ ửB. Con sông in đm ch th ch ng Mĩ c.ậ ướC. Bình minh, tr nh chi thau đng chi xu ng bi n.ặ ểCâu 4. Trong các đây, nào là ch đc đi m?ừ ướ ểA. Con thuy B. Xanh C. Gió th i.ề ổCâu 5. Vi câu theo Ai làm gì?G ch chân ph Là gì?ế ậ…………………………………………………………………………………...Câu 6: Đt ph vào các câu sau:ặ ẩÔng em em chú em đu là th .ố ỏB. Ph ki tra Vi tầ ế1. ChÝnh t¶ :(4 ®iÓm) Nghe vi bài: Nhà rông Tây Nguyênở (Sách TV3t trang 77). Vi :ậ Gian đu nhà rông... dùng khi cúng trong 15 phót.2 ViÕt đế c©u ng hàng xóm mà em quý nể ườ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2017 2018I. PhÇn tr¾c nghiÖm ®iÓm Đúng câu 0,5 đi mỗ ểCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 8A CII. PhÇn tù luËn đi mể )1. ®iÓm HS đt tính tính đúng phép tính cho 0,5 đi mặ ể3. (1®iÓm) bài tìm đúng đc 0,5 đi mỗ ượ 4. ®iÓm) Gi¶i bµi to¸n Bµi gi¶i trang Hùng đã đc đc là: ượ 0,5đ) 140 28 (trang) 0,5đ) trang còn Hùng ph đc là 0,25đ) 140 28 112 (trang) 0,5đ) Đáp :ố 112 trang 0,25đ)5 1®iÓm) câu đúng ghi 0,5 đỗa/ Có bao nhiêu có ba ch gi ng nhau? Có số ố111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999. b/ Tìm số liền trước của số có ba chữ số lớn nhất? 998H NG CH MÔN TI NG VI 3ƯỚ ỚCU KÌ NĂM C: 2017 2018Ố I. Ph ki tra đc, đc hi (10đ)ầ 1. Đc, tr câu (4đ)ọ HS đc trôi ch y, to, rõ ràng, đúng quy đnh cho 3đọ HS tr đúng câu theo yêu cho 1đ.ả 2. Đc hi (ọ 6đ) câu đúng cho 1đỗCâu 5: Đt câu đúng 0,5 đi m.ặ ch đúng ph Là gì? 0,5 đi mạ VD: Chi nay, chúng em lao đng tr ng cây. ồCâu 6: ph đúng 0,5 đi mỗ ểÔng em, em chú em đu là th .ố II. Ph ki tra vi (10đ)ầ Bài 1. đi mể Bài vi không chính ch vi rõ ràng, đúng u, đúng đp,ế ẹtrình bày đúng hình th bài chính 4đứ trong bài vi (sai ph âm đu ho n, thanh không vi tỗ ếhoa đúng qui đnh) tr 0.2đị *L ý: ch vi không rõ ràng, sai cao kho ng cách ki ch ,ư ữho trình bày n,...b tr đi toàn bài.ặ Bài 2. điểm ý: Vi đc đo văn hoàn ch nhợ ượ Ng đó tên gì, bao nhiêu tu i?ườ Ng đó làm ngh gì?ườ Tình gia đình em đi ng hàng xóm nh th nào?ả ườ Tình ng hàng xóm đi gia đình em nh th nào?ả ườ ế­ Ch vi rõ ràng, di đt tron và đu bi vi câu đúng ng pháp.ữ ướ Câu Câu Câu Câu 4A Tu theo sai sót ý, di đt và ch vi t, có th linh đng trongỳ ộm đi m.ứ ểKhông cho điểm số thập phân