Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra hóa học lớp 9 phần 2 học kì 2

f8a476dd12931262c726c2fdf21c692d
Gửi bởi: thanhdatlocnga 1 tháng 9 2016 lúc 23:14:16 | Được cập nhật: hôm kia lúc 20:05:56 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 473 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Pho ̀ng GD &ĐT Bảo Lộc Kiểm tra: 45 phút.THCS Lộc Trường Nga Môn: Hóa họcHọ và tên: …………………………… Lớp: 9A…… Điểm Nhận xét của Giáo Viên kiến của Phụ HuynhĐỀ SỐ 1:I .Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)1. Axit axetic có thể tác dụng với:A. Cu, Na2 CO3 B. Zn,Cu(OH)2 C. CuSO4 MgCO3 D. Ag, NaOH.2. Rượu etylic phản ứng được với natri vì: A. Trong phân tử có nguyên tử oxi. B. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.C. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi. D. Trong phân tử có nhóm –OH.Câu :( điểm) Hãy ghép các cột với các chất cột cho phù hợp .Cột Cột BA ối với B1) Axit a) CH3 COOCH3 +……….2) Rượu etylic b) CH3 OH +……….3) Este c) CH3 CH2 COOH ………d) CH3 CH2 CH2 COOHCâu 3: (1 điểm) Hãy điền chữ (đúng) hoặc “S (sai) vào trống cuối các câu sau: A. Khi đun chất béo trong dung dịch kiềm sẽ xảy ra phản ứng xà phòng hóa.B. Axit axetic có thể tác dụng với dung dịch brom. C. ợu etilic, axit axetic thuộc loại dẫn xuất của hiđrocacbon.D. Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo.II.Tự luận: 7.0 điểm):Câu (2 điểm) Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):C2 H4 C2 H5 OH CH3 COOH CH3 COOC2 H5 CH3 COONa. Câu (1,0điểm) Nêu phương pháp hóa học để phân biệt chất lỏng đựng trong lọ kh ng nh n: Rượu etilic, axitaxetic, benzen. Câu (2,0 điểm) Tiến hành lên men giấm 80 ml rượu chưa biết độ thu được bao nhiêu gam dung dịch axit axetic 4%. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 92%, khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml. Câu (2,0 điểm) Cho 40 dung dịch axit axetic tác dụng với Canxicacbonat lấy dư, sau phản ứng thu đươc 4480 ml khí cacbonic(đktc).a) Viết PTHH xảy ra.b) Tíng nồng độ của dung dịch axit đã dùng? Biết C=12 Ca 40 16)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pho ̀ng GD &ĐT Bảo Lộc Kiểm tra: 45 phút.THCS Lộc Trường Nga Môn: Hóa họcHọ và tên: …………………………… Lớp: 9A…… Điểm Nhận xét của Giáo Viên kiến của Phụ HuynhĐỀ SỐ 2:I .Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm):Câu 1: (1 điểm) Hãy điền chữ (đúng) hoặc “S (sai) vào trống cuối các câu sau: A. Giấm ăn là dung dịch C2 H5 OH từ 2-5%B. Khi đun chất béo trong môi trường axit sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. C. Chất béo là một hỗn hợp. D. Rượu etilic có nhóm –OH.Câu Khoanh tròn vào chữ cái A, B, hoặc cho câu trả lời đúng: 3,0đ)1. Dãy chất sau đây đều là dẫn xuất của hidrocacbon:A. CO2 CH3 COOH, C2 H5 ONa. B. C6 H5 Br, C2 H4 O, C2 H5 OH.C. CH3 Cl, KOH, C6 H12 O6 D. NaHCO3 C6 H6 Cl6 C2 H6 O.2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A, B, lần lượt là dãy các chất nào sau đây A. Etilen, rượu etylic, este etylaxetat. B. Etilen, rượu etylic, axit axetic. C. Rượu etylic, axit axetic ,este etylaxetat. D. Axetilen, rượu etylic, axit axetic.Câu :( điểm) Hãy ghép các cột với các chất cột cho phù hợp .Cột Cột BA ối với B1) Axit a) CH3 COOCH3 +……….2) Este b) CH3 CH2 CH2 OH +……….3) Rượu etylic c) CH3 CH2 COOH ………d) CHCOOHII.Tự luận: 7.0 điểm):Câu (2,0đ): Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây MgO, CaSO4 NaOH, CaCO3 Fe, Cu. Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có).Câu 1,0đ): Nêu phương pháp hóa học để phân biệt chất lỏng đựng trong lọ kh ng nh n: Rượu etilic, axit axetic, este etylaxetat.Câu (2,0đ): Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2 SO4 đặc, thu được 26,4 gam este etylaxetat.a). Viết phương trình hóa học.b). Tính hiệu suất của phản ứng trên.Câu (2 điểm) Khi lên men giấm từ 80 ml rượu 4,6 sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch axit axetic 4%. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 92%, khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml. Câu ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ướ Axit oxi men gi m................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.