Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Hóa 9 ĐỀ SỐ 8

ccde6ab6fafdda16ced3b496c4fd7f95
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 11 2022 lúc 17:11:05 | Được cập nhật: 46 phút trước | IP: 253.62.145.47 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 228 | Lượt Download: 1 | File size: 0.023721 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 8

Biết: Ba = 137, Na = 23, K = 39, Fe = 56, C = 12, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Mg =24, Al =27; Zn = 65, Cu = 64

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Nước Giaven là 

A. dung dịch hỗn hợp của hai muối NaCl và NaClO. 

B. dung dịch hỗn hợp của hai muối KCl và KClO 

C. dung dịch hỗn của NaCl và NaOH 

D. dung dịch hỗn hợp của KCl và NaOH

Câu 2. Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2

B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

A. Fe và CuCl2

B. Zn và Al(NO3)3

C. Cu và AgNO3

D. Fe và AgNO3

Câu 4. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. K, Al, Fe, Ag

B. Al, K, Ag, Fe

C. Ag, Fe, Al, K

D. Fe, Ag, K, Al

Câu 5. Ở một số vùng nông thôn, về mùa đông còn xảy ra hiện tượng có người bị chết ngạt do ngộ độc khí than khi dùng bếp than để sưởi trong nhà. Đó là do

A. khí CO sinh ra khi than cháy không hoàn toàn.

B. khí CO2 sinh ra khi than cháy.

C. do nhiệt độ quá cao

D. do khí N2 sinh ra khi đốt than.

Câu 6. Muối Fe(NO3)2 có lẫn ít muối AgNO3. Có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Fe(NO3)2?

A. Zn

B. Fe

C. Cu

D. Ag

Câu 7. Để phân biệt 3 gói bột: Fe, Cu và Al có thể dùng các dung dịch

A. NaOH và FeCl2

B. HCl và CuCl2

C. Ca(OH)2 và NaCl

D. HCl và NaOH

Câu 8. Cho 5,4 gam Al vào dung dịch NaOH loãng, dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (ở đktc)

A. 4,48 lít

B. 6,72 lít

C. 8,96 lít

D. 5,04 lít

Câu 9. Pha dung dịch chứa 1g NaOH với dung dịch chứa 1g HCl sau phản ứng thu được dung dịch có môi trường:

A. Axit

B. Bazơ

C. Trung tính

D. Không xác định

Câu 10. Có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí O2 có lẫn hơi nước

A. SO3

B. CO2

C. CuO

D. P2O5

Phần 2. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau:

Fe → FeCl2 → FeCl3 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

Câu 2. Hỗn A gôm Fe2O3 và CuO. Nung nóng 16 gam hỗn hợp A với khí cacbon oxit, sau phản ứng toàn bộ lượng CO2 thu được cho phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25 gam kết tủa trắng.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit kim loại trong hỗn hợp đầu.

(Cho biết: Fe = 56; N = 14; H = 1; C = 12; Cu = 64; O =16, C = 12, Ca = 40)

------- Hết ------

Đáp án đề thi học kì 1 hóa 9 năm học 2020 - 2021 Đề 8

Phần 1. Trắc nghiệm 

1A 2A 3B 4C 5A
6B 7B 8D 9A 10D

Phần 2. Tự luận

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2Cl2 2FeCl3

(3) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

(4) FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Fe(NO3)2

(5) Fe(NO3)2 + NaOH → 2NaNO3 + Fe(OH)2

(6) Fe(OH) FeO + H2O

Câu 2.

a) Phương trình hóa học:

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

CuO + CO Cu + CO2

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe2O3, CuO

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

x →                              3x

CuO + CO Cu + CO2

y →                          y

Sau phản ứng: nCO2 = 3x + y

nkết tủa = 0,25 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3x + y) →             (3x + y)

=> 3x + y = 0,25 (1)

Theo đề bài ta có:

160 x + 80y = 16 (2)

Từ (1) và (2) ta giải hệ phương trình được:

x = 0,05 mol , y = 0,1 mol

=> mFe2O3 = 0,05.160 = 8 gam

=> %mFe2O3 = 8/16 .100 = 50%

%mCuO = 100% - 50% = 50%