Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 15 phút chương I: Các loại hợp chất vô cơ

9943d85b8e900bd25a3dd87afc10624b
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 25 tháng 6 2018 lúc 16:06 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:22 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 431 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG ĐỀ 01 Câu 1: Oxit được chia thành mấy loại: A. loại B. loại C. loại D. loại Câu 2: Canxi oxit là một: A.axit B. bazơ C. oxit D. muối Câu 3: SO2 là: A.oxit trung tính B. oxit axit C. oxit lưỡng tính D. oxit bazơ Câu 4: Oxit axit có thể tác dụng được với: A.oxit bazơ B. nước C. bazơ D. cả ba hợp chất trên Câu 5: Cho các oxit SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là A. SO2 B. Na2O C. CuO D. CaO Câu 6: Khi pha loãng axit sunfuric người ta phải A. đổ từ từ axit vào nước. B. đổ từ từ nước vào axit. C. đổ nhanh axit vào nước. D. đổ nhanh nước vào axit. Câu 7: Để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat người ta thường dùng: A. BaCl2 B. Ba3(PO4)2 C. BaCO3 D.BaSO4 Câu 8: Để điều chế H2SO4 trong công nghiệp, phải trải qua mấy giai đoạn? A. B. 2Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! C. D. Câu 9: Sự khác biệt trong tính chất hóa học của H2SO4 đặc so với H2SO4 loãng là: A. tác dụng được với oxit bazơ B. tác dụng được với bazơ C. tác dụng được với kim loại D. khả năng hút nước mạnh (tính háo nước) Câu 10: Khả năng tan của H2SO4 trong nước là: A. rất ít B. ít C. bình thường D. nhiều ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-B 4-C 5-D 6-A 7-A 8-C 9-D 10-D ĐỀ 02 Câu 1: Bazơ không tác dụng với CO2 là: A. NaOH B. Ca(OH)2 C. Fe(OH)3 D. KOH Câu 2: Bazơ tác dụng với SO2 là: A. Ca(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Cu(OH)2 D. Al(OH)3 Câu 3: Phản ứng giữa axit và bazơ là phản ứng: A. phân hủy B. hóa hợp C. trung hòa D. oxi hóa khử Câu 4: Thang pH dùng để: A. biểu thị độ axit của dung dịch B. biểu thị độ bazơ của dung dịch C. biểu thị độ mặn của dung dịchTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! D. biểu thị độ axit và bazơ của dung dịch Câu 5: Để điều chế Ca(OH)2, người ta thực hiện phản ứng cho CaO tác dụng với A. dung dịch HCl B. dung dịch H2SO4 C. nước D. khí cacbonic Câu 6: Muối có vai trò quan trọng nhất đối với đời sống con người là: A. NaCl B. KCl C. BaCl2 D. CaCl2 Câu 7: Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của muối ăn là để: A. ăn B. điều chế nước Gia ven C. sản xuất Na2CO3 D. sản xuất kim loại Na Câu 8: Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng của thực vật là: A. nước B. muối khoáng C. nguyên tố cacbon D. nguyên tố nitơ Câu 9: Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là: A. nhôm B. sắt C. đồng D. bạc Câu 10: Trong các kim loại sau, kim loại không tác dụng với dung dịch HCl là: A. nhôm B. sắt C. đồng D. magie ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-C 4-D 5-C 6-A 7-A 8-A 9-D 10-C