Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn ngữ văn 12

d513e2485314c3092f3859b935940e16
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 9 2018 lúc 21:26:36 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 18:04:58 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 385 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI KI TRA 15 PHÚT 2Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh sau khi ọh bài: Vi c.ệ ắII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng th pậ ngộĐ hi uọ Nh di ệbi pháp ệngh thu ậđ ượ ửd ng trong ụvăn n.ả Hi tác ng ủhình th ngh ệthu ượ ửd ng trong văn ụb n, chính ủvăn n.ả nh cá nhân ủv dung ho ngh ệthu văn n.ậ ảS câuốS đi mố ểT %ỉ 12,020% 14,040% 14,040% 310,0100%IV. ki traề ểĐ đo th và tr các câu sau:ọ ỏNh ng ng Vi taữ ườ ủĐêm đêm nh là rungầ ấQuân đi đi đi trùng trùngệ ệÁnh sao súng cùng mũ nan.ầ ạ(Trích Vi cệ u)ố ữCâu (2 đi m)ểHãy cho bi dung chính đo th ?ế ơCâu (4 đi m)ểCh ra các bi pháp ngh thu ng trong đo th và nêu tác ng các bi ượ ệpháp ngh thu đó?ệ ậCâu (4 đi m)ểVi đo văn ng bày suy nghĩ anh/ch lòng yêu th tr trong ướ ẻb nh hi nay.ố ệV. ng ch mướ ấCâu dung tr iộ Đi mể1 Khung nh hùng tráng Vi trong chi khí th hàoả ếhùng, sôi c, kh tr ng.ụ ươ- Hình nh ta hành quân ra tr n.ả 22 láy đêm đêm, p, đi đi trùng trùngầ th gianợ ượ ờđ ng ng cu kháng chi vĩ i, tr ng kì; khí th xung tr nh pằ ườ ịđ kh tr ng, gáp ng ng đông cùng hành quânộ ươ ượ ườ ảv ng, thành nh ng p.ề ướ ợ- So sánh ng đi u: ườ Đêm đêm nh là rungầ đã nêu tậs nh đoàn quân dân ta, quy tâm chi p,ứ ật do.ự- Hình nh ng tr ng, :ả ượ đi đi trùng trùng, ánh saoệ ngượtr ng cho tr ng thành quân ta, dân ta trong cu cư ưở ượ ộkháng chi n. ánh sao lí ng ch ng cho ng chi nế ưở ườ ườ ếsĩ đánh đu thù p, do cho qu c. Là bi ng líổ ượ ủt ng, ni quan chi th ng trong tâm ng lính ra tr n.ưở ườ 43 Suy nghĩ lòng yêu th tr trong nh hi nay:ề ướ ệ- Lòng yêu là gì?ướ- Lòng yêu th tr bi hi nh th nào trong iướ ượ ốc nh hi nay?ả ệ- Liên thân …ệ 4BÀI KI TRA 15 PHÚT 1Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh sau khi ọh bài: Tuyên ngôn p.ộ ậII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng ngộĐ hi uọ Xác nh ịđ phong ượcách ngôn ng văn ủb nả Hi chính ủvăn n.ả- Hi ượnghĩa đo ạtríchS câuốS đi mố ểT %ỉ 13,030% 27,070% 310,0100%IV. ki traề ểH ng bào c!ỡ ướ"T ng sinh ra có quy bình ng. hóa cho nh ng quy khôngấ ườ ềai có th xâm ph c; trong nh ng quy y, có quy ng, quy do và quy nể ượ ượ ềm nh phúc".ư ạL trong Tuyên ngôn năm 1776 Suy ng ra, câu yờ ướ ấcó nghĩa là: các dân trên th gi sinh ra bình ng; dân nào cũng có quy nấ ềs ng, quy sung ng và quy do.ố ướ ựB tuyên ngôn nhân quy và dân quy cách ng Pháp năm 1791 cũng nói: "Ng iườta sinh ra do và bình ng quy i, và ph luôn luôn do và bình ng quy nự ượ ềl i".ợĐó là nh ng ph không ai ch cãi c.ữ ượĐ văn trên và tr các câu sau:ọ ỏ1. Nêu nh ng chính văn n. ả2. Xác nh phong cách ngôn ng văn n. Vi dùng “Suy ng ra” có nghĩa nh thị ếnào? 3. Nêu nghĩa đo trích văn trên.ủ ảV. ng ch mướ ấCâu dung tr iộ Đi mể1 dung chính ph “Tuyên ngôn p”:ộ ậtrích “Tuyên ngôn p”c ng 1776), ườ nói vềquy do, bình ng “m ng i”. Suy ng ra quy do,ề ườ ựbình ng “m ng i” thành quy do, bình ng “t cẳ ườ ảcác dân trên th gi i”. Trích “Tuyên ngôn Nhân quy vàẫ ềDân quy n” cách ng Pháp (1791)ề nói quy do, bìnhề ựđ ng con ng i. Kh ng nh “đó là nh ng ph không ai ch iẳ ườ ốcãi c”.ượ 32 Văn trên thu phong cáchả ngôn ng chính lu n. Vi dùng tệ ừ“Suy ng ra”ộ có nghĩa: quy bình ng, do con ng i, Chíừ ườ ồMinh suy ng ra quy ng, do các dân c. Đây là đóng gópộ ộriêng Ng vào ch ng nhân lo i.ủ ườ ưở 33 nghĩa: Trích hai tuyên ngôn Mĩ, Pháp nh cao giáẫ ềtr ng nhân và văn minh nhân lo i, ti cho nh ngị ưở ữl lu ti theo. 4BÀI KI TRA 15 PHÚT 3Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh sau khi ọh bài: Thông nhân Ngày Th gi phòng ch ng AIDS, 1-12-2003ệ .II. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng th pậ ngộĐ hi uọ dung aộ ủm đo vănộ ạngh lu n.ị Nghĩa ụt câu.ừ Hi nghĩa xã ủđo văn.ạS câuốS đi mố ểT %ỉ 12,020% 36,060% 12,020% 510,0100%IV. ki traề ểĐ văn sau và tr câu phía iọ ướ :... “Đó là lý do chúng ta ph công khai lên ti ng AIDS. Dè t, ch th không ậm ch này, ho vàng phán xét ng lo mình, chúng ta không ti ượ ộhoàn thành các tiêu ra, th chí chúng ta còn ch a, kỳ th và phân bi ệđ ti di ra nh ng ng HIV/AIDS. Hãy ng ai có ng ườ ưởr ng chúng ta có th chính mình ng cách ng lên các rào ngăn cách gi ượ ữ“chúng ta” và “h ”. Trong th gi kh li AIDS, không có khái ni chúng ta và Trong ọth gi đó, im ng ng nghĩa cái ch t.”...ế (Trích Thông nhân Ngày Th gi phòng ch ng AIDS, 1-12-2003ệ Cô-phi An-nan )1 Nêu dung chính đo văn trên? ạ2 Anh/ch hi “ị chúng ta” là ng nào,ố ượ “h là ng nàoố ượ 3. Anh/ch hi “ị im ngặ có nghĩa là gì? “công khai lên ti ng AIDS” có nghĩa là gì? 4. Phân tích nghĩa câu văn sau trong đo trên: Trong th gi đó, im ng ng nghĩa cái ớch t.ế Thông đi mà tác gi mu nói ng trong đo văn trên là gì? ườ ạH NG CH MƯỚ 1. dung chính đo vănộ đi m)ể Tác gi nêu nhi vệ nghề ng ph phòng ch ng HIV/AIDS nhi aọ ườ .+ Ho tr i: Tác gi ngh ng không ườ tránhẩ trách nhi phòng ch ng HIV/AIDS không vàng phán xét ng lo iộ không kì th và phân bi nh ng ng đã nhị ườ HIV/AIDS 2. nầ hi chúng ta là ch nh ng ng hi ch lây nhi mữ ườ HIV họ là chừ nh ng nh ệnhân nhi mễ HIV AIDS. đi m)ể3. nầ hi im ngặ là ch thái bàng quan, th vô con ng ườ tr ch ướ ịHIV/AIDS;công khai lên ti ng AIDSế là ch nh ng thái và hành ng tích con ng trong vi ườ ệphòng ch ng HIV/AIDS.ố đi m)ể4. Câu văn ra ng quan gi bên là th tr ch HIV/AIDS và bên là cái ươ ướ ộch t, qua đó cho th tích ch ng HIV/AIDS, loài ng i, là có nghĩa sinh ườ ềt vong, ng hay không ng. đi m)ể5. Tác giả nh báo các nguy thái xa lánh, chia phân bi nh ng ng ườnhi mễ HIV/AIDS tiêu phòng ch ng HIV/AIDS chúng ta không th hoàn thànhẽ Và chính ng cách đó, C. An-nan đã ng nhi tình cho áp, gũi nh ng ững ườ nhi HIV/AIDSị C. An-nan đã kêu ng hãy bình ngọ ườ gũi ớnh ng ng ườ nhi HIV/AIDS vì đó là cách mà con ng có th ch ng phòng ch ng căn nhị ườ ệnày có hi qu .ệ ả( đi m)ểBÀI KI TRA 15 PHÚT 4Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh ộvăn i.ả ớII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng th pậ ngộĐ hi uọ Nh di ệphong cách ngôn ng aữ ủvăn n.ả Hi ch ủvăn n.ả- Hi thông ượđi tác gi .ệ Nh th cá nhân ủv ra văn ừb n.ảS câuốS đi mố ểT %ỉ 12,020% 25,050% 13,030% 410,0100%IV. ki traề ểAi cũng bi Hàn Qu phát tri kinh khá nhanh, vào lo "con ng nh ", có quan kháế ệch ch các ph ng Tây, kinh th tr ng nh nh p, có quan qu ngặ ướ ươ ườ ộrãi. Kh có qu ng cáo, nh ng không bao gi qu ng cáo th ng nh ng iắ ươ ượ ơcông tr ng n, danh lam th ng nh. Ch ngoài, ch là ti ng Anh, có thìở ườ ướ ếvi nh ch Tri Tiên to phía trên. Đi đâu, nhìn đâu cũng th nh ng ngế ướ ảhi ch Tri Tiên. Trong khi đó thì vài thành ph ta nhìn vào đâu cũng th ti ng Anh,ệ ếcó ng hi các ta hoi mà ch ngoài ch Vi t, có lúc ngả ướ ỡngàng ng nh mình sang khác.ưở ướ Ch taữ bài xã lu lĩnh Vi Namả Th )ủ ọHãy kĩ đo văn và tr các câu i:ọ ỏ1. Đo văn di theo phong cách ngôn ng nào?ạ ượ ữ2. Đo văn nói gì? Quan đi tác gi đó nh th nào?ạ ế3. câu sau: ừ- Đi đâu, nhìn đâu cũng th nh ng ng hi ch Tri Tiên.ấ ề- Trong khi đó thì vài thành ph ta nhìn vào đâu cũng th ti ng Anh,...ở ếTác gi mu nêu lên đi gì vi ng ch vi dân trong qu ng cáo ng Hànả ườQu và ng Vi Nam?ố ườ ệ4. đo văn trên, gi gìn trong sáng ti ng Vi t, chúng ta ph làm gì?ừ ảH NG CH MƯỚ Ấ1. Đo văn trên di theo phong cách ngôn ng báo chí, bàn mang tính th vạ ượ ềm th tr ng hi nay ta. (2đ)ộ ướM :ứ ủMã 2: Tr các ý.ả ượM không đứ ủMã 1: Nêu trong các trên ho nêu các nh ng ch .ượ ượ ủM không tính đi m:ứ ểMã 0: Có câu tr khác.ả ờMã 9: Không tr i.ả ờ2. Đo văn trên nói Ti ng ngoài, nh là ti ng Anh đang ti ng Vi trênạ ướ ướ ệcác bi hi và qu ng cáo. (1,5đ)ể ả- Quan đi tác gi phê phán tình tr ng ng ngôn ng ngoài, nh là ti ng Anh, tể ướ ộcách không thi t, gây khó khăn cho ng c, nh ng nét văn hóa Vi t. (1,5đ)ầ ườ ưở ệM :ứ ủMã 2: Tr các ý.ả ượM không đứ ủMã 1: Nêu trong các trên ho nêu các nh ng ch .ượ ượ ủM không tính đi m:ứ ểMã 0: Có câu tr khác.ả ờMã 9: Không tr i.ả ờ3. Tác gi mu cao th ng Hàn Qu trong vi gìn gi văn hóa dân qua vi ngả ườ ụch Tri Tiên, phê phán th tr ng ng ngôn ng ngoài aữ ướ ng Vi nh xu ngườ ướlai căng, ng ngo i, làm gi sút tình yêu ti ng Vi t.ọ (2đ)M :ứ ủMã 2: Tr các ý.ả ượM không đứ ủMã 1: Nêu trong các trên ho nêu các nh ng ch .ượ ượ ủM không tính đi m:ứ ểMã 0: Có câu tr khác.ả ờMã 9: Không tr i.ả ờ4. HS nêu suy nghĩ trách nhi gi gìn trong sáng ti ng Vi nh gi gìn, phát huy ựtrong sáng ti ng Vi khi nói, vi phát âm chu n, dùng chính xác…); trân tr ng ti ng Vi ệchính là gi gìn văn hóa, là ng tu tr hi nay. (3đ)ữ ệM :ứ ủMã 2: Tr các ý.ả ượM không đứ ủMã 1: Nêu trong các trên ho nêu các nh ng ch .ượ ượ ủM không tính đi m:ứ ểMã 0: Có câu tr khác.ả ờMã 9: Không tr i.ả