Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn lịch sử lớp 11 (3)

5b32401deb0e6357abbaaa5142fc917d
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 12 2018 lúc 6:09:49 | Được cập nhật: 7 tháng 5 lúc 5:23:36 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 474 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 11 Ngày so n: 18/10/2018ế ạKI TRA TI TỂ ẾI. TIÊU Ụ1. Ki th c:ế Giúp sinh ng nh ng ki th đã ng các câu trongọ ướ ỏph ch th gi i.ầ ạ2. Kĩ năng: Rèn luy các năng trình bày, nh xét, phân tích, so sánh, chi u, cách làmệ ếbài tr nghi và lu n.ắ ậ3. Thái sinh thái tình mình các ki ch .ọ ửII. HÌNH TH KI TRA: Ể- Tr nghi m: 30%ắ ệ- lu n: 70%ự ậIII. KHUNG MA TR KI TRAẬ Ể1. Ma tr 1:ậ ềTên chủđ ề(n dung,ộch ng…)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ngậ ụcao ngổCh 1:ủ ềNh nậ Trình bàyđ dungượ ộc cu Duyủ ộtân Minh Trị- Nh bi tậ ếđ đượ thoátểkh tình tr ngỏ ạkh ng ho ngủ ảtoàn di aệ ủđ vàoấ ướgi th kữ ỉXIX, Thiênhoàng Minh Trịđã ti hànhếnh ng cáchữ ảti .ế Hi cể ượđ đi aặ ủch nghĩa đủ ếqu Nh tố làCh nghĩa đủ ếqu phongốki quânếphi t.ệ Đánh giáđ nhân tượ ố“chìa khóa”đ Nh tư ậphát tri n.ể câu: 1,5S đi mố 3,25đ câu: 1S đi m:ố 0,25đ câu: ốS đi m:ố câuố 1/2S đi m: ể1,0đ câuố 3S đi mể 4,5đT 45 %Ch 2:ủ ền ĐẤ Bi cế ượt rong 20 nămđ (1885ầ -1905), ngảQu chố ủtr ng dùngươph ng phápươđ tranh gì đòiấchính ph Anhủth hi iự ảcách Đở Hi cể ược ao trào uấtranh 1905-1908 nở Độd bộ ộph giaiậc nấ ảlãnh oạS câu: 1S đi m: 0,25đ câu: 1ốS đi m: ể0,25đ câu: ốS đi m: câuốS đi m: câu: ốS đi m: 0,5đ 5,0 %Ch 3:ủ ềTrungQu cố Hi cể ượm tiêu uụ ấtranh tủ ổch TrungứQu ngố ồminh iộ- Trình bàyđ cượ tính ch tấvà nghĩa aủCMTH 1911. Rút ra cượh ch aạ ủcách ng TânạH i.ợS câu: ốS đi m: câu: 1,5ốS đi m: ể1,75đ câuố 1/2S đi m:ố 1,5đ câuố đi m:ố câuố 2S đi mố 3,25đT 32,5 %Ch 4: ềCác ướĐông Nam (TK XIX- ầTK XX) Hi cể ược th kố ỉXIX, ch đế ộphong ki ởcác cướĐông Nam Áđang trong giaiđo nạ kh ngủho ng, suyảy uếS câu: ốS đi m: câu: 1ốS đi m: ể0,25đ câu: ốS đi m:ố câuố đi m:ố câuố 1S đi mố 0,25đT 2,5 %Ch 5: ềChâu Phi và khu cựMĩ Latinh (TK XIX- TK ầXX) Hi cể ượm đích aụ ủMĩ khi raưh thuy tọ ếM n-rô “ChâuơMĩ ng iủ ườchâu Mĩ” là gìS câu: ốS đi m: câu: 1ốS đi m: ể0,25đ câu: ốS đi m:ố câuố đi m:ố câuố 1S đi mố 0,25đT 2,5 %Ch 6:ủ ềChi nếtranh thếgi thớ ứnh tấ(1914-1918) Vì sao Mĩtham chi nếmu trongộchi tranh thế ếgi th nh tớ Chi tranhếth gi thế ứnh nhấ ảh ng nhưở ưth nào nế ếVi namệS câu: ốS đi m: câu: ốS đi m: câu: 1S đi m:ố 0,25đ câuố 1S đi m:ố 0,25 câuố 2S đi mố 0,5đT 15 %Ch 7: ềNh ng ữthành ựvăn hoá th ậđ iạ Hi cể ượn ng ng iữ ườđi tr nướ ọđ ng choườCách ngạPháp 1789th ng i” làắ ợtrào tri tư ếh Ánh sángọ- Hi cể ượt rong th kế ỉXVII, cướnào ph ngở ươTây có nhi uềnhà văn, nhàth tiêuơ ớbi vănể ủh th gi iọ So sánh sựkhác nhau vềh oàn nh raảđ cácờ ủthành vănựh c, nghọ ệthu t, ngậ ưởtrong bu uổ ầth iờ ạv th đi mớ ểđ th XIXầ ỉđ th kế ỉXXS câu: ốS đi m: câu: 2ốS đi m: 0,5đố câu: 1S đi m:ố 0,25đ câuố đi m:ố câuố 3S đi mố 0,75đT 7,5 %T ng ốcâu ng ốđi mểT %ỉ câu: 2,5ốS đi m: 3,0đố ểT 30%ỉ câu: 6,5ốS đi m: 3,0đố ểT 30 %ỉ câu: 5S đi m:ố 20đT 20%ỉ câuố 1S đi m: ể2,0đT 20%ỉ câu: 15ốS đi m: 10đố ểT 100%ỉ ệ2. Ma tr 2:ậ ềTên chủđ ề(n dung,ộch ng…)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ngậ ụcao ngổCh 1:ủ ềNh nậ Bi cế ượcu Duy tânộMinh Tr cị ượti hành trênếcác lĩnh cựnào nghĩa nớnh cu cấ ộc cách MinhảTr Nh nị câu: 1S đi mố 0,25đ câu: ốS đi m: câu: 1S đi m:ố 0,25đ câuố đi m: câuố 2S đi mể 0,5đT 5,0 %Ch 2:ủ ền ĐẤ Bi cế ượTh dân Anhựđã quy nắ ềcai tr Đị ộtr ti vự ềchính tr xã iị ộ- Bi cácế ượn ph ngướ ươTây ngợ ụy nào đế ểđua tranh xâml Đượ ộS câu:ố 2S đi m: 0,5đ câu: ốS đi m: câu: ốS đi m: câuốS đi m: câu: ốS đi m: 0,5đ 5,0 %Ch 3:ủ ềTrungQu cố Bi cế ượT ôn Trung nơlà lãnh aụ ủphong trào cáchm ng theoạkhuynh hư ngớdân ch nủ Nh xétậđ tíchược và nự ạch chế ủnghĩa Tamdân TônủTrung vàơm tiêuụĐ ng minhồH iộS câu: 1ốS đi m: 0,25đố câu: ốS đi m: câu: ốS đi m: câuố 1S đi m:ố 1,5đ câuố 2S đi mố 2,25đT 22,5 %Ch 4: ềCác ướĐông Nam (TK XIX- ầTK XX) Bi cế ượnguyên nhâncác Âu –ướMĩ xâm cượcác ĐôngướNam Cu kh iộ ởnghĩa nào làbi ng vể ượ ềliên minh chi nếđ nhânấ ủdân hai cướVi Nam vàệCampuchiatrong cu uộ ấtranh ch ngốth dân Phápựcu th XIXố ỉS câu: 1ốS đi m: 0,25đố câu: ốS đi m: câu: 1S đi m:ố 0,25đ câuố đi m:ố câuố 1S đi mố 0,5đT 5,0 %Ch 5: ềChâu Phi và khu cựMĩ Latinh (TK XIX- TK ầXX) Bi âmế ượm và thư ủđo Mĩạ ủđ khuố ớv Mĩ Latinhựtrong th kế ỷXIX uế ầth XXế ỷS câu: 1ốS đi m: 2,0đố câu: ốS đi m: câu: ốS đi m:ố câuố đi m:ố câuố 1S đi mố 2,0đT 20 %Ch 6:ủ ềChi nế Phân tíchđ nguyênượ Vì sao Mĩtham chi nế cu cộchi tranhếtranh thếgi thớ ứnh tấ(1914-1918) nhân nẫ ếchi tranhếth gi nế ầth nh tứ ấ(1914-1918) mu trongộchi tranh thế ếgi th nh tớ ấ- Xác nhịđ tính ch tượ ấc cu Chi nủ ếtranh th gi iế ớth nh (1914ứ ấ- 1918) th gi thế ứnh t, nêu lênấm cáchộ ốth gi iứ ảquy mâuếthu n, tranhẩch qu tấ khu cở ựBi Đôngểhi nay.ệS câu: ốS đi m: câu: 1/2ốS đi m: 3,0đố câu: 2S đi m:ố 0,5đ câuố 1/2S đi m:ố 1,0đ câuố 4S đi mố 4,5đT 45 %Ch 7: ềNh ng ữthành ựvăn hoá th ậđ iạ Xác nhịđ bu iượ ổđ th nầ ậđ i, thành uạ ực nh ngủ ữlĩnh vănựhóa nào có vaitrò quan tr ngọtrong vi nệ ấcông vàothành trì chếđ phongộki n.ế- Vai trò aủvăn c, nghọ ệthu t, tậ ưt ng vàoưởbu th iổ ờc so sánh oànc nh ra aả ủcác thành uựvăn c, nghọ ệthu t, ngậ ưởtrong bu uổ ầth iờ ạv th đi mớ ểđ th XIXầ ỉđ th kế ỉXX nh thư ếnàoS câu: ốS đi m: câu: 1ốS đi m: ể0,25đ câu: 2S đi m:ố 0,5đ câuố đi m:ố câuố 3S đi mố 0,75đT 7,5 %T ng ốcâu ng ốđi mểT %ỉ câu: 7ốS đi m: 3,5đố ểT 32,5%ỉ câu: 1ốS đi m: 3,0đố ểT 30%ỉ câu: 7S đi m:ố 1,75đT 17,5%ỉ câuố 1,5S đi m: ể2,0đT 20%ỉ câu: 15ốS đi m: 10đố ểT 100%ỉ ệIV. KI TRA VÀ NG CH MỀ ƯỚ Ấ1. ki traề ểĐề số 1:A. TR NGHI (3 đi m)ểCâu 1: thoát kh tình tr ng kh ng ho ng toàn di vào gi th kể ướ ỉXIX, Thiên hoàng Minh Tr đãịA. duy trì ch phong ki n. B. thi ch Ph i. ớC. ti hành nh ng cách ti .ế D. nh giúp các ph ngờ ướ ươTây.Câu 2: nào đây là đi ch nghĩa qu Nh t?ướ ậA. Ch nghĩa qu th dân. B. Ch nghĩa qu cho vay ng lãi.ủ ặC. Ch nghĩa qu quân phi hi chi n. D. Ch nghĩa qu phong ki quân phi t.ủ ệCâu 3: Trong 20 năm (1885 1905), ng Qu ch tr ng dùng ph ng phápầ ươ ươđ tranh gì đòi chính ph Anh th hi cách ?ấ ộA. Dùng ph ng pháp c.ươ B. Dùng ph ng pháp ôn hòa.ươC. Dùng ph ng pháp th ng ng.ươ ươ ượ D. Dùng ph ng pháp tranh chính tr .ươ ịCâu 4: Cao trào tranh 1905-1908 do giai nào lãnh o?ấ ạA. Giai nông dân.ấ B. Giai công nhân.ấC. ph quý i.ộ D. ph giai n.ộ ảCâu 5: tiêu tranh ch Trung Qu ng minh là ộA. đánh giai ch phong ki Trung Qu c, thành Trung Hoa dân qu c. ốB. đánh các th qu c, phong ki n, th hi quy bình ng ru ng t. ấC. tri đình Mãn Thanh, đánh đu các th qu c, khôi ph Trung Hoa, thànhậ ụl Dân qu c. ốD. tri đình Mãn Thanh, khôi ph Trung Hoa, thành Dân qu c, th hi quy nậ ềbình ng ru ng t. ấCâu 6. Cu th XIX, ch phong ki các Đông Nam đang trong giaiố ướđo nạA. kh ng ho ng tri miênủ B. phát tri n.ướ ểC. phát tri th nh t.ể D. hình thành.Câu 7. đích Mĩ khi ra thuy n-rô “Châu Mĩ ng châu Mĩ”ụ ườlà gì?A. Đoàn các dân Châu Mĩ. B. Bi Mĩ latinh tr thành “sân sau” qu cế ốMĩ. C. ch nh ng bên ngoài.ạ ưở D. đà phát tri cho khu châu Mĩ.ạ ựCâu Mĩ tham chi mu trong chi tranh th gi th nh vìA. Mĩ không mu chi tranh lan sang mình.ố ướB. Mĩ mu ng chi tranh buôn bán vũ khí.ố C. Mĩ gi thái trung trong chi tranh. ếD. nhân dân Mĩ ph chi tranh.ả ếCâu Chi tranh th gi th nh nh ng nh th nào Vi nam?ế ưở ệA. Pháp tăng ng bòn rút bóc ng và nhân dân Vi Nam.ườ ườ ệB. Chi tranh lan ng Vi Namế .C. Vi Nam tr thành trung tâm chi tranhệ .D. Pháp lính Vi Nam ph chi tranhắ .Câu 10. “Nh ng ng đi tr ng cho Cách ng Pháp 1789 th ng i” là cácữ ườ ướ ườ ợnhàA. ch nghĩa xã khoa củ B. ch nghĩa xã không ngủ ưởC. Tri Ánh sángế D. Văn hóa ph ngụ ưCâu 11: Trong th XVII, nào ph ng Tây có nhi nhà văn, nhà th tiêuế ướ ươ ớbi văn th gi i?ể ớA. Nga B. Anh Pháp MĩCâu 12. Hoàn nh ra các thành văn c, ngh thu t, ng trong bu iả ưở ổđ uầ th khác th đi th XIX th XX là ch nghĩa tờ ưb n…ảA. ch giành th ng hoàn toàn tr ch phong ki n. ướ ếB. đã giành th ng hoàn toàn ch phong ki n.ắ ếC. mu ng công ch phong ki n. ượ ếD. mu hình thành quan đi và ng con ng n.ố ưở ườ ảB. LU (7 đi m)ểCâu 1. (3,5 đi m)ể Trình bày dung cu Duy tân Minh Tr Theo em nào cộ ượxem là nhân “chìa khóa” Nh phát tri n?ố ướ ểCâu (2,5 đi m)ể Phân tích nghĩa và tính ch cu cách ng Tân năm 1911. Cu cấ ộcách ng này còn nh ng ch gì?ạ ếCâu 3. (1.0 đi m)ể Em có nh xét gì tính ch cu chi tranh th gi th Nh tậ ấ(1914 1918)?Đề số 2:A. TR NGHI (3 đi m)ểCâu 1. Cu Duy tân Minh Tr ti hành trên các lĩnh nào? ượ ựA. Chính tr kinh quân và ngo giao. ạB. Kinh quân giáo và ngo giao.ế ạC. Chính tr kinh quân văn hóa giáo c. ụD. Chính tr quân văn hóa giáo và ngo giao Mĩ. ớCâu 2. nghĩa nh cu cách Minh Tr Nh làớ ảA. xóa ch ph ủC. xoá ch quân ch chuyên ch .ỏ ếB. Nh tr thành ch nghĩa. ướ ủD. Nh thoát kh ph thu a. ướ ịCâu 3. ng nào các ph ng Tây đua tranh xâm ?ợ ướ ươ ượ ộA. Kinh và văn hóa suy u.ế ếB. Mâu thu gi ch phong ki đông qu chúng nhân dân.ẫ ầC. Phong trào nông dân ch ng ch phong ki làm cho suy u.ố ếD. Cu tranh giành quy gi các chúa phong ki làm cho suy u.ộ ếCâu 4. chính tr xã chính qu Anh đã quy cai tr nh th nào?ề ếA. Chính sách cai tr gián ti p.ị B. Giao quy cai tr cho ng .ề ườ ộC. quy cai tr tr ti p.ắ D. gi quy cai tr và thông qua ng nế ườ ẤĐ .ộCâu 5. ôn Trung nơ là lãnh phong trào cách ng theo khuynh hụ ng nớ ào?A. Trung p. B. ng hộ òa. C. ân ch n. D. Qu ân ch hi n.ủ ếCâu 6. Các Đông Nam th dân Âu- Mĩ xâm không ph do nguyên nhânướ ượ ảnào đây?ướA. Có văn minh lâu i.ề B. Ch phong ki suy u, kh ng ho ng.ế ảC. Có ngu tài nguyên phong phú. D. Có ngu lao ng dào.ồ ồCâu 7. Cu kh nghĩa nào là bi ng liên minh chi nhân dân haiộ ượ ủn Vi Nam và Campuchia trong cu tranh ch ng th dân Pháp cu th kướ ỉXIX?A. Kh nghĩa Si-vô-tha. B. Kh nghĩa A-cha Xoa.ở ởC. Kh nghĩa Ong oở D. Kh nghĩa Pu-côm-bôở .Câu Mĩ tham chi mu trong chi tranh th gi th nh vìA. nhân dân Mĩ ph chi tranh.ả B. Mĩ mu ng chi tranh buôn bán vũ khí.ố ểC. Mĩ không mu chi tranh lan sang mình.ố ướD. Mĩ gi thái trung trong chi tranh.ữ ếCâu 9. Cu chi tranh th gi th nh (1914 1918) là cu chi tranhộ ếA. hi nghĩa hai bên tham chi n.ớ B. ang tính chính nghĩa.C. mang tính chính nghĩa mang tính phi nghĩa.ừ ừD. phóng dân các thu a.ả ướ ịCâu 10. Hoàn nh ra các thành văn c, ngh thu t, ng trong bu iả ưở ổđ uầ th khác th đi th XIX th XX là ch nghĩa tờ ưb n…ảA. ch giành th ng hoàn toàn tr ch phong ki n. ướ ếB. đã giành th ng hoàn toàn ch phong ki n.ắ ếC. mu ng công ch phong ki n. ượ ếD. mu hình thành quan đi và ng con ng n.ố ưở ườ ảCâu 11. Vai trò văn c, ngh thu t, ng vào bu th làủ ưở ạA. công vào thành trì ch phong ki n, hình thành quan đi m, ng nấ ưở ảB. phê phán, lên án th nát ch phong ki n, ca ng ch nghĩa n.ự ảC. phê phán lên án ch ch nghĩa, ca ng ch xã ch nghĩa.ế ủD. lên án bóc t, công trong xã n, xây ng xã ng lai.ự ướ ươCâu 12. bu th i, thành nh ng lĩnh văn hóa nào có vai tròỞ ựquan tr ng trong vi công vào thành trì ch phong ki n?ọ ếA. Văn c, ngh thu t, khoa nhiên.ọ B. Văn c, ngh thu t, tôn giáo.ọ ậC. Văn c, ngh thu t, chính tr .ọ D. Văn c, ngh thu t, ng.ọ ưởB. LU (7 đi m)ểCâu 1. 3,5 đi m)ể Phân tích nguyên nhân bùng chi tranh th gi th nh (1914-ổ ấ1918)? cu chi tranh này, em có suy nghĩ gì cách th gi quy mâu thu n, tranhộ ẩch qu khu Bi Đông hi nay?ấ ệCâu 2. 2,0 đi m)ể Trình bày âm và th đo Mĩ khu Mĩ Latinh trong thư ếk XIX th XX?ỷ ỷCâu 3. 1,5 đi m)ể Em có nh xét gì ch nghĩa Tam dân Tôn Trung và tiêuậ ụĐ ng minh i?ồ ộ2. Đáp án Đề 1:A. TR NGHI M: (3,0 đi m)Ắ ểCâu Câu Câu Câu4 Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12C A0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đB. LU N: (7,0 đi m)Ự ểCÂU DUNGỘ ĐI MỂCâu 1(4,0 đi m)ể dung:ộ- Chính trị Th tiêu ch ph thành chính ph i, th củ ựhi quy bình ng gi các công dân. Năm 1889 hi pháp iệ ớđ ban hành, ch quân ch hi thi p…ượ ượ 1,0đ- Kinh tế Th ng nh ti th tr ng, cho phép mua bán ru ngố ườ ộđ t, phát tri kinh TBCN nông thôn, xây ng ng,ấ ầđ ng sá, ng...ườ 1,0đ- Quân sự Quân ch và hu luy theo ki ph ngộ ượ ươtây, th hi ch nghĩa quân phát tri công nghi qu cự ốphòng (đóng tàu, SX vũ khí...), chuyên gia quân ngoài…ờ ướ 0.5đ- Giáo cụ thi hành chính sách giáo bu c, chú tr ng dungụ ộkhoa thu t, sinh gi đi du ph ng Tây…ọ ươ 0.5đ* Nhân “Chìa khóa”:ố- Lĩnh cách vê giáo xem là nhân “chìa khóa” vì:ự ượ ốCh có cách giáo ng cho ng Nh lĩnhỉ ườ ườ ản tri th tiên ti các ph ng Tây; mắ ượ ướ ươ ắb tri th tiên ti Nh nông nghi thànhắ ướ ậm hung nh, sau đó thành qu châuộ ướ ướ ởÁ 1.0đCâu 2(3,0 đi m)ể Tính ch t: Là cu cách ng DCTS ạ0,5đ- nghĩa: ng cho kinh TBCN phát tri Trung Qu cở ườ ố+ nh ng phong trào cách ng Vi Nam và th gi i….Ả ưở 1,0đ* ch :ạ là cu cách ng không tri độ 0.5đ+ Không nêu đánh đu qu c, 0.5đ+ Không th tích ch ng phong ki n, không gi quy đậ ềru ng cho nông dân.ộ 0.5đĐ 2ề ốA. TR NGHI M: (3,0 đi m)Ắ ểCâu Câu Câu Câu4 Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12C D0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đB. LU N: (7,0 đi m)Ự ểCÂU DUNGỘ ĐI MỂCâu 1(4,0 đi m)ể Nguyên nhân sâu xa:- phát tri không ch nghĩa kinh và chính trự ị→ Mâu thu sâu gi các qu thu Chi nẫ ướ ếtranh giành thu aộ 1,0đ- Cu th XIX th XX, hình thành hai kh quân iố ốđ ch nhau: Kh liên minh (Đ c, Áo Hung, Italia) >< Kh Hi cị ướ(Anh, Pháp, Nga)→ Nguy chi tranhơ 1,0đ* Nguyên nhân tr ti p:ự ế- 28/6/1914, Thái Áo Hung ám sát c, Áo Hung gâyử ứchi n.ế- 28/7/1914, Áo Hung tuyên chi Xéc bi; ngày 1/8, tuyênế ứchi Nga; ngày 3/8, tuyên chi Pháp; ngày 4/8, Anhế ớtuyên chi Chi tranh th gi th nh bùng nế 1,0đ* Suy nghĩ gì cách th gi quy mâu thu n, tranh ch qu cề ốt khu Bi Đông hi nay:ế quy mâu thu n, tranhch ng ph ngằ ươ pháp hoà bình, tho i, tác…ố 1,0đCâu 2(3,0 đi m)ể uư Mĩ La-tinh thành “sân sau” thi th ngế ốtr quy n.ị 1,0đ* Th đo n:ủ ạ- ra thuy nrô (1823) “Châu Mĩ ng châu Mĩ”,ư ườthành ch “Liên Mĩ”. 0,5đ- Gây chi và ng Tây Ban Nha kh Mĩ Latinh.ế 0,5đ- th XX, Mĩ áp ng chíng sách “Cái n” và “Ngo giaoầ ạđ ng đô la”..ồ 0,5đ→ Mĩ Latinh tr thành thu ki Mĩở 0,5đPHÊ DUY CHUYÊN MÔNỆ ỦTr Văn Minhầ GIÁO VIÊN GI NG YẢ ẠLê Thành Luân