Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án (6)

d6880ec590e509a7301f1ff005244b32
Gửi bởi: Võ Hoàng 16 tháng 12 2018 lúc 23:14:07 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 6:56:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 535 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ngày so n: Tu y:ầ Kí duy t:ệNgày y: ạTi 10ế ốKI TRA TI TỂ ẾI. TIÊU:Ụ1. ki th c:ề ứ- Nh ki tra, đánh giá nh th HS qua kì.ằ ọ- GV ra HS gi quy .ư ề2. kĩ năng:ề- Rèn luy các kĩ năng: Làm bài ki tra tr nghi m, phân tích soệ ệsánh, ng p.ổ ợ3. Thái :ộGiáo th ch lu t, tính giác... ựII. CHU BẨ Ị1. GV: ma tr Đáp án,thang đi m.ậ ể2. HS: ki th ng p.ế ậIII. TI TRÌNH LÊN PẾ 1. nh ch c: 2. Ki tra:ể Gv: Phát ki tra. Quan sát HS làm bài. Nh nh và lí nh ng sinh vi ph quy ch .ắ Hs: Nh bài và làm bài nghiêm túc, đúng quy ch .ậ ếMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA đấ ộTên Ch ủđ ề(n dung, ộch ng…)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ng caoậ ngộTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLCh :ủ ềC ch diơ ếtruy vàềbi dế Nêuđ ượkhái ni Nêu cượĐ ộbi Gi iảthíchcơchế Cơchếd chịmã, Bàit cậ ơch tế ựsao,gen. Nêuđ ượb ảch ấc ủmã 3.ộ ấtrúc NST là gì? ểtên ượcác ng ạđ ộbi ếs ốl ngượNST. đi uềhòaho tạđ ngộc aủOperon Lac. nguyênnhânđ tộbi nếc uấtrúcNST phiênmã,d chịmã,bàit pậđ tộbi nếsốl ngượNSTS câu: ốS đi m:ố 1/21 1/21 710Đ KT TI TỀ ẾI TR NGHI KHÁCH QUANẮ (2 đi m): câu đúng 0.5 ượđi mểHãy khoanh tròn vào đáp án đúng nh t:ấCâu Gen là đo ADN:ạa. Mang thông tin mã hóa cho ph xác nh là chu polipeptit ỗhay ARN.b. Mang thông tin trúc phân protein.ấ ửc. Mang thông tin di truy n.ềd. Ch các ba mã hóa các axit amin.ứ ộCâu ch mã di truy là:ả ềa. ba mã hóa cho axit amin.ộ ộb. Ba nucleotit li cùng lo hay khác lo mã hóa cho axit ềamin.c. Trình các nucleotit trong gen qui nh trình ếcác axit amin trong protein.d. Các axit amin mã hóa trong gen.ượCâu 3: Các prôtêin ng trong bào nhân th uượ ềA. ng axit amin Met.ắ ằB. ng axit amin foocmin mêtiônin.ắ ằC. Có Met trí tiên enzim.ở ởD và C.ảCâu Hi ng bi trúc NST doệ ượ ấA. gãy NST. B. gãy NST ho gãy tái pứ ợkhác th ng.ườC. Trao chéo không u. D. và C.ổ ảa. .II PH LU (8 đi m)Ầ ểCâu 1: (2đi m) ểa. bi trúc NST là gì? tên các ng bi trúc ấNST?b. Hãy gi thích ch đi hòa ho ng gen Operon Lac?Câu (4 đi m): đo gen có trình các nuclêôtit nh sau:ộ ư3‘ XGA GAA TTT XGA 5‘ (m ch mã c)ạ ố5‘ GXT XTT AAA GXT 3‘a, Hãy xác nh trình các axit amin trong chu pôlipeptit ng pị ượ ợt đo gen trên.ừ ạb, đo phân prôtêin có trình axit amin nh sau:ộ ư– xin alanin valin lizin –ơHãy xác nh trình các nuclêôtit trong đo gen mang thông tin quy ạđ nh trúc đo prôtêin đó.ị ạCâu 3: đi )ể Cho loài có NST 2n 24 cho bi ng NST ượ ởa. Th 1, th kép, th 3, th kép?ể ểb. Th tam i, i?ể ộĐÁP ÁNI PH TR NGHI KHÁCH QUAN. ỆM câu đúng 0.5 đi mỗ ượ ểCâu Câu Câu Câu 4C DII LU ẬCâu dungộ Đi mểCâu 1(2 đi m)ể a. KN: bi trúc NST Là nh ng bi trong uộ ấtrúc NST, có th làm thay hình ng và trúc NST.ủ ấ- các ng ĐB trúc NSTạ ấ+ đo nấ ạ+ đo nả ạ+ đo nặ ạ+ chuy đo nể 0.50.25 0.25 0.25 0.25 b. ch đi hòa ho ng gen Operon Lacơ ủ- Khi môi tr ng ko có Lactose: Gen đi hòa ng ườ ợprotein ch và pro này liên vào vùng ngăn quá ảtrình phiên mã.- Khi môi tr ng có Lactose: Pro ch ko liên vàoườ ượvùng vì quá trình phiên mã di ra bình th ng.ậ ườ 0.250.25Câu 2(4 đi m)ể ng gi ướ ảa, mARN có: 5‘ GXU XUU AAA GXU 3‘trình axit amin trong prôtêin Ala Leu Lys Alaựb, Vì có nhi ba cùng mã hóa axit amin nên đây là ộm tr ng p.ộ ườ ợtrình axit amin trong prôtêin xin alanin valin lizin ơ–mARN UUA GXU GUU AAAADN 3‘ AAT XGA XAA TTT 5‘ (m ch mã c)ạ ố5‘ TTA GXT GTT AAA 3‘ 2.02.0Câu 3(2 đi m)ể a. Th 1: 23 NST, kép: 22 Nst, th 3: 25 NST, Th kép: 26 ểNSTb. Tam i: 3n= 36, 4n 48ộ 1.01.0 3. ng Gv: thu bài, NX gi ki tra Hs: bàiờ 4. dò:ặ tr bài 16 ướ