Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 17:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

12 + 3 = 15             13 + 6 = 19                       12 + 1 = 13

14 + 4 = 18             12 + 2 = 14                       16 + 2 = 18

13 + 0 = 13              10 + 5 = 15                      15 + 0 = 15

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 17:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm