Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 có đáp án

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 8 tháng 9 2020 lúc 15:57 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 13:28 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 621 | Lượt Download: 25 | File size: 0.882176 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Tính nhanh
A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)
B = ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )
Bài 2: Tìm x
* X x 5 + 122 + 236 = 633
* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36
Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.
Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao
nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?
Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai
tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?
Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai
số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B
là 891. Tìm hai số đó?
Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi
nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên
và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?
ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
Bài 1: Tính nhanh
*(a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)
= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)
= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)
= 0 : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)
=0
* ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )
= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )
=0
Bài 2: Tìm x
x x 5 + 122 + 236 = 633

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

(x x 5 ) + 358

= 633

( x : 12 ) x 7 = 28

(x x 5 )

= 633 -358

xx5

= 275

x

= 275 : 5

x

= 4 x 12

x

= 55

x

= 48

( x : 12 )
x : 12

= 28 : 7
=4

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.
Bài giải
Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với đầy đủ các số hạng như sau:
= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90
= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54)
+ 48
= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48
= 96 x 7 + 48
= 672 + 48
= 720
Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao
nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?
Bài giải
 Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)
Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số
lượng số lẻ 1 số
2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)
Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)
Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số
Số chẵn: 40 số
 T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)
Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)
Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)
Đáp số: 185 chữ số
Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai
tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?
Bài giải
Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3
x 2 = 6 (lần)
Tích mới là: 354 x 6 =2124
Đáp số: 2124
Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai
số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B
là 891. Tìm hai số đó?
Bài giải
Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891.
Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976,
967
Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là: 58 và 85
Ta có các trường hợp sau:
976 – 58 = 918 (loại)

976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại)

967 – 85 = 882 (loại)
Vậy hai số đó là: 976 và 85

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi
nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên
và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?
Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là
15 viên
Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)
Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)
Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)
Đáp số: 44 viên
ĐỀ SỐ 2
Bài 1: Tính nhanh
* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5
Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.
Bài 3: Tìm x :
2752 - x: 5 = 2604

1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2)

x x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán
thứ hai cửa hàng bán

số áo. Ngày

số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao

nhiêu cái áo?
Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc
12 giờ trưa đến bây giờ bằng

thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm

hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ.

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2
Bài 1: Tính nhanh
* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10
= 240
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5
= 217 x (45 + 50 + 5)
= 217 x 100
= 21 700
Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.
Bài giải
Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau:
= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 +
67 + 71 + 75.
= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) +
(31 + 47) + (35 + 43) + 39
= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39
= 78 x 9 + 39
= 702 + 39
741
Bài 3: T×m x :
2752 - x: 5 = 2604
2752 – (x: 5) = 2604

1876 : x = 5 (d 1)
x = (1876 – 1) : 5

x: 5 = 2752 – 2604

x = 1875 : 5

x: 5 = 148

x = 375

x = 148 x 5
x = 740
x : 7 = 5 (d 2)

x=5x7+2

x x 8 + 25 = 81

( x x 8) + 25 = 81

x = 35 + 2

x x 8 = 81 – 25

x = 37

x x 8 = 56

x = 56 : 8

x=7

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán
thứ hai cửa hàng bán

số áo. Ngày

số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao

nhiêu cái áo?
Bài giải
Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:
1245 : 3 = 415 (cái áo)
Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày thứ nhất là:
1245 – 415 = 830 (cái áo)
Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là:
830 : 5 = 166 (cái áo)
Cửa hàng còn lại số áo là:
830 – 166 = 664 (cái áo)
Đáp số: 664 cái áo
Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc
12 giờ trưa đến bây giờ bằng

thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm

hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ.
Bài giải
Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm có 12 giờ
Ta có sơ đồ:
12 giờ trưa

12 giờ đêm
Bây giờ

Từ 12 giờ trưa đến bây giờ đã qua số thời gian là:
1 : (1 + 3) = 4 (giờ)
Vậy bây giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều
ĐỀ SỐ 3
Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :
a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
a)

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

b)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào
thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860
Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ
hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng
đường đội sửa được trong 3 ngày.
Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy
viên bi xanh bằng

số

số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ?

Bao nhiêu viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3
Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :
a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)
= 40 + 40 + 40 + 40 + 40
= 40 x 5
= 200
b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1
= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)
= 3 x 30
= 90
c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
=

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4
= 4 x (64 + 18 + 18)
= 4 x 100
= 400
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
a)

63 : 7 + 24 x 2 – b)

27 x 2 + 5 x 27 +

( 81 – 72)

27 x 3

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 9 + 24 x 2 – 9

= 27 x 10

= 9 + 48 – 9

= 270

= 48
Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào
thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860
Bài giải
Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất.
5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)
Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43
Đáp số: 43
Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ
hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng
đường đội sửa được trong 3 ngày.
Bài giải

537
Ngày thứ nhất:
Ngày thứ hai:

24m

?m

Ngày thứ ba:
45m
Bài giải
Ngày thứ hai sửa được số m đường là:
537 – 24 = 513 (m)
Ngày thứ ba sửa được số m đường là:
513 + 45 = 558 (m)
Cả ba ngày sửa được số m đường là:
537 + 513 + 558 = 1608 (m)
Đáp số: 1608 mét
Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy
viên bi xanh bằng

số

số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ?

Bao nhiêu viên bi màu xanh?
Bài giải
Ta có sơ đồ sau:
Bi xanh:

72 viên

Bi đỏ:
72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)
1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên)
Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)
Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)
Đáp số: Bi xanh: 45 viên
Bi đỏ: 27 viên

ĐỀ SỐ 4
Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :
a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )
a.

32764 - 2467 + 236 + 3467

Bài 2: T×m x :
72 - x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:
a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45
b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18
c) 25 x 18 x 4 x 2
Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm
số An đã nghĩ.
Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại

1
số
6

cây quất. Hỏi:
a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất?
b) Đã bán bao nhiêu cây quất?
Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn
vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi
lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :
b. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )
= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )
= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )
=0
c. 32764 - 2467 + 236 + 3467
= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)
= 33 000 + 1000

= 34 000
Bài 2: T×m x :
72- x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

72- ( x : 4) = 16

(72 : x) – 3 = 5

x : 4 = 72 – 16

72 : x = 5 + 3

x : 4 = 56

72 : x = 8

x = 56 x 4

x = 72 : 8

x = 224

x=9

Bài 3: Tính nhanh:
a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45
= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1
= 45 x (5 + 4 + 1)
= 45 x 10
= 450
b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18
= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1
= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)
= 18 x 10
= 180
c) 25 x 18 x 4 x 2
= (25 x 4) x (18 x 2)
= 100 x 36
= 3600
Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm
số An đã nghĩ.
Bài giải
Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có:
x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90
x x 3 = 90 – 15
x x 3 = 75
x = 75 : 3
x = 25
Vậy số An nghĩ ra là 25

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại

1
số
6

cây quất. Hỏi:
a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất?
b) Đã bán bao nhiêu cây quất?
Bài giải
Số cây quất còn lại của cửa hàng là:
48 : 6 = 8 (cây)
Số cây quất cửa hàng đã bán là:
48 – 8 = 40 (cây)
Đáp số: a. 8 cây
a. 40 cây
Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn
vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi
lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
Tóm tắt
An

6 nhãn

Bình

4 nhãn
Bài giải

Lúc đầu bạn An có số nhãn vở là: 12 + 6 = 18 (nhãn)
Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: 12 + 4 – 6 = 10 (nhãn)
Lúc đầu Hòa có số nhãn vở là: 12 – 4 = 8 (nhãn)
Đáp số: An: 18 nhãn vở

Hòa

1
2

Bình: 10 nhãn vở
Hòa: 8 nhãn vở
ĐỀ SỐ 5
Bài 1: Tìm x
a) x - 452 = 77 + 48
b) x + 58 = 64 + 58
Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều
rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra
vào, mỗi cửa rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?
Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết

giờ. Em đi từ nhà đến trường hết

giờ.

Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em
không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2
số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:
a) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số không?
ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5

Bài 1: Tìm x
a) x - 452 = 77 + 48

b) x + 58 = 64 + 58

x – 452 = 125

x + 58 = 122

x = 125 + 452

x = 122 – 58

x = 577

x = 64

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài giải

Tháng 3 có 31 ngày
Vì thứ năm tuần này cách thứ năm tuần sau 7 ngày nên thứ năm tuần sau là ngày 1
tháng 4
Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều
rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra
vào, mỗi cửa rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?
Bài giải
Chiều dài thửa vườn đó là:
30 x 3 = 90 (m)
Chu vi của thửa vườn đó là:
(90 + 30) x 2 = 240 (m)
2 cửa ra vào có số mét là:
3 x 2 = 6 (m)
Hàng rào đó dài số mét là:
240 – 6 = 234 (m)
Đáp số: 234 m
Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết

giờ. Em đi từ nhà đến trường hết

giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi
kịp em không ? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
Bài giải
Đổi 1 giờ = 60 phút
 Thời gian anh đi từ nhà đến trường là:
60 : 6 = 10 (phút)
Thời gian em đi từ nhà đến trường là:
60 : 3 = 20 (phút)
Vậy anh đi nhanh hơn vì thời gian anh đi từ nhà đến trường ít hơn.
 Quãng đường từ nhà đến trường, em đi trong 20 phút còn anh chỉ đi 10 phút.
Đi nửa quãng đường đó, em đi mất 10 phút thì anh chỉ đi trong 5 phút. Vậy
nếu em đi trước anh 5 phút thì sau 5 phút nữa anh sẽ đuổi kịp em ở chính

giữa quãng đường (em đi trong 10 phút được nửa quãng đường thì anh đi
trong 5 phút cũng được nửa quãng đường)
Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến
2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:
c) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
d) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?
Bài giải
Gọi (1, 0, 0) làm một nhóm
a. Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1)
Vậy số hạng thứ 31 sẽ là số đầu tiên của nhóm tiếp theo. Vậy số hạng thứ 31 là
số 1.
b. Ta có 100 : 3 = 33 (dư 1)
Như vậy khi viết đến số hạng thứ 100 ta viết được 33 nhóm và thêm 1 số 1
Vậy số các số 1 là: 33 x 1 + 1 = 34 (số)
Số các số 0 là: 33 x 2 = 66 (số)
Đáp số: 34 số 1
66 số 0
ĐỀ SỐ 6
Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26
Bài 2: Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ
nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao
nhiêu?
Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít
nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng,
tính chiều dài hình chữ nhật đó.
Bài 5: Biết

tấm vải đỏ dài bằng

tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi

mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?
ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 6
Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
= 5 x (15 + 3 + 2 – 10)
= 5 x 10
= 50
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
= (6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 1) – (6 x 2 + 6 x 3)
= 6 x (4 + 5 + 1) – 6 x (2 + 3)
= 6 x 10 – 6 x 5
= 6 x (10 – 5)
=6x5
= 30
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26
= (23 + 37) + (39 + 21) + (34 + 26)
= 60 + 60 + 60
= 60 x 3
= 180
Bài 2: Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số
thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là
bao nhiêu?
Bài giải
Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất tức là thừa số thứ nhất
được tăng lên 10 lần.

Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 10 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích tăng
lên 10 lần.
Tích mới là: 75 x 10 = 750
Đáp số: 750
Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị.
Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?
Bài giải
Nếu dùng 4 ô tô thì chở được số người là: 40 x 4 = 160 (người)
Số người còn lại là: 195 – 160 = 35 (người) thì cần 1 xe ô tô nữa là chở hết.
Vậy số ô tô cần dùng là: 4 + 1 = 5 (ô tô)
Đáp số: 5 ô tô
Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều
rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó.
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật đó là:
12 x 6 = 72 (cm)
Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
72 : 2 = 36 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật đó là:
36 – 12 = 24 9cm)
Đáp số: 24cm
Bài 7: Biết

tấm vải đỏ dài bằng

tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m.

Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?
Bài giải
Ta có sơ đồ sau:

?m

Vải đỏ:

84m

Vải xanh:
?m

84 mét ứng với số phần là: 3 + 4 = 7 (phần)
1 phần có số mét là: 84 : 7 = 12 (m)
Số mét vải đỏ là: 12 x 3 = 36 (m)
Số mét vải xanh là: 12 x 4 = 48 (m)
Đáp số: Vải đỏ: 36m
ĐỀ SỐ 7
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :
a) 6 + 8 + … + 34 + 36
b) 7 + 9 + 11… + 35 + 37 + 39
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :
a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5
Có 100 số 5
b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + … + 4)_
Có 50 số 4
Bài 3: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn
em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?

Bài 4: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn
nhất, cho lớp 3B mượn

số sách ở ngăn thứ

số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được

mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn
thứ nhất là bao nhiêu cuốn?
Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ
nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2. Tính chiều dài và chiều rộng hình
chữ nhật đó.