Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

1. Định nghĩa hàm số:

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đâị lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của \(x\), ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

Hàm số thường được kí hiệu bởi những chữ f, g, h... chẳng hạn khi y là một hàm số của biến số x, ta viết \(y=f\left(x\right)\) hoặc \(y=g\left(x\right)\),...

- \(f\left(a\right)\) là giá trị của hàm số \(y=f\left(x\right)\) tại \(x=a\).

Khi hàm số y được cho bởi công thức \(y=f\left(x\right)\), muốn tính giá trị \(f\left(a\right)\) của hàm số tại \(x=a\), ta thay \(x=a\) vào biểu thức f(x) rồi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- Khi \(x\) thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y được gọi là một hàm hằng.

2. Đồ thị của hàm số:

Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng \(\left(x;f\left(x\right)\right)\) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số \(y=f\left(x\right)\).

3. Hàm số đồng biến, hàm số nghich biến:

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) xác định với mọi giá trị của x thuộc tập số thực R. Với \(x_1;x_2\) túy ý thuộc R:

a) Nếu \(x_1< x_2\)  mà \(f\left(x_1\right)< f\left(x_2\right)\) thì hàm số được gọi là hàm đồng biến.

b) Nếu \(x_1< x_2\) mà \(f\left(x_1\right)>f\left(x_2\right)\) thì hàm số được gọi là hàm nghịch biến.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm