Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a khác 0)

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ \(y=ax+b;a\ne0\)

1. Đồ thị hàm số \(y=ax+b;a\ne0\)

Đồ thị của hàm số \(y=ax+b;a\ne0\) là một đường thẳng:

- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;

- Song song với đường thẳng \(y=ax\) nếu b ≠ 0 và trùng với đường thẳng \(y=ax\) nếu b = 0.

Đồ thị này cũng được gọi là đường thẳng \(y=ax+b\) và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

Lưu ý:

Đồ thị \(y=ax+b\) cắt trục hoành tại điểm Q \(\left(-\dfrac{b}{a};0\right)\) 

2. Cách vẽ đồ thị của hàm số \(y=ax+b;a\ne0\)

- Chọn điểm P(0; b) (trên Oy).

- Chọn điểm Q \(\left(-\dfrac{b}{a};0\right)\) (trên \(Ox\)).

- Kẻ đường thẳng PQ.

Lưu ý:

Vì đồ thị \(y=ax+b;a\ne0\) là một đường thẳng nên muốn vẽ nó chỉ cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.

Do đó trong trường hợp giá trị \(-\dfrac{b}{a}\) khó xác định trên trục \(Ox\) thì ta có thể thay điểm Q bằng cách chọn một giá trị \(x_1\)  của \(x\) sao cho điểm Q'\(x_1,y_1\) (trong đó \(y_1=ax_1+b\)) dễ xác định hơn trong mặt phẳng tọa độ.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm