Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a khác 0)

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG \(y=ax+b;a\ne0\)

1. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục \(Ox\).

Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với Ox và T là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục Ox. Khi đó góc TAx được gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox.

2. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Khi a > 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn và nếu a càng lớn thì góc đó càng lớn.

Khi a < 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù và nếu a càng bé thì góc đó càng lớn.

Như vậy, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox phụ thuộc vào a.

Người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

Lưu ý:

Khi a > 0, ta có tg  =  =  =  =  = a. Từ đó dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi suy ra số đo của .

Khi a < 0, ta có tg (1800 - ) = tg  =  =  =  = -a.

Từ đó tìm được số đo của góc 1800 -  rồi suy ra số đo của góc .

Bài tập

Có thể bạn quan tâm