Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hàm số bậc nhất.

HÀM SỐ BẬC NHẤT

1. Định nghĩa:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y=ax+b\), trong đó a, b là những số cho trước và a  ≠ 0.

2. Tính chất:

Hàm số bậc nhất \(y=ax+b\) xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R khi a > 0

b) Nghịch biến trên R khi a < 0

Bài tập

Có thể bạn quan tâm