Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

1. Định lí.

Với số a không âm và số b dương ta có

                      .

Lưu ý.

Với biểu thức A ≥ 0 và B > 0 thì không thể viết đẳng thức trên. Chẳng hạn  được xác định nhưng biểu thức  không xác định.

2. Quy tắc khai phương một thương

Muốn khai phương một thương , trong đó a không âm, b dương, ta có thể khai phương lần lượt a và b rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ 2.

3. Quy tắc chia các căn bậc hai

Muốn chia các căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương ta có thể chia a cho cho b rồi khai phương kết quả đó.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm