Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 35 (SGK trang 20)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm x biết:

a. \(\sqrt{\left(x-3\right)^2}=9;\)                                        b. \(\sqrt{4x^2+4x+1}=6.\)

Hướng dẫn giải

a) \(\sqrt{\left(x-3\right)^2}=9\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-3\right)^2}^2=9^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2=81\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=9\\x-3=-9\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=12\\x=-6\end{matrix}\right.\)

b) \(\sqrt{4x^2+4x+1}=6\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{4x^2+4x+1}^2=6^2\)

\(\Leftrightarrow4x^2+4x+1-36=0\)

\(\Leftrightarrow4x^2+4x-35=0\)

\(\Leftrightarrow4\cdot\left(x-\dfrac{5}{2}\right)\cdot\left(x+\dfrac{7}{2}\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\dfrac{5}{2}=0\\x+\dfrac{7}{2}=0\end{matrix}\right.\rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{5}{2}\\x=-\dfrac{7}{2}\end{matrix}\right.\)

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:57

Các câu hỏi cùng bài học