Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Biến đối đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Với hai biểu thức A, B mà , ta có  tức là:

Nếu  và  thì ;

Nếu A< 0 và  thì .

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Với  và  thì 

Với A< 0 và  thì 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm