Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 47 (SGK trang 27)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Rút gọn:

a.    \(\dfrac{2}{x^2-y^2}\sqrt{\dfrac{3\left(x+y\right)^2}{2}}\) với \(x\ge0,y\ge0\) và \(x\ne y;\)

b.    \(\dfrac{2}{2a-1}\sqrt{5a^2\left(1-4a+4a^2\right)}\) với a > 0,5.

Hướng dẫn giải

a) Vì nên . Do đó:

=

b)

Vì a>0,5 nên 2a-1>0. Do đó .

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học