Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

1. Công thức

  \(\left(c\right)'=0\) ( c là hằng số);

  (\(x^n\))' = \(nx^{n-1}\)   (n ∈ N*, x ∈ R);

 \(\left(\sqrt{x}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{x}},\left(x>0\right)\)   

2. Phép toán

\(\left(u+v\right)'=u'+v'\)

\(\left(u-v\right)'=u'-v'\)

\(\left(uv\right)'=u'v+uv'\)

\(\left(ku\right)'=ku'\)(k là hằng số);

 =  , \(\left(v=v\left(x\right)\ne0\right)\)

 =  , \(\left(v=v\left(x\right)\ne0\right)\)

3. Đạo hàm của hàm hợp

 \(y'_x=y'_u.u'_x\)                                              

Hệ quả

+ \(\left(u_n\right)'=n.u^{n-1}U'\)        

+ \(\left(\sqrt{u}\right)'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}\)         

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các dạng toán về đạo hàm, có lời giải

Các bài toán đạo hàm trong các đề thi đại học

Bài tập

Có thể bạn quan tâm