Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thi khối D nên chọn ngành nào trường nào dễ xin việc?

15bc3b56761d75b7238517bcdbd03aa4
Gửi bởi: đề thi thử 4 tháng 7 2017 lúc 20:35:38 | Được cập nhật: 18 tháng 4 lúc 23:33:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 625 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnThi kh nên ch ngành nào tr ng nào xin vi c?ố ườ ệThi kh nên ch ngành gì xin vi c? và ngành nào tri ng trong ng lai?ố ươHãy tham kh các ngành phù cho ng kh bàiả ườ ạvi này nhé!ếKh là kh bao các môn Toán, Văn, Ngo ng (Ti ng Anh, Đc, Trung, Nga…)ố ứĐây là kh gi nhiên và xã nên vi ch ngành ngh cho ng iố ươ ạcũng phong phú và đa ng n, không bó trong lĩnh nào đó.ạ ựĐ 4­5 năm sau khi nghi ra tr ng, ngành ch có nhi vi nể ườ ơb chú tr ng nh ng ngành thu lĩnh tiêu dùng, công nghi ch bi và phạ ụtr may, xây ng, và nông xu kh u. đây là th nhóm ngành tợ ướ ốcho ng lai thi kh D, có th tham kh nhé!ươ ảNgành Công ngh thông tinệNgành Công ngh thông tin nh đc ng ph bi trong lĩnh kinh vì yệ ượ ậv nh ng ng kh có nên thi ngành công ngh thông tin khôngớ ườ là câu khôngỏkhó vì ngành này có đc nhi ki th và vi làm caoớ ượ ệkhi ra tr ng.ườNgành ph mư ạTrong chi phát tri giáo 2011­2020 đc Nhà đa ra, đnh ng phátế ượ ượ ướ ướtri và quan tâm nhi đn giáo c.ể ụV ngành thu kh ph các kh sau này tham gia vào nghi tr ngớ ồng i, đào ngu nhân cho các ngành ngh lĩnh xã i. Trong ng laiườ ươkh ngành ph đang có.ố ạB có th các ngành: ph ti ng Anh(D1); ph ti ng Trung(D1, D4),ạ ếĐc(D1, D5), Nga(D1, D2), Nh (D1, D6)...; ph Văn/S (ĐH qu gia Hà i, ĐHứ ộs ph Hà i), Giáo ti c(A, A1, C, D1), Tâm lí (B, C, D1)...ư ọNgành Kinh Tài chính Qu tr kinh doanhế ịĐây là nhóm ngành liên quan đn lĩnh kinh tri ng trong ng lai. nh ngế ươ ững kh luôn nhanh nh và nh bén tr và nh ng con thì đây làườ ướ ốDoc24.vnngành phù dành cho và có ng phát tri t.ợ ướ kh nên ch ngành kọ ếtoán hay tài chính ngân hàng tri ng n, đây là câu đc đánh giá cao hi nay.ể ượ ệTuy nhiên, trong ng lai thì các ngành: toán, Qu tr kinh doanh, Tài chính ngânươ ịhàng, Kinh Qu tr nhân c/du ch, Th ng i, Kinh doanh qu hi m....đuế ươ ềcó nh tranh và ng phát tri nh nhau.ứ ướ ưNh ng nhóm ngành này có nhi tr ng tuy sinh nh Th ng i, Kinh Qu dân,ữ ườ ươ ốĐH Hà i, chính vi thông, HV Ngân hàng, ĐH Qu gia, Ngo giao, Ngo iộ ạth ng, ĐH Hu Đà ng...ươ ẵNgành Khoa Xã và nhân vănọ ộHi nay, ngành đc đánh giá là ngành tr ng đi trong ng lai nh ng thi uệ ượ ươ ếnhân tr tr ng nh xã c, kinh c, tâm lý c, nhân văn, hành vi ng dùng,ự ườnghiên các lĩnh kinh xã i…ứ ộĐ ng lai ra tr ng có nhi vi làm nh ng kh th vàể ươ ườ ậthiên xã i. Câu iề con gái kh có nên thi ngành Lu không?ọ luôn là th cắm nhi nh hi nay. ngành này, gái cũng nh trai có nh ng thu iắ ợvà khó khăn riêng. Nh ng dù th nào, làm vi lòng đam mê thì khó khăn th tháchư ửnào cũng qua. có th ch các ngành nh Văn c, ch Đa lý, Xã c,ượ ọquan qu Ngôn ng c, Du ch, Truy thông....ệ ềM tr ng tuy sinh nhóm ngành này là: HV báo chí và tuyên truy n, ĐH khoa xãộ ườ ọh nhân văn, ĐH Vinh, ĐH Lu t, Công đoàn....ộ ậNgành Ngo ngạ ữNh đn kh là nh đn kh có th nh là kh bi thêm th ngo ng Trongắ ữth nh nh hi nay, trong ng lai Vi Nam nhi nhân thôngờ ươ ựth ti ng ngoài. có th các th ti ng (Anh, Trung, Nh t, Pháp, song ng ,ạ ướ ữNga, Đc, Hàn, Thái, Đào Nha, Ý...) cho vi ch ngh trong ng lai.ứ ươM tr ng tuy sinh nhóm ngành này là: ĐH Qu gia, ĐH ngo ng ĐH Hà i,ộ ườ ộKinh qu dân, Th ng i, Ngo th ng...ế ươ ươDoc24.vnNh y, qua nh ng nh ng ngành phù kh trên, hoàn toànư ạyên tâm và không còn băn khoăn tr câu thi kh nên ch ngành gì cho ng laiướ ươn ph không nào? Hy ng nh ng thông tin ích đó ch ngành cữ ọphù và vi làm khi ra tr ng cao.ợ ườ