Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

sinh thái

966e3c2c080c9d1762037771624aa5be
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 10 2018 lúc 22:18:23 | Được cập nhật: 31 tháng 1 lúc 20:36:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 457 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu 1: Trong các ho ng sau đây con ng i, có bao nhiêu ho ng góp ph kh cạ ườ ắph suy thoái môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên?ụ ườ ệ(1) ng và tr ng cây gây ng.ả (2) Ch ng xâm nh cho t.ố ấ(3) Ti ki ngu ch.ế ướ (4) Gi thi ng khí th gây hi ng nhàả ượ ứkính.A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.Câu 8: Qu xã sinh nào sau đây th ng có th ăn ph nh t?ầ ườ ướ ấA. Qu xã ng nhi i.ầ B. Qu xã ng rêu hàn i.ầ ớC. Qu xã ng ng lá ôn i.ầ D. Qu xã ng lá kim ph ng cầ ươ ắCâu 10: Ví nào sau đây minh quan nh tranh khác loài?ụ ạA. Cây lúa và ng trong ru ng lúa.ỏ ộB. giáp hoa gây cho tôm, cá trong cùng môi tr ng.ả ườC. Bò ăn .ỏD. Giun đũa ng trong ru nố ợCâu 11: Gi th ăn qu xã sinh các loài sinh ướ ượ kí hi là: A,ệB, D, E, F, và H. Cho bi loài và loài là sinh xu t, các loài còn là sinhậ ềv tiêu th Trong th ăn này, lo loài ướ ra kh qu xã thì ch loài và loài Fỏ ỉm đi. th ăn nàoấ ướ sau đây đúng các thông tin đã cho?ớA. IV.ơ B. I.ơ C. II.ơ D. III.ơ ồCâu 15: Gi th ăn gi ao nuôi cá nh sau:ả ướ ưBi ng cá mè hoa là ng ch ao ch khai thác ra hi qu kinh Bi nế ượ ượ ệpháp tác ng nào sau đây làm tăng hi qu kinh ao nuôi này?ộ ủA. Làm tăng ng cá ng trong ao.ố ượ ươ B. Lo hoàn toàn giáp xác ra kh ao.ạ ỏC. ch ng th phù đu có trong ao. ượ D. Th thêm cá qu vào aoả ảCâu 13: Cho các hi chi ng ti hóa ng nhóm loài nh sau:ấ ướ ư(1) ng cá th tăng n, ng sót ngày càng cao.ố ượ ố(2) Khu phân ngày càng thu và tr nên gián đo nố ạ(3) Khu phân ng và liên cố ụ(4) ng cá th gi n, ng sót ngày càng th pố ượ ấ(5) ngày càng ít phân hóa, nhóm trong đó hi và cu cùng là di vongộ ệCác hi ph ánh chi ng thoái sinh ng nhóm là:ấ ướ ừA. (1), (3) và (5) B. (1), (3) và (4) C. (2), (4) và 5) D. (1), (2) và (4)Câu 32: Cho các giai đo chính trong quá trình di th sinh thái nông nhạ ướ ưsau:(1) nông có nhi loài sinh th sinh các ng khác nhau: loàiầ ướ ướ ốt o, th có hoa ng trên c; tôm, cá, cua, c,…ả ướ ố(2) Hình thành ng cây và cây gừ ỗ(3) Các ch ng ng tích đáy làm cho nông n. Thành ph sinh thayấ ậđ i; các sinh th sinh ít n, bi là các loài ng có kích th n.ổ ướ ớ(4) nông bi thành vùng trũng, xu hi và cây i.ầ ướ ụTr đúng các giai đo trong quá trình di th trên làậ ếA. (2) (1) (4) (3) B. (3) (4) (2) (1) C. (1) (2) (3) (4) D.( 1) (3) (4) (2)Câu 40: ng là “lá ph xanh” Trái t, do Chi khôi ph và ượ ượ ảv ng trung vào nh ng gi pháp nào sau đây?ệ ả(1) Xây ng th ng các khu thiên nhiên, góp ph đa ng sinh c.ự ọ(2) Tích tr ng ng cung nguyên li u, li u, li u,… cho ng và công ượ ốnghi p.ệ(3) Khai thác tri các ngu tài nguyên ng phát tri kinh xã i.ệ ộ(4) Ngăn ch phá ng, nh là ng nguyên sinh và ng ngu n.ặ ồ(5) Khai thác và ng tri ngu tài nguyên khoáng n.ử ảA. (2), (3), (5). B. (1), (3), (5). C. (1), (2), (4). D. (3), (4), (5).Câu 36: đa ng sinh c, tránh nguy tuy ch ng nhi lo ng vàể ậth quý hi m, ngăn ch các hành ng nào sau đây?ự ộ(1) Khai thác th y, quá cho phép.ủ ượ ứ(2) Tr ng cây gây ng và ng.ồ ừ(3) Săn t, buôn bán và tiêu th các loài ng hoang dãắ ậ(4) các loài ng hoang dã.ả ậ(5) ng các ph ng quý hi u, ngà voi, cao ng tê giác,…ử ừA. (2), (3), (4) B. (2), (4), (5) C. (1), (3), (5) D. (1), (2), (4)Câu 30: sinh nào sau đây là qu th sinh t?ậ ậA. cây trong ru ng lúaậ B. cá trong Tâyậ ồC. cây cậ trên qu Phú Thộ D. côn trùng trong ng Cúcậ ừPh ngươCâu 26 nh ng loài sinh tính, qu th ban tách thành hai ho nhi uỞ ềqu th khác nhau. các nhân ti hóa đã ra phân hóa gen gi các qu nầ ầth này, thì ch cách li nào sau đây khi xu hi đánh hình thành loài i?ể ớA Cách li sinh nả B. Cách li sinh thái C. Cách li líị D. Cách li ởCâu 7: Trong các ki phân cá th trong nhiên, ki phân nào sau đây là ki phân ph bi nể ếnh qu th sinh t?ấ ậA. Phân nhi ng theo chi th ng ng.ố B. Phân (đ ng u).ố ềC. Phân ng nhiên.ố D. Phân theo nhóm.ốCâu 9: Cho chu th ăn :ỗ ứC Sâu Ngóe Chu ng mang bàng.ạTrong chu th ăn này, mang là sinh tiêu thỗ ụA. 3.ậ B. 5.ậ C. 4.ậ D. 6.ậCâu 40: nào sau đây mô đúng chu th ăn?ơ ứA. Cây ngô Nhái Sâu ăn lá ngô mang Di hâu.ềB. Cây ngô mang Sâu ăn lá ngô Nhái Di hâu.ềC. Cây ngô Sâu ăn lá ngô Nhái mang Di hâu.ềD Cây ngô Nhái mang Sâu ăn lá ngô Di hâu.ềCâu 4: Các ví nào sau đây thu ch cách li sau ?ụ ử(1) Ng cái giao ph sinh ra con la không có kh năng sinh n.ự ả(2) Cây thu loài này th ng không th ph cho cây thu loài khácộ ườ ượ ộ(3) Tr ng nhái th tinh tinh trùng cóc ra nh ng không phát tri n.ứ ể(4) Các loài ru gi khác nhau có tính giao ph khác nhau.ồ ốĐáp án đúng làA (1), (3) B. (1), (4) C. (2), (4) D. (2), (3)Câu 49: Nghiên thay thành ph ki gen qu th qua th liên ti pứ ếđ quượ ảThành ph ki genầ Th Fế ệ1 Th Fế ệ2 Th Fế ệ3 Th Fế ệ4 Th Fế ệ5AA 0,64 0,64 0,2 0,16 0,16Aa 0,32 0,32 0,4 0,48 0,48aa 0,04 0,04 0,4 0,36 0,36Nhân gây nên thay trúc di truy qu th th Fố ệ3 làA. các ng nhiênế B. bi nộ ếC. giao ph không ng nhiênố D.giao ph ng nhiênố ẫCâu 31 Cho các thông tin ng đây: ướHi su sinh thái gi dinh ngệ ưỡ so dinh ng và ưỡ ấgi dinh ng so ưỡ ậdinh ng là:ưỡ ượA. 0,5% và 4%. B. 2% và 2,5%. C. 0,5% và 0,4%. D. 0,5% và 5%. Câu 17 Ki phân nào sau đây ch có trong qu xã sinh t? ậA. Phân u. ềB. Phân theo nhóm. ốC. Phân theo chi th ng ngố D. Phân ng nhiênố