Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu C6 (SGK trang 38)

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?

Hướng dẫn giải

Thỏi nhúng vào nước chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn. Hai thỏi có thể tích như nhau nên lực đẩy Ác si mét phụ thuộc vào d. mà d nước > d dầu, do đó thỏi nhúng vào nước chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét.

Câu C5 (SGK trang 38)

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước thì thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?

Hướng dẫn giải

Hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét bằng nhau vì lực đẩy Ác si mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của riêng của nước và thể tích của phần nước mỗi thỏi chiếm chỗ.

Câu C1 (SGK trang 36)

Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P(h.10.2a). Nhúng vật nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1(h.10.2b). P1<P chứng tỏ điều gì?

Hướng dẫn giải

P1 < P chứng tỏ đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên .

Câu C4 (SGK trang 38)

Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã đưa lên khỏi mặt nước. Tại sao?

Hướng dẫn giải

Kéo gàu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí vì gàu nước chìm trong nước bị tác dụng của lực đẩy ác si mét. hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gầu chiếm chỗ.

Câu C7 (SGK trang 38)

Hãy nêu phương án thì nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoạn về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét.

Hướng dẫn giải

Lời giải:

- Bước 1: Dùng cân để cân một vật nặng nhỏ không thấm nước treo dưới một cốc A đặt trên đĩa cân.

Khối lượng vật và cốc (đĩa bên trái) bằng đúng trọng lượng cùa các quả cân (đĩa bên phải).

- Bước 2: Vật vẫn treo trên cân nhưng được nhúng hoàn toàn vào một bình tràn B chứa đầy nước, khi đó một phần nước trong bình tràn chảy ra cốc C và cân bị lệch về phía các quả cân.

- Bước 3: Vẫn giữ nguyên vật trong bình tràn đồng thời đổ nước từ cốc C vào cốc A trên đĩa cân thấy cân trở lại cân bằng.

Như vậy, lực đẩy Ácsimet có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ.

------> Muốn thao khảo kỹ hơn xin nhấn vào đây

Câu C2 (SGK trang 36)

Hãy chọn từ thích hợp trong cho chỗ trống trong kết luận sau:

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ..........

Hướng dẫn giải

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng.


Câu C3 (SGK trang 37)

Hãy chứng minh rằng thì nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng.

Hướng dẫn giải

Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn, nước từ trong bình tràn ra(h10.3b SGK), thể tích của phần nước này có thể bằng phần thể tích của vật. Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy hướng từ dưới lên trên, số chỉ của lực kế lúc này này: P2 =P1 - FA < P1 , trong đó P1 là trọng lượng của vật; FA là lực đẩy Ác si mét.

Khi đổ nước từ cốc B và cốc A, lực kế chỉ giá trị P1, điều này chứng tỏ lực đẩy Ác si mét cân bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Vậy dự đoán của Ác si mét về độ lớn của lực đẩy Ác-si -mét là đúng.


Có thể bạn quan tâm