Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó

một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy ac si mét.

2. Công thức tính lực đẩy Ác si mét

FA = d.V, trong đó: d là trọng lực riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm