Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 29 (Sgk tập 2 - trang 72)

Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35

a) \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có đồng dạng với nhau không  ? Vì sao ?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó ?

Hướng dẫn giải

ABAB = BCBC= CACA= 3/2

=> ∆ABC ∽ ∆A'B'C'

b) CABCCABC= 3/2

Bài 31 (Sgk tập 2 - trang 73)

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là \(\dfrac{15}{17}\) và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5 cm. Tính hai cạnh đó ?

Hướng dẫn giải

Giả sử có ΔABC ∼ ΔA'B'C' có hai cạnh tương ứng là AB và A'B' và có hiệu AB - A'B' = 12,5 (cm)

Do ΔABC ∼ ΔA'B'C' nên ta có

Giải bài 31 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 30 (Sgk tập 2 - trang 73)

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm

Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ?

Hướng dẫn giải

 bài 30 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2

Theo bài ra ta có:

Giải bài 30 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Có thể bạn quan tâm