Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Rút gọn phân thức

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 7 (SGK tập 1 - trang 39)

Rút gọn phân thức 

a) \(\dfrac{6x^2y^2}{8xy^5}\)

b) \(\dfrac{10xy^2\left(x+y\right)}{15xy\left(x+y\right)^3}\)

c) \(\dfrac{2x^2+2x}{x+1}\)

d) \(\dfrac{x^2-xy-x+y}{x^2+xy-x-y}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 7 trang 39 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 8 (SGK tập 1 - trang 40)

Trong tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau :

a) \(\dfrac{3xy}{9y}=\dfrac{x}{3}\)

b) \(\dfrac{3xy+3}{9y+3}=\dfrac{x}{3}\)

c) \(\dfrac{3xy+3}{9y+9}=\dfrac{x+1}{3+3}=\dfrac{x+1}{6}\)

d) \(\dfrac{3xy+3x}{9y+9}=\dfrac{x}{3}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 8 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 9 (SGK tập 1 - trang 40)

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức :

a) \(\dfrac{36\left(x-2\right)^3}{32-16x}\)

b) \(\dfrac{x^2-xy}{5y^2-5xy}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 9 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 10 (SGK tập 1 - trang 40)

Đố :

Đố em rút gọn được phân thức :

               \(\dfrac{x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1}{x^2-1}\)

 

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 10 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Luyện tập - Bài 11 (SGK tập 1 - trang 40)

Rút gọn phân thức :

a) \(\dfrac{12x^3y^2}{18xy^5}\)

b) \(\dfrac{15x\left(x+5\right)^3}{20x^2\left(x+5\right)}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 11 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Luyện tập - Bài 12 (SGK tập 1 - trang 40)

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức :

a) \(\dfrac{3x^2-12x+12}{x^4-8x}\)

b) \(\dfrac{7x^2+14x+7}{3x^2+3x}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 12 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Luyện tập - Bài 13 (SGK tập 1 - trang 40)

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức :

a) \(\dfrac{45x\left(3-x\right)}{15x\left(x-3\right)^3}\)

b) \(\dfrac{y^2-x^2}{x^3-3x^2y+3xy^2-y^3}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 13 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Có thể bạn quan tâm