Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân thức đại số.

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 3 (SGK tập 1 - trang 36)

Cho ba đa thức :

              \(x^2-4;x^2+4;x^2+4x\)

Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức trên rồi điền vào chỗ trống :

             \(\dfrac{......}{x^2-16}=\dfrac{x}{x-4}\)

Hướng dẫn giải

Ta có:

(...) . (x-4) = x . ( x2- 16 )

= x(x - 4)(x + 4) = (x2 + 4x)(x -4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức x(x + 4) hay x2 + 4x.


Bài 2 (SGK tập 1 - trang 36)

Ba phân thức sau có bằng nhau không ?

\(\dfrac{x^2-2x-3}{x^2+x};\dfrac{x-3}{x};\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-x}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 1 (SGK tập 1 - trang 36)

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ :

a) \(\dfrac{5y}{7}=\dfrac{20xy}{28x}\)

b) \(\dfrac{3x\left(x+5\right)}{2\left(x+5\right)}=\dfrac{3x}{2}\)

c) \(\dfrac{x+2}{x-1}=\dfrac{\left(x+2\right)\left(x+1\right)}{x^2-1}\)

d) \(\dfrac{x^2-x-2}{x+1}=\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Có thể bạn quan tâm