Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tỉ lệ bản đồ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

1000dm, 1000cm, 1000mm

Hướng dẫn giải

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 thì ta có:

  • 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm
  • 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm
  • 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm

Bài 2: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ 1 : 1000 1 : 300 1 : 10 000 1 : 500
Độ dài thu nhỏ 1cm 1dm 1mm 1m
Độ dài thật ....cm ...dm ...mm ...m

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ bản đồ 1 : 1000 1 : 300 1 : 10 000 1 : 500
Độ dài thu nhỏ 1cm 1dm 1mm 1m
Độ dài thật 1000cm 300dm 10 000mm 500m

Bài 3: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000. quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm