Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chương IV. Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Chương V. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Chương VI. Ôn tập