Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân tích bài văn Bố của Xi

76a22f4718cc6fa480d09529e6406f44
Gửi bởi: phamthuminh 8 tháng 5 2016 lúc 2:48:10 | Được cập nhật: hôm kia lúc 8:58:46 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 578 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Phân tích bài văn Bố của Xi-mông trong truyện ngắn cùng tên của Guy đơ Mô-pa-xăngGuy đơ Mô-pa-xăng (1850 1893) là nhà văn Pháp nổi tiếng thế giới. Tuy chỉ sống đến hơn bốn mươi tuổi nhưng ông đã sáng tác một khối lượng tác phẩm lớn gồm một số tiểu thuyết như Một cuộc đời (1883). Ông đp (1885) và ba trăm truy ng n. Các tác ph ông ph ánh chân th tìnhạ ựhình xã Pháp cu th XIX.ộ ỉBài văn Xi­mông trích truy ng cùng tên. dung ch Blăng­ố ịs gã đàn ông i, sinh ra bé Xi­mông. Khi Xi­ mông đi c, em bố ịđám trò ch gi là đa con hoang không có Xi­ mông bu i, langọ ủthang ra sông, ch mu ch cho xong. may, em bác Phi­líp. Bácờ ặd em nhà Em mu bác Phi­líp là và bác đã nh i. Nh ngẫ ưb tr trêu ch vì bác Phi­líp không ph là ch ng Xi­mông thì làmọ ẹsao là Xi­mông đc?! Sau đo trích này, tác gi ng vì th ng Xi­ố ượ ươmông mà bác Phi­líp đã hôn cô Blăng­s t. đó, Xi­mông có ng iầ ườb th ch ng ch em trong cu đi.ố Nhà văn Guy Mô­pa­xăng đã th hi sinh đng di bi tâm tr ng aơ ủba nhân Xi­mông, Blăng­s t, Phi­líp. Qua đó, ông kín đáo nh nh chúng taậ ởv tình yêu th ng bè, ng ra là lòng th ng yêu con ng i, bi thôngề ươ ươ ườ ếc và chia tr nh ng nh ho ng khác.ả ướ ườ Bài văn chia làm ph n:ầ Phân t: đu đn …mà ch khóc hoài: bu và tuy ng béộ ậXi­mông. Ph hai ng bàn tay… đn …m ông Xi­mông bác Phi­líp.ầ Ph ba: Hai bác cháu… đn …đi nhanh: Bác Phi­líp đa Xi­mông vầ ềnhà. Ph n: Còn i: Ngày hôm sau tr ng.ầ ườ Trong đo trích này có ba nhân chính là bé Xi­mông, em là chạ ịBlăng­s và bác th rèn Phi­líp. Ngoài ra còn có nh ng nhân ph là các nố ạc Xi­mông và th giáo. Chúng ta phân tích đung bài văn theo ngủ ừnhân chính.ậ Khi ti ng khóc chào đi, bé Xi­mông đã ph ng trong nh kh thi uấ ếth ch tinh th nh ng lên, đau không có th số ựd bé.ằ Trong bài này không có chi ti nào nói hình dáng Xi­mông, nh ng tế ộđo khác truy n, tác gi cho bi Nó y, tám tu i. Nó xanh xao, tạ ấs ch nhút nhát, nh ng i. ngoài ph nào th hi hoànạ ệc nh ng và tính cách đa tr không có th ng bè trêuả ườ ạch c.ọ Xi­mông là đa tr nh, đau không có lúc nào cũng day làm choứ ứtrái tim nh bé em máu.ỏ đau đn, nh th hi qua nghĩ và hành đng Xi­mông. Em nhàỗ ỏra sông, đnh nh xu ng sông cho ch đu vì nh không có bờ ốkhi em không thi ng a. May mà nh thiên nhiên đp xung quanhế ẽkhi em nghĩ đn nhà, nghĩ đn nên không dám làm đi t. Xi­môngế ộkhóc cho n: Ng em rung lên, em qu xu ng và đc kinh uơ ườ ầnguy nh tr khi đi ng Nh ng em không đc đc vì nh ng cệ ướ ượ ứn kéo đèn, p, xang choán ng em. Em ch ng nghĩ ng gìở ợn a, ch ng nhìn th gì quanh em mà ch khóc hoài.ữ Xi­mông đang trong tâm tr ng ch thì bác Phi­líp. Nghe bác i, emạ ỏth th không nói nên i: Em tr i, đm gi ng ngh ngào: Chúng nóổ ẹđánh cháu… vì… cháu… cháu… không có không có .ố Bác Phi­líp em nhà. em ng, i: Xi­mông nh lênẫ ảôm òa khóc và o: Không, i, con mu nh xu ng sông choấ ốch đu i, vì chúng nó đánh con… đánh con… con không có .ế Blăng­s t, Xi­mông là cô gái nh tin nên đã ph tình,ố ụkhi cho con trai mình không có Th ra, ch là ng th thà và ng làế ườ ừm trong nh ng cô gái đp nh vùng.ộ ch ch th hi ph nào qua hình nh ngôi nhà nh quét vôi tr ng,ả ắh ch Đi đó nói lên ng ch tuy nghèo nh ng ng khá p.ế Nhìn th ch bác công nhân ng i, vì bác hi ra ngay là không nấ ườ ỡc đc cô gái cao n, xanh xao, đng nghiêm ngh tr nhàợ ượ ướ ửmình, nh mu đàn ông qua ng ng ngôi nhà ch đã tư ướ ưỡ ộk khác i.ẻ Nghe con là các đánh vì không có đôi má thi ph ng và têể ừtái đn ng tu ch ôm con hôn hôn trong khi lã chã tuônế ươ ướ ắr i. Khi nghe con Phi­lip: Bác có mu làm cháu không thì ch Blăng­s tơ ốh th n, ng ng và qu qu i, vào ng hai tay ôm ng c.ổ ườ Bác Phi­lip là ng th rèn cao n, râu, tóc đen và quăn, nhânộ ườ ặh u. Ngay lúc Xi­mông, bác đă th ng em. Bác đã đem đn choậ ươ ếc bé ni nh phúc to và ng Bác Xi­mông đúng lúc em đangậ ặtuy ng, đnh nh xu ng sông. Bác Phi­lip đã đem cho em ni hi ngệ ọb ng câu kh ng đnh là mu tr thành em. Đi đó an Xi­môngằ ủr nhi u. Bác Phi­lip ng đã Xi­mông ra kh tay th ch t.ấ Nh ng Xi­mông ch đc yên hành. tr ti làm choư ượ ụem đau kh vì “b Phi­lip em không ph là hoi, là không ph iổ ảch ng em.ồ đo ti theo, tác gi là bác Phi­líp vì th ng bé Xi­mông nên đã ngỞ ươ ỏl hôn ch Blăng­s t.ờ Bác Phi­lip đn nhà ch Blăng­s t, mong ch ch thu bác tr thành ông bế ốh hoi Xi­mông. đó, bé Xi­mông không đa tr nào a. Bácẳ ữth rèn nhân đã gi thoát Xi­mông kh đem ni vui ng vàợ ựớt hào cho bé. Hành đng bác Phi­lip là vi làm nhân đo cao .ự Không ch đem ni vui cho bé Xi­mông, bác Phi­lip còn mang nh phúcỉ ạcho ch Blăng­s t, Xi­mông. Trong yêu đc làm ng bị ượ ườ ốh hoi Xi­mông, bác Phi­lip đã th hi thái trân tr ng đi ch Blăng­ẳ ịs t. Ch qua nh ng cu chuy trò ng ng i, bác Phi­lip đã nh ra nh ngố ữph ch đp ch Tuy ng ch đã đn qu là cẩ ảhai con đu ph ch đau bu n, nh ng ch ch đáng th ng mà không đángẹ ươtrách, vì tính ch không ph là ng phóng túng, ng Bác th nh chả ườ ịlà ph ng, can đm và p.ộ có th đem nh phúc cho hai con bé Xi­mông, bác Phi¬lip đã ph iể ảc ng nhi qua nh ng thành ki ng đi. Bác Phi­lipố ượ ườ ờnh thêm ng vũ nhi tình nh ng ng th rèn ng cóậ ườ ểthêm nh ch ng nh ng quan ni hòi giá tr ng ph .ứ ườ ữBác đã tr thành đi di công ng và lòng nhân ái. Bác Phi­lip đã đemở ằl cho ch Blăng­s làm ng ng đáng ng đàn ôngạ ườ ườt th bác đã kh ng đnh giá tr nhân cách ch Đó là nh phúcử ạb ng và to đi Blăng­s t.ấ Hành đng đy tình nhân ái bác th rèn Phi­líp khi cho câu chuy tộ ếthúc có u. Bác đã làm cho nh ng ng đau kh đc nh phúc và đem iậ ườ ượ ạcho ng đc lòng tin vào con ng và cu ng. Đó cũng chính là đíchườ ườ ụcao mà nhà văn G.Mô­pa­xăng đt ra trong tác ph này.ả ẩTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.