Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập - Bài 39 (SGK tập 1 trang 95)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Đố :

Hình 26 cho biết \(d_1\) // \(d_2\) và một góc tù tại đỉnh A bằng \(150^0\)

Tính góc nhọn tạo bởi a và \(d_2\) ?

Gợi ý : Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A

Hướng dẫn giải

Ta có : ˆA1A1^ˆA2A2^ là hai góc kề bù nên:

ˆA1+ˆA2=1800⇒ˆA2=1800−ˆA1=1800−1500=300A1^+A2^=1800⇒A2^=1800−A1^=1800−1500=300

Vì d1 // d2ˆA2A2^ so le trong với ˆB1B1^

⇒ˆB1=ˆA2=300⇒B1^=A2^=300

Vậy ˆB1=300Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:35:00

Các câu hỏi cùng bài học