Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai đường thẳng vuông góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (SGK tập 1 trang 86)

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau :

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ..........

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được kí hiệu là .............

c) Cho trước một điểm A và một đường thẳng d.......đường thẳng d' đi qu A và vuông góc với d

Hướng dẫn giải

a. cắt nhau tạo thành 1 góc vuông

b. Hai đường thẳng vuông góc

c. có 1 và chỉ 1

Bài 12 (SGK tập 1 trang 86)

Trong hai câu sau, câu  nào đúng  ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Hướng dẫn giải

Trong hai câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

=> Đúng.

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

=> Sai (đường thẳng a cắt đường thẳng b nhưng chúng không vuông góc với nhau).

a b

Bài 13 (SGK tập 1 trang 86)

Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy ?

Hướng dẫn giải

Gấp tờ giấy sao cho mút A trùng với mút B. Khi đó nếp gấp sẽ trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Bài 14 (SGK tập 1 trang 86)

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy ?

Hướng dẫn giải

I C D

Luyện tập - Bài 15 (SGK tập 1 trang 86)

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình 8a). Gấp giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gâp zt (hình 8c). Hãy nên những kết luận rút ra từ các hoạt động trên ?

Hướng dẫn giải

Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là xOz,yOz,yOt,tOx.

Luyện tập - Bài 16 (SGK tập 1 trang 87)

Vẽ đường d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Hướng dẫn : Xem hình 9

Hướng dẫn giải

Thứ tự vẽ đường thẳng d' và d′⊥d như sau (xem hình vẽ).

- Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.

- Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A.

- Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d' vuông góc với d.

Minh họa cách vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông gó với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:

.

Luyện tập - Bài 17 (SGK tập 1 trang 87)

Dùng êke kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không ?

Hướng dẫn giải

các đường thẳng a và a' ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau

Luyện tập - Bài 18 (SGK tập 1 trang 87)

Vẽ hình theo các diễn đạt bằng lời sau :

Vẽ góc xOy có số đo bằng \(45^0\). Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng \(d_1\) vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng \(d_2\) vuông góc với tia Oy tại C.

Hướng dẫn giải

Luyện tập - Bài 19 (SGK tập 1 trang 87)

Vẽ lại hình 11 và nói rõ trình tự vẽ hình

Chú ý : Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau

Hướng dẫn giải

vẽ góc d1Od2 bằng 60 độ

lấy A bất kì nằm trong góc d1Od2

kẻ AB vuông góc với d1O tại B

từ B kẻ BC vuông góc với Od2 tại C

Luyện tập - Bài 20 (SGK tập 1 trang 87)

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2 cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng áy

(Vẽ hình trong hai trường hợp : ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng)

Hướng dẫn giải

Sau khi vẽ ta được các hình sau:

.Có thể bạn quan tâm