Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai đường thẳng song song

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Luyện tập - Bài 29 (SGK tập 1 trang 92)

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox và O'y' // Oy/ Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không ?

(Xem bài tập số 44 , sách Bài tập Toán 7 tập 1, chương I, phần Hình học)

Hướng dẫn giải

Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 24 (SGK tập 1 trang 91)

Điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau 

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là.......

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì .....

Hướng dẫn giải

a) ...a // b.

b) ... a song song với b.Luyện tập - Bài 27 (SGK tập 1 trang 91)

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD  = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC ?

Hướng dẫn giải

Luyện tập - Bài 26 (SGK tập 1 trang 91)

Vẽ cặp góc so le xAB, yBA có số đo đều bằng \(120^0\). Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 26 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120o)

Vậy Ax// By.

Bài 25 (SGK tập 1 trang 91)

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a ?

Hướng dẫn giải

a b A B

Luyện tập - Bài 28 (SGK tập 1 trang 91)

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy' ?

Hướng dẫn giải

x x' y y'

ta có xx' // yy'

Luyện tập - Bài 30 (SGK tập 1 trang 92)

Đố :

Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20 a, hai đường thẳng p.q ở hình 20 b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ ?

Hướng dẫn giải

m//n

p//q

Có thể bạn quan tâm