Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luật thơ Đường

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt 28 tháng 10 2020 lúc 16:06:02 | Được cập nhật: 19 tháng 5 lúc 17:08:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 316 | Lượt Download: 4 | File size: 0.052224 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Cách Gieo Vần, Nguyên Tắc Đối, và Luật Bằng Trắc  Vĩnh Liêm Thơ Đường Luật còn có những tên gọi khác nhau như: Thơ Đường, Đường Thi, Thất Ngôn Bát Cú  Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Thơ Đường Luật có 2 loại: Tứ Tuyệt (tức mỗi câu có 7 chữ và mỗi bài có 4 câu) và Bát Cú (tức mỗi câu có 7 chữ và mỗi bài có 8 câu). Trong bài này, người viết chỉ lạm bàn tới thể Thất Ngôn Bát Cú mà thôi. I. Cách Gieo Vần-Thơ Đường Luật có luật lệ nhất định của nó, bạn không thể biến chế một cách khác được. Cách gieo vần như sau: - Suốt bài thơ chỉ gieo theo một vần mà thôi. Ví dụ: Vần ôi thì đi với ôi, vần ta thì đi với ta hoặc tà. - Trong bài thơ có 5 vần được gieo ở cuối câu đầu (tức câu số 1) và ở cuối các câu chẵn (tức câu 2, 4, 6 và 8). - Gieo vần thì phải hiệp vận (tức cho đúng vận của nó). Ví dụ: hòn, non, mòn, con... Nếu gieo vần mưa với mây thì bị lạc vận. Còn nếu gieo vần không hiệp với nhau thì gọi là cưỡng vận hay ép vận, chẳng hạn như: in với tiên. II. Nguyên Tắc Đối-Các câu đối với nhau phải thật chỉnh, cả về ý, về tình, về thể loại từ ngữ, v.v... Thể loại từ ngữ tức tính từphải đối với tính từ, danh từ phải đối với danh từ, động từ phải đối với động từ, v.v...  Trong bài thơ có 4 phần: Đề (gồm có Phá đề  Thừa đề), Thực hoặc Trạng, Luận, và Kết. 1. Đề gồm có hai phần:  - Phá đề (câu thứ 1):  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, - Thừa đề (câu thứ 2):  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 2. Thực hoặc trạng (câu thứ 3 và câu thứ 4): Hai câu này phải đối với nhau. Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.     Ghi chú: Lom khom đối với lác đác (trạng tự) và bằng đối với trắc. Tiều đối với chợ (danh từ) và bằng đối với trắc. Chú đối với nhà (danh từ) và trắc đối với bằng. 3. Luận (câu thứ 5 và câu thứ 6): Luận có nghĩa là luận bàn. Hai câu này bàn bạc  thêm về nội dung của bài thơ, về phong cảnh hay về tình cảm. Hai câu này phải đối với nhau. Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc, Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia.     Ghi chú: Nhớ đối với thương (động từ) và trắc đối với bằng. Nước đối với nhà (danh từ) và trắc đối với bằng. Đau lòng đối với mỏi miệng (trạng từ) và bằng đối với trắc. Con quốc quốc đối với cái gia gia (danh từ) và trắc đối với bằng. 4. Kết (câu thứ 7 và câu thứ 8): Hai câu kết không nhất thiết phải đối nhau, nhưng phải giữ luật bằng trắc. Dừng chân đứng lại: trời, non, nước, Một mảnh tình riêng ta với ta. (Bà Huyện Thanh Quan: Qua Đèo Ngang)     Ghi chú: Dừng chân là vần bằng đối với một mảnh là vần trắc; đứng lại là vần trắc đối với tình riêng là vần bằng; nước là vần trắc đối với ta là vần bằng. III. Luật Bằng Trắc-Luật Bằng Trắc gồm có Thanh, Luật, và Niêm. 1. Thanh-Gồm có Thanh Bằng  Thanh Trắc. a. Thanh Bằng-là những tiếng hay chữ không có dấu (như: minh, lan, thanh, hoa...) và những tiếng hay chữ có dấu huyền (như:người, trời, tình...).  b. Thanh trắc-Là những tiếng hay chữ có dấu sắc ( '} dấu hỏi ( ?) dấu ngã ( ~}  dấu nặng ( .). Ví dụ: lá, bát, tưởng, đỉnh, mũ, cũ, tự, trọ ... 2. Luật-Thơ bát cú làm theo hai luật: Luật Bằng  Luật Trắc. a. Luật Bằng-Chữ thứ hai ở câu đầu thuộc vần Bằng. Ví dụ: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo (1) Luật Bằng Vần Bằng-Cách dùng mẫu tự và viết tắt như sau: B là Bằng, T là Trắc và V là Vần. Luật Bằng Vần Bằng như sau: 1  B B T T T B B (V) 2. T T B B T T B (V) 3. T T B B B T T 4. B B T T T B B (V) 5. B B T T B B T 6. T T B B T T B (V) 7. T T B B B T  8.  B B T T T B B (V)

Ví dụ:  hàng lấy sách cắp ra đây! Xem thử truyện nào thú lại say. Nữ   bao xin xếp cả, Phương hoa phỏng liệu  còn hay...? Tuyển phu mặc ý tìm cho kỹ, Chinh phụ thế nào bán lấy may. Kỳ ngộ bích câu xin tiện hỏi, Giá tiền cả đó tính sao vay. (Hồ Xuân Hương-Hỏi Cô Hàng Sách) b. Luật Trắc-Chữ thứ hai ở câu đầu thuộc vần Trắc. Ví dụ: Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà (1) Luật Trắc Vần Bằng-Luật Trắc Vần Bằng nhu sau: 1. T T B B T T B (V) 2. B B T T T B B (V) 3. B B T T B B T 4. T T B B T T B (V) 5. T T B B B T T 6. B B T T T B B (V) 7. B B T T B B T 8.  T T B B T T B (V) Ví dụ: Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì? Thương chồng nên khóc tỉ  ti. Ngọt bùi, thiếp nhớ mùi cam thảo, Cay đắng, chàng ơi, vị quế chi. Thạch nhũ, trần , sao để lại, Quy thân, liên nhục, tẩm mang đi. Dao cầu, thiếp biết trao ai nhỉ? Sinh , chàng ơi, tử tắc quy. (Hồ Xuân Hương-Bà Lang Khóc Chồng) Chú Thích: Những chữ có gạch ở dưới (chữ thứ 2, 4 và 6) đều phải theo đúng luật, còn những chữ khác (trừ chữ ở cuối câu) có thể không cần phải theo luật. Mẹo để nhớ:         Nhất (chữ thứ 1), tam (chữ thứ 3), ngũ (chữ thứ 5) bất luận         Nhị (chữ thứ 2), tứ (chữ thứ 4), lục (chữ thứ 6) phân minh Nghĩa là chữ thứ nhất, thứ ba  thứ năm không kể (bất luận), tức không nhất thiết phải theo đúng luật; còn chữ thứ hai, thứ tư thứ sáu thì bắt buộc phải theo luật (phân minh). Nếu không theo luật thì gọi là thất luật. 3. Niêm-Những chữ phải đi cặp với nhau và dính với nhau.  Ví du:Luật Bằng Vần Bằng. Câu 1 niêm với câu 8 1.B B T T T B B (V) Câu 2 niêm với câu 3 2. T T B B T T B (V) 3. T T B B B T T  Câu 4 niêm với câu 5 4. B B T T T B B (V) 5. B B T T B B T Câu 6 niêm với câu 7 6. T T B B T T B (V) 7. T T B B B T T Câu 8 niêm với câu 1 8.B B T T T B B (V) Ví dụ: Luật Trắc Vần Bằng. Câu 1 niêm với câu 8 1. T T B B T T B (V) Câu 2 niêm với câu 3 2. B B T T T B B (V)  3. B B T T B B T Câu 4 niêm với câu 5 4. T T B B T T B (V)  5. T T B B B T T Câu 6 niêm với câu 7 6. B B T T T B B (V)  7. B B T T B B T Câu 8 niêm với câu 1 8. T T B B T T B (V) Cũng có trường hợp nhà thơ làm sai luật, thay vì đang ở Luật Bằng thì lại đổi sang Luật Trắc. Vì Niêm không đi với nhau nên gọi là Thất Niêm. Ví dụ: Dùng bài thơ Cảnh Làm Lẽ (Lấy Chồng Chung) của Hồ Xuân Hương (đúng niêm luật) để đổi sang thất niêm (xem chữ thứ 2 có gạch dưới): Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung! Năm thì mười họa, nên chăng chớ, Một tháng đôi lần, có cũng không... Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, Cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví biết dường này nhỉ, Thà trước thôi đành ở vậy xong. Đổi thành thất niêmKẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung! Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng (thất niêm), Cầm bằng làm mướn, mướn không công. Năm thì mười họa, nên chăng chớ, Một tháng đôi lần, có cũng không... Thân này ví biết dường này nhỉ, Thà trước thôi đành ở vậy xong.     Chú ý: Dù chỉ đặt sai có một câu (câu thứ 3) nhưng bị thất niêm toàn bài thơ. Thế mới biết luật thơ Đường khắt khe biết dường nào! Khi làm thơ Đường Luật thì phải giữ cho đúng niêm luật. Nếu không, dù bài thơ của bạn có nội dung hay mấy đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Vĩnh Liêm (Đức Phố, 15 tháng 9 năm 2001)