Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn GDCD mã đề 812

7601f33b72067a84396474b5bf3a7960
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 2 2019 lúc 3:22:49 | Được cập nhật: 2 giờ trước (14:58:24) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 451 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 812ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Bình ng gi ng lao ng và ng ng lao ng th hi thông quaẳ ườ ườ ượ ệA. tìm ki vi làm.ế B. tr ng.ả ươC. qu ng cáo tuy lao ng.ả D. giao ng lao ng.ế ộCâu 2: Các cá nhân, ch th hi nghĩa mà pháp lu quy nh ph làm là hình th th cổ ựhi pháp lu nào đây?ệ ướA. ng pháp lu t.ử B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 3: Hành vi nào sau đây coi là th hi pháp lu t?ượ ậA. Hành vi c.ạ B. Hành vi chính tr .ị C. Hành vi p.ẹ D. Hành vi pháp.ợCâu 4: dung nào sau đây sai quy nh pháp lu quy ng công dân?ớ ườ ủA. Công dân ng đang truy nã.ượ ườ ịB. Công dân ng đang th hi ph m.ượ ườ ạC. Công dân ng khi nghi ng ng đó ph nghiêm tr ng.ượ ườ ườ ọD. Công dân ng đã th hi ph và đang đu t.ượ ườ ắCâu 5: (19 tu i) và (17 tu i) cùng lên ho ch đi p. Hai tên đã xe máy và đâm ng lái xeổ ướ ướ ườôm tr ng th ng (th ng 70%). hai bình ng trách nhi pháp lí nh ng xét đi ki aọ ươ ươ ủt ng ng thì ph là chung thân, là 17 năm tù. hi nào đây Tòa ánừ ườ ướ ượs ng làm căn ra ph không gi ng nhau đó?ử ốA. vi ph ng ph i.ứ ườ B. Hành vi ng ph i.ủ ườ ộC. th ng ng i.ứ ươ ườ D. tu ng ph i.ộ ườ ộCâu 6: Khi th hi bình ng trong kinh doanh, công dân có quy nự ềA. thay ch đăng kí kinh doanh.ổ B. do kinh doanh hàng.ự ặC. ch hình th ch kinh doanh.ự D. ng xu kinh doanh theo mình.ở ấCâu 7: Phát bi nào đây ướ không ph làả trách nhi công dân trong vi th hi quy vàệ ềnghĩa mình?ụ ủA. Th ng xuyên tuyên truy pháp lu cho ng i.ườ ườB. Không ng ng hoàn thi th ng pháp lu phù ng th kỳ nh nh.ừ ịC. Ch ng tranh, giác các hành vi vi ph pháp lu t.ủ ậD. Ch ng tìm hi quy và nghĩa mình.ủ ủCâu 8: ng pháp lu là vi các cá nhân, ch cử ứA. th hi nghĩa và quy công dân.ự B. không làm đi mà pháp lu m.ề ấC. th hi nghĩa công dân.ự D. th hi quy công dân.ự ềCâu 9: Quy kh xâm ph thân th công dân có nghĩa là không ai t, không cóề ếquy nh tòa án, quy nh ho phê chu aế ủA. quan đi tra.ơ B. quan công an.ơC. thanh tra chính ph .ủ D. vi ki sát.ệ ểCâu 10: và nhau đi gi tài ng đi ng. Hành vi và đã tòa án nhânủ ướ ườ ườ ịdân huy ph 10 năm tù.Vi ph tòa án th hi vai trò nào đây pháp lu t?ệ ướ ậA. Qu lí xã i.ả B. Giáo chung.ụC. ng ch ng khác.ưỡ ườ D. ch xã i.ổ ộCâu 11: Ng bao nhiêu tu tr lên ph ch trách nhi hình ph do mình gâyườ ạra?A. 16 tu i.ổ B. 12 tu i.ổ C. 18 tu i.ổ D. 14 tu i.ổ Trang Mã 812ềCâu 12: là con nuôi trong gia đình nên cha quy nh chia tài cho ít các con ru t. Vi làmẹ ệnày đã vi ph quy bình ng gi cha và con vì đãạ ẹA. phân bi gi các con.ệ B. không tôn tr ng ki các con.ọ ủC. ép bu con nh tài theo cha .ộ D. phân chia tài trái xã i.ả ộCâu 13: dung nào sau đây không th hi tính quy ph ph bi pháp lu t?ể ậA. áp ng nhi n, nhi i, ng i.ượ ườB. th hi ng nh Nhà c.ượ ướC. Quy chung.ắ ựD. Khuôn chung.ẫCâu 14: dung nào đây ướ không ph là tr ng pháp lu t?ả ậA. Tính chính xác khi thi hành. B. Tính quy c, bu chung.ề ộC. Tính quy ph ph bi nạ D. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứCâu 15: Hành vi trái pháp lu t, có i, do ng có năng trách nhi pháp lí th hi n, xâm cácậ ườ ạquan xã pháp lu là dung khái ni nào đây?ệ ượ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. Th hi pháp lu t.ự ậC. Trách nhi pháp lí.ệ D. Vi ph pháp lu t.ạ ậCâu 16: Khi th trong ng lao ng có đi kho đi ki lao ng không rõ ràng, ch đãấ ịđ ngh sau đó kí. Đi này th hi công dân bình ng trong lĩnh nào đây?ề ướA. Trong vi th hi quy lao ng.ệ B. Trong giao ng lao ng.ế ộC. Trong ch vi làm.ự D. Trong vi th hi quy lao ng.ệ ộCâu 17: Ông bán rau ch hàng tháng ông thu Hành vi ông thu dung nàoạ ộd đây quy bình ng trong kinh doanh?ướ ẳA. Bình ng quy ch đăng kí kinh doanh.ẳ ủB. Bình ng quy ch hình th kinh doanh.ẳ ứC. Bình ng nghĩa trong kinh doanh.ẳ ụD. Bình ng quy ch ng ng quy mô.ẳ ộCâu 18: Hình th th hi pháp lu nào đây mà ch th có quy ch làm ho không làm?ứ ướ ặA. Tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử C. Thi hành pháp lu t.ậ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 19: Hành vi vi ph pháp lu tính ch t, vi ph m, hoàn nh nh nhau thì ng giạ ườ ữch trong chính quy ng lao ng bình th ng ph ch trách nhi pháp líứ ườ ườ ệA. tiên ng lao ng.ư ườ B. khác nhauC. nh nhauư D. tiên ng gi ch .ư ườ ụCâu 20: Có nghĩa và quy ngang nhau trong gia đình là bình ng gi aụ ữA. ông bà và cháu B. anh ch emị C. và ch ngợ D. cha và conẹ .Câu 21: Bình ng gi cha và con hi làẳ ượ ểA. cha, ph tôn tr ng ki con.ẹ ủB. cha, ph chăm lo vi và phát tri lành nh con.ẹ ủC. cha, có quy và nghĩa ngang nhau con.ẹ ớD. cha, cùng nhau yêu th ng, nuôi ng, chăm sóc các con.ẹ ươ ưỡCâu 22: Các ch ng trình phát tri kinh xã do nhà ban hành nh ng ng bào dân cươ ướ ộđ bi khó khăn th hi bình ng gi các dân trong lĩnh cặ ựA. văn hóa. B. kinh .ế C. chính tr .ị D. giáo c.ụCâu 23: Anh (20 tu i) đi ki đăng kí thành doanh nghi nh ng không gi yổ ượ ấphép ho ng. Anh đã làm ki quan có th quy và gi phép thành pạ ượ ậdoanh nghi p. Vi khi đúng quy nh pháp lu th hi vai trò nào đây pháp lu t?ệ ướ ậA. Duy trì nh tr xã i.ổ ộB. quy và ích pháp công dân.ả ủC. phát tri xã i.ả ộD. Phát huy quy công dân.ề Trang Mã 812ềCâu 24: đã truy tranh nh ng không tr vì mâu thu sinh.ạ ượ ảKhông nh ng th còn có nh truy tranh đó đi. Hành vi trái hình th th hi phápữ ệlu nào đây?ậ ướA. Áp ng pháp lu t.ụ B. ng pháp lu t.ử C. Tuân th pháp lu t.ủ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 25: Theo quy nh pháp lu t, quy bình ng kinh gi các dân hi là quy nị ượ ềA. do kinh doanh.ự B. th .ừ ếC. ph lao ng.ở D. ch quá trình xu t.ổ ấCâu 26: Khi đăng kí doanh nghi p, ông ng cán nh nói ng cá nhânộ ượ ườ ằkhông có quy ch ngành ngh kinh doanh. ông có th căn vào nguyên nào đâyề ướđ kh ng nh mình có quy này ?ể ềA. ng có quy do kinh doanh trong nh ng ngành ngh mà pháp lu không m.ọ ườ ấB. ng pháp lu cho phép kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ ượ ềC. ng có quy kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ ềD. ng có quy do tuy ch ngành ngh kinh doanh.ọ ườ ềCâu 27: bán nh là tài chung hai ch ng, anh nể ầA. xin ki cha .ế B. giao ch.ự C. quy nh.ự D. th thu .ỏ ợCâu 28: Sinh viên đã nhi c. quay cóp bài ki tra nên giáo viên nh nh nhi n. cònề ầth ng xuyên ng bia. Hành vi ph ch trách nhi pháp lí nào đây?ườ ượ ướA. Dân .ự B. Phê bình. C. lu t.ỉ D. Hành chính.Câu 29: Hành vi không ng lách, đánh võng khi đi xe máy trên ng anh là bi hi hình th cạ ườ ứth hi pháp lu nào đây?ự ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. ng pháp lu t.ử D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 30: công dân bình ng ng quy và th hi nghĩa mình tr Nhà vàọ ưở ướ ướxã theo quy nh pháp lu là dung khái ni nào đây?ộ ướA. Công dân bình ng quy và nghĩa .ẳ B. Công dân bình ng nghĩa .ẳ ụC. Công dân bình ng trách nhi pháp lí.ẳ D. Công dân bình ng quy n.ẳ ềCâu 31: Kh ng nh nào đây th hi dung quy bình ng gi các tôn giáo?ẳ ướ ữA. Công dân thu các tôn giáo khác nhau ph tôn tr ng nhau.ộ ọB. Công dân ph tôn giáo mình.ả ủC. Công dân ch tôn tr ng tôn giáo mình.ỉ ủD. Công dân không tôn giáo.ượ ỏCâu 32: UBND xã cho phép công ty ông xu trên bàn xãặ Ch th công tyấ ủđã gây nhi môi tr ng và làm nh ng ng ng dân đó. ti ho ngễ ườ ưở ườ ộs xu mình, công ty ph iả ảA. xây ng th ng lý ch th i.ự B. đóng thu .ế ủC. ti cho ng dân không ki n.ư ườ D. ti th hi xu kinh doanh.ế ấCâu 33: Nhà ban hành pháp lu phù ích giai quy nh đích nàoướ ụd đây?ướA. quy và ích ch c.ả B. quy và ích công dân.ả ủC. quy và ích Nhà c.ả ướ D. quy và ích xã i.ả ộCâu 34: Hành vi nào đây ph ch trách nhi hình ?ướ ựA. Đi khi xe máy đi ng chi ng chi u.ề ượ ườ ềB. lây truy HIV cho ng khác.ố ườC. Không th hi chia tài theo di chúc ng t.ự ườ ấD. tr ví ti tr giá 450.000 ng.ấ ồCâu 35: cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh bình ng theo quy nh phápọ ủlu là dung bình ng trongậ ẳA. xu t.ả B. lao ng.ộ C. mua bán. D. kinh doanh.Câu 36: Ng bao nhiêu tu tr lên ph hành chính vi ph hành chính do ý?ườ ốA. 12 tu i.ổ B. 14 tu i.ổ C. 16 tu i.ổ D. 18 tu i.ổ Trang Mã 812ềCâu 37: (17 tu i) vì mâu thu cá nhân anh (ng cùng xóm) nên đã mang theoạ ườ ạhung khí đánh anh H, anh th ng ng. Hành vi thu lo vi ph pháp lu nào iế ươ ướđây?A. Vi ph lu t.ạ B. Vi ph hành chính.ạC. Vi ph dân sạ D. Vi ph hình .ạ ựCâu 38: dung nào sau đây không ph là quy bình ng trong kinh doanh?ả ẳA. Quy do ch hình th ch kinh doanh.ề ứB. Quy ch ng ng quy mô và ngành ngh .ề ềC. Quy do ch n, tìm ki vi làm.ề ệD. Quy ch đăng kí kinh doanh theo quy nh pháp lu t.ề ậCâu 39: Hành vi trái pháp lu nào đây do ng có năng trách nhi pháp lí th hi n?ậ ướ ườ ệA. Anh trong lúc lên ng kinh đã kính nhà hàng.ơ ửB. Ch tr nên đã sát con mình.ị ủC. Bà tâm th nên đã hàng mà không tr ti n.ị ềD. Anh trong lúc say đã đánh mình th ng ng.ượ ươ ặCâu 40: Trong tr ng ng hung hăng liên nh tin đe gi t, em ch cách cách nàoườ ườ ọphù nh đây tính ng, kh mình?ợ ướ ủA. Tìm cách tr toàn tính ng.ẩ ạB. Trình báo và nh quan công an .ờ ệC. Báo cho bè bi cùng phó.ạ ốD. Nh ng thân đánh ng đó tr .ờ ườ ườ ướ ợ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 812ề