Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 10 tháng 1 2020 lúc 11:42:56 | Được cập nhật: 1 giờ trước (14:47:23) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 377 | Lượt Download: 1 | File size: 2.047488 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I NĂM 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I Môn thi: TOÁN HỌC MÃ ĐỀ 468 Thời gian làm bài: 90 phút Họ, tên thí sinh:....................................................................... Số báo danh:………………………………………………….. Câu 1(TH): Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng? 1 2018  log a A. log  2018a  2018log a B. log a 2018 1 log a C. log  2018a   D. loga 2018 2018log a 2018 Câu 2 (TH): Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thức R ?   A. y   3 x B. y log 1 x 3 4 2 D. y   e x x2 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? x  4x  3 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 3 (VD): Đồ thị hàm số y  A. 0 2 C. y log   x  1 2 Câu 4 (TH): Đồ thị sau đây là của hàm số y x 4  3x 2  3 . Với giá trị nào của m thì phương trình x 4  3 x 2  3 m có 3 nghiệm phân biệt A. m = -4 B. m = -3 C. 0 D. m = -5 Câu 5 (TH): Đồ thị của hàm số y  x3  3x 2  2 x  1 và đồ thị hàm số y 3 x 2  2 x  1 có tất cả bao nhiêu điểm chung? A. 0 B. 2 C. 3 Câu 6 (NB): Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt? A. 11 B. 20 C. 12 D. 10 Câu 7 (NB): Số đỉnh của một hình bát diện đều là: A. 21 B. 14 C. 8 Câu 8(VD): Tìm nghiệm của phương trình sin 2 x 1 D. 1 D. 6   3 k A. x   k 2 B. x   k C. x   k 2 D. x  2 4 4 2 Câu 9 (VD): Từ các chữ số 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau? A. 8 B. 6 C. 9 D. 3 Câu 10 (TH): Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục và có đạo hàm trên khoảng   ;   , có bảng biến thiên như hình sau: Trang 1/20  x -1 y’ y +  1  0 2 0 +   1 Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ).  C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ;  1). B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ;  1).  D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 1; ). Câu 11 (TH): Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng 1 điểm cực trị? A. y y  x 4  3 x 2  4 B. y x 3  6 x 2  9 x  5 C. y x 3  3 x 2  3 x  5 D. y 2 x 4  4 x 2  1 Câu 12 (VD): Hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển  1  x  A. 972 12 là: B. 495 C. 792 D. 924 2018 Câu 13 (TH): Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  là đường thẳng có phương trình? x 1 A. y 2018 B. x 0 C. y 0 D. x 1 2x  1 tại điểm có hoành độ x0  2 là: x 1 C. y 3x  11 D. y  3 x  1 Câu 14 (VD): Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  A. y 3x  5 Câu 15 (TH): Cho B. y  3 x  1  2019  A. a > b 2018   a B. a < b 2n  1 Câu 16 (TH): Tính giới hạn lim 3n  2 2 3 A. B. 3 2 2019   b 2018 . Kết luận nào sau đây đúng? C. a = b C. 1 2 D. a b D. 0 Câu 17 (VD): Cho SABCD có đáy ABCD là là hình vuông cạnh a. Biết SA   ABCD  và SA a . Tính thể tích của khối chóp SABCD. A. V  a3 3 B. V  3a 3 2 a3 D. V a 3 6 Câu 18 (VD): Đồ thị hình dưới đây là đồ thị hàm số nào hàm số sau? 2x  3 x A. y  B. y  2x  2 x 1 x 1 x 1 C. y  D. y  x 1 x 1 C. V  trong các Trang 2/21 Câu 19 (VD): Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ ( tham khảo hình vẽ dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC và BD’ bằng: A. 300 B. 900 C. 600 D. 450 Câu 20 (TH): Thể tích V của khối trụ có bán kính và chiều cao đều bằng 3. A. V 9 B. V 12 C. V 3 D. V 27    Câu 21 (TH): Cho hình bình hành ABCD. Tổng các vecto AB  AC  AD là     A. AC B. 2AC C. 3AC D. 5AC Câu 22 (VD): Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(1;3), B(4;0), C(2;-5). Tọa độ điểm M thỏa mãn     MA  MB  3MC 0 là: A. M(1;18) B. M(-1;18) C. M(1;-18) D. M(-18;1) Câu 23 (VD): Cho tam giác ABC có A (1;-2), đường cao CH: x – y + 1 =0, đường thẳng chứa cạnh BC có phương trình 2x + y+ 5 =0. Tọa độ điểm B là: A. (4;3) B. (4; -3) C. (-4;3) D. (-4;-3) Câu 24 (TH): Cho cấp số nhân  un  : u1 1, q 2 . Hỏi 2048 là số hạng thứ mấy? A. 12 B. 9 C. 11 Câu 25 (TH): Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số như hình bên. Phương trình f(x) = 1 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt nhỏ hơn 2? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 26 (VD): Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x  x   1;3 D. 10 4 trên đoạn x bằng: A. 5 B. 4 C. 3 D. 13 3 Câu 27 (TH): Hàm số y ax 4  bx 2  c có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. a  0, b  0, c  0 B. a  0, b  0, c  0 C. a  0, b  0, c  0 D. a  0, b  0, c  0 Câu 28 (TH): Tập xác định của hàm số y  1  ln  x  1 là 2 x Trang 3/21 A. D  1; 2 B. D  1;   1 Câu 29 (VD): Phương trình   7 A. 0 C. D  1; 2  D. D   ; 2  x2  2 x  3 7 x  1 có bao nhiêu nghiệm? B. 1 C. 3 D. 2  x  y 2  x 2 12  y Câu 30 (VD): Giải hệ phương trình  ta được hai nghiệm  x1 ; y1  và  x2 ; y2  . Tính 2 2  x y  x 12 2 2 2 giá trị biểu thức T  x1  x2  y1 A. T = - 25 B. T = 0 C. T = 25 D. T = 50 Câu 31 (VD): Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA   ABCD  và SA a 3 . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  bằng: A. 2a 5 5 B. a 3 C. a 2 D. a 3 2 Câu 32 (VD): Cho đồ thị hàm số y  x , y  x  , y  x trên  0;   trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng? A.       0 B. 0        1 C. 0        1 D. 1       Câu 33 (VD): Cho hàm số f (x) Đồ thị hàm số y  f '  x  như hình vẽ bên. Hàm số g  x   f  3  2 x  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? A.  0; 2  B.  1;3 C.   ;  1 D.   1;   Câu 34 (VD): Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  :  x  1   y  1 4 Phép vị tự tâm O (với O 2 2 là gốc tọa độ) tỉ số k = 2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau? A.  x  1   y  1 8 B.  x  2    y  2  8 C.  x  2    y  2  16 D.  x  2    y  2  16 2 2 2 2 2 2 2 2 Câu 35 (VD): Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P) trong đó a   P  . Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề đúng? (I). Nếu b / / a thì b   P  (II). Nếu b   P  thì b / / a . Trang 4/21 (III). Nếu b  a thì b / /  P  (IV). Nếu b / /  P  thì b  a Câu 36 (VD): Tập nghiệm của bất phương trình log 1  x  1  log 3  2  x  là S  a, b    c; d  với 3 a, b, c, d là các số thực. Khi đó a  b  c  d bằng: A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 37 (VD): Một hình trị có trục OO’ chứa tâm của một mặt cầu bán kính R, các đường tròn đáy của hình trụ đều thuộc mặt cầu trên, đường cao của hình trụ bằng R. Tính thể tích V của khối trụ. A. V  3 R 3 4  R3 C. V  4 B. V  R 3  R3 D. V  3 Câu 38 (VD): Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA   ABCD  , SA a 2 Tìm số đo của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD). A. 450 B. 300 C. 900 D. 600 Câu 39 (VD): Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A có BC 2a, AB a 3 . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC là: A. a 21 7 B. a 3 2 C. a 5 2 D. a 7 3 2 Câu 40 (VD): Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình  x  5 x  4  x  m 0 có đúng hai nghiệm phân biệt. A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 41 (VD): Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn  3 7 2 nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  f x  2 x trên đoạn   ;  . Tìm khẳng định sai trong các khẳng  2 2 định sau. A. M  m  7   B. Mm  10 C. M  m  3 M 2 D. m Câu 42 (VD): Cho lăng trụ ABC. A1 B1C1 có diện tích mặt bên ABB1 A1 bằng 6, khoảng cách giữa cạnh CC1 và mặt phẳng  ABB1 A1  bằng 8. Thể tích khối lăng trụ ABC. A1 B1C1 bằng: A. 24 B. 8 Câu 43 (VD): Cho hàm số y  C. 16 D. 32 x 1 có đồ thị  C  biết cả hai đường thẳng d1 : y a1 x  b1; d 2 : a2 x  b2 x 1 5 đi qua điểm I(1;1) và cắt đồ thị  C  tại 4 điểm tạo thành một hình chữ nhật. Khi a1  a2  ,giá trị biểu 2 thức P b1b2 bằng: A. 5 2 B. 1 2 C.  1 2 D.  5 2 Trang 5/21  Câu 44 (VD): Cho hình chóp SABCD có SC  x 0  x  3  các cạnh còn lại đều bằng 1. Thể tích lớn nhất của khối chóp SABCD bằng: 1 1 3 3 B. C. D. 4 3 4 6 Câu 45 (VD): Thầy Tuấn có 15 cuốn sách gồm 4 cuốn sách Toán , 5 cuốn sách Lý và 6 cuốn sách Hóa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách để làm phầnt hưởng cho một học sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại thầy Tuấn còn đủ 3 môn. 54 661 2072 73 A. B. C. D. 715 715 2145 2145 Câu 46 (VDC): Cho a,b,c là các số thực dương khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức A. P 8a  3b  4  ab  bc  3 abc 1  a  b  c A. 4,65  2 gần với giá trị nào nhất trong các đáp án sau: B. 4,66 C. 4,67 D. 4,64 Câu 47 (VDC): Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ 2 bên dưới . Để đồ thị hàm số h  x   f  x   f  x   m có số điểm cực trị ít nhất thì giá trị nhỏ nhất của tham số m m0 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. m0   0;1 B. m0    1;0  C. m0    ;  1 D. m0   1;   Câu 48 (VDC): Biết hai điểm B(a; b), C(c; d) thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số y  2x sao cho tam x 1 giác ABC vuông cân tại đỉnh A(2; 0), khi đó giá trị biểu thức T ab  cd bằng: A. 6 B. 0 C. -9 D. 8 2 Câu 49 (VDC): Biết đồ thị hàm số y a log 2 x  b log 2 x  c cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ thuộc đoạn [1; 2]. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức P  A. 2 B. 5  a  b   2a  b  a  a  b  c C. 3 bằng: D. 4 Câu 50 (VDC): Cho khối chóp SABCD có đáy là hình bình hành, AB 3, AD 4, BAD 1200 . Cạnh bên SA 2 3 vuông góc với đ  MNP  áy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, AD và BC,  là góc giữa hai mặt phẳng  SAC  và. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây. 0 0 A.    60 ;90  0 0 B.    0 ;30  0 0 C.    30 ; 45  0 0 D.    45 ;60  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.D 2.D 11.A 12.C 21.B 22.C 31.D 32.D 41.A 42.A Trang 6/21 3.B 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.B 20.D 23.C 24.A 25.C 26.B 27.A 28.C 29.D 30.B 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.B 39.B 40.C 43.C 44.C 45.B 46.B 47.A 48.D 49.C 50.A Câu 1: Phương pháp Sử dụng các công thức: log ab log a  log b;log a n n loga . Cách giải: 2018 2018log a Ta có: log  2018a  log 2018  log a, loga Chọn D. Câu 2: Phương pháp Hàm số y a x với 0  a  1 luôn nghịch biến trên R. Cách giải: x    Xét đáp án A có: 1, 047  0  y   đồng biến trên loại đáp án A. 3 3 Loại đáp án B vì TXĐ là:  0;   . 2x  y ' 0  x 0   x 1 ln 4  hàm số không thể nghịch biến trên R  loại đáp án C. Chọn D. Câu 3: Phuơng pháp Xét đáp án C có: y'  2 +) Đường thẳng x = a được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số y  f  x   g  x  lim f  x   hoặc x = a x a h  x là nghiệm của h(x) = 0 mà không là nghiệm của g( x) = 0. Cách giải: x2 x2   x 1; x 3 là 2 đường TCĐ của đồ thị hàm số. Ta có: y  2 x  4 x  3  x  1  x  3 Chọn B. Câu 4: Phương pháp Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đồ thị hàm số y x 4  3x 2  3 và đường thẳng y = m. Dựa vào đồ thị hàm số để xác định m thỏa mãn bài toán. Cách giải: Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đồ thị hàm số y x 4  3x 2  3 và đường thẳng y = m. Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y x 4  3x 2  3 tại 3 điểm phân biệt  m  3 . Chọn B. Câu 5: Phương pháp Số nghiệm của hai đồ thị hàm số là số giao điểm của phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Giải phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số. Trang 7/21 Cách giải: Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là:  x 3  3 x 2  2 x  1 3 x 2  2 x  1  x 0  x  4 x 0   x  2  x 2  Hai đồ thị hàm số có 3 điểm chung. Chọn C. Câu 6: Phương pháp Dựa vào hình vẽ, đếm tổng số mặt bên và mặt đáy của khối đa diện. Cách giải: Ta thấy khối đa diện trong hình vẽ có 11 mặt cả mặt đáy. Chọn A. Câu 7: Phương pháp Dựa vào lý thuyết đa diện. Cách giải: Khối bát diện đều có 6 đỉnh, 12 cạnh và 8 mặt. Chọn D. Câu 8: Phương pháp 3  Sử dụng công thức giải phương trình lượng giác đặc biệt: sin f  x  1  f  x    k 2 . 2 Cách giải:   sin 2 x 1  2 x   k 2  x   k 2 4 Chọn B. Câu 9: Phương pháp Sử dụng quy tắc nhân hoặc chỉnh hợp. Cách giải: Gọi số cần lập có dạng: abc  a b c  . 3 Khi đó có A3 3! 6 cách chọn. Chọn B. Câu 10: Phương pháp Dựa vào BBT để kết luận tính đồng biến, nghịch biến của hàm số. Cách giải: Dựa vào BBT ta thấy hàm số đồng biến trên   ;  1 và  1;   , hàm số nghịch biến trên (-1;1). Chọn B. Câu 11: Phương pháp Số cực trị của đồ thị hàm số y  f  x  là số nghiệm bội lẻ của phương trình f '  x  0 Cách giải: +) Xét đáp án A ta có: y '  4 x3  6 x 0  x 0  đồ thị hàm số có đúng 1 điểm cực trị. Chọn A. Chú ý khi giải: Với các bài toán mà sau khi thử đáp án A chưa đúng, các em cần thử các đáp án tiếp theo đến khi chọn được đáp án đúng. Câu 12: Phương pháp Trang 8/21 n k n k k Sử dụng công thức số hạng tổng quát của nhị thức:  a  b   Cn a b n k 0 Cách giải: Ta có:  1  x  12 12  C12k x k k 0 Để có số hạng không chứa x trong khai triển thì: k = 5. 5 Vậy hệ số cần tìm là: C12 792 Chọn C. Câu 13: Phương pháp f  x  b +) Đường thẳng y = b được gọi là TCN của đồ thị hàm số y  f  x   lim x  Cách giải: 2018 2018 lim x 0  y 0 là TCN của đồ thị hàm số. Ta có: lim x  x  1 x  1 1 x Chọn C. Câu 14: Phương pháp Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f (x) tại điểm x x0 là y '  x0   x  x0   f  x0  Cách giải: 2 1 3  Ta có: y '  2 2  x  1  x  1 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  y 3   2 1 2  x  2  2x  1 tại điểm x  2 là: x 1 2.   2   1 3x  6  5 3x  11.  2 1 Chọn C. Câu 15: Phương pháp Với 0  a  1  a n  a m  n  m. Cách giải: Ta có: 0  2019  2018  0   2019  2018   a 2019  2018  b  ab Chọn B. Câu 16: Phương pháp Sử dụng các quy tắc tính giới hạn của dãy số. Cách giải: 1 2 2n  1 n 2 . lim Ta có: lim 2 3 3n  2 3 n Chọn A. Câu 17: Phƣơng pháp 1 Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy là S và chiều cao h là: V  Sh . 3 Cách giải: Trang 9/21 1 1 a3 Ta có: VSABCD  SA.S ABCD  a.a 2  . 3 3 3 Chọn A. Câu 18: Phương pháp Dựa vào đồ thị hàm số để đưa ra các nhận xét và chọn hàm số phù hợp. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số TCĐ là x 1  loại đáp án C. Đồ thị hàm số đi qua các điểm ( -1; 0) và ( 0;-1) => chỉ có đáp án D đúng. Chọn D. Câu 19: Phương pháp Chứng minh các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng để suy ra góc giữa các đường thẳng đề bài yêu cầu. Cách giải: Gọi  O  AC  BD  BD  AC  O  AC  BD  AC   DD 'B   AC  BD '  Ta có:  AC  DD '   AC ; BD ' 900 Chọn B. Câu 20: Phương pháp Thể tích khối trụ có bán kính đáy r và chiều cao h là: V  r 2 h . Cách giải: Ta có: V  r 2 h  .33.3 27 . Chọn D. Câu 21: Phương pháp    Sử dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành ABCD ta có : AB  AD  AC Cách giải:        Ta có: AB  AC  AD  AB  AD  AC 2 AC   Chọn B. Câu 22: Phuwơng pháp  Sử dụng các công thức : : AB  xB  x A ; y B  y A  , a  a1 ; a2   b  b1; b2   a1  b1; a2  b2  .    a a2 a  a1 ; a2  b  b1 ; b2    1  b1 b2 Cách giải:    Gọi M  x0 ; y0  ta có MA  1  x0 ;3  y0  ; MB  4  x0 ;  y0  ; MC  2  x0 ;  5  y0      MA  MB  3MC 0    1  x0 ;18  y0   0;0    1  x0 0  x 1   0  M  1;  18   18  y0 0  y0  18 Chọn C. Câu 23: Phương pháp Trang 10/21