Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi mẫu học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm học 2017-2018 Mã đề 01

da1c583355cf870c09140a9730a90e81
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 12 2018 lúc 21:24:42 | Được cập nhật: 6 tháng 4 lúc 8:58:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 643 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Mã thi 01ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUAN 7,0 đi )Ầ ểCâu 1: Cao su là cây công nghi lâu năm tr ng nhi các c:ệ ượ ướA. Thái Lan, Inđônêxia, Malaxia, Vi Namệ B. Thái Lan, Vi Nam, Philipine, MalaixiaệC. Thái Lan, Lào, Campuchia, Vi Namệ D. Thái Lan, Malaixia, Singapore, Vi NamệCâu 2: Năm 2005, Đông Nam có dân 556,2 tri ng i, di tích: 4,5 tri kmố ườ 2, tính dânậ ộs :ốA. 12,36 ng i/kmườ 2B. 123,6 ng i/kmườ 2C. 1236 ng i/kmườ 2D. 12 360 ng i/kmườ 2Câu 3: nh khu Đông Nam Á:ả ựA. Ca- Li- Man- Tan B. Xu- Ma- Tra C. Gia- Va D. Lu- XônCâu 4: Qu gia nào là Đông Nam nh ng có ph lãnh th thu Đông Nam bi nố ểđ là:ảA. Campuchia B. Thái Lan C. Lào D. MianmaCâu 5: Vi Nam gia nh ASEAN năm:ệ ậA. 1997 B. 1998 C. 1999 D. 2000Câu 6: Nh nh nào ch đúngư ng phát tri công nghi Đông Nam Á:ớ ướ ệA. Phát tri xu các hàng ph trong c.ể ướB. Hi hóa thi .ệ ịC. Đào kĩ thu cho ng lao ng.ạ ườ ộD. Tăng ng liên doanh, liên ngoài.ườ ướCâu 7: ASEAN, ti hành xây ng ’’ Khu th ng do ASEAN AFTA ’’ là vi cố ươ ệlàm thu c:ộA. tiêu tácụ B. ch tácơ ợC. Thành trong tácự D. Thách th trong tácứ ợ.Câu 8: Phát bi nào sau đâyể không đúng đi nhiên Đông Nam ?ớ ủA. Khí nóng m.ậ B. Khoáng nhi lo i.ả ạC. tr ng đa ng.ấ D. ng ôn ph bi n.ừ ếCâu 9: Đông Nam bi trong hai khí chính là:ể ậA. nhi i, ôn iậ B. nhi xích oậ ạC. Nhi gió mùa, xích oệ D. Nhi i, ôn i.ệ ớCâu 10: Qu gia Đông Nam nào không có th bi n:ố ểA. Lào B. Thái Lan C. Mianma D. BrunâyCâu 11: Các bi Đông Nam là:ướ ởA. Mianma, Philippin, Inđônêxia B. Brunây, Philippin, InđônêxiaC. Thái Lan, Philippin, Inđônêxia D. Vi Nam, Philippin, InđônêxiaệCâu 12: Đông Nam có khí nhi gíó mùa. Tuy y, ph lãnh th các ủn sau đây có mùa đông nh:ướ ạA. Thái Lan, Mianma B. Thái Lan, Malaysia C. Vi Nam, Thái Lanệ D. Vi Nam, MianmaệCâu 13: Qu gia có dân th nh trong khu Đông Nam năm 2009 là:ố ựA. Brunay B. Lào C. Malaysia D. CampuchiaCâu 14: Đông Nam là gi châu c:ầ ụA. Âu B. Mỹ C. ngạ ươ D. PhiCâu 15: Qu gia có dân cao nh trong khu Đông Nam năm 2009 là:ố ựA. Malaixia B. Singapore C. Thái Lan D. IndonesiaCâu 16: trong nh ng th các Đông Nam phát tri kinh là:ộ ướ ếA. Th đi nủ B. Lâm nghi pệ C. Bi nể D. Chăn nuôiCâu 17: nào sau đây thu vùng Đông Nam a:ướ ịA. Bruney, Malaixia, Thái Lan. B. Vi Nam, Thái Lan, Singapore.ệC. Vi Nam, Thái Lan, Mianma.ệ D. Thái Lan, Mianma, Indonesia.Câu 18: Qu gia nào sau đây không tham gia sáng ch ASEAN năm 1967:ậ Trang Mã thi 01ềA. Thái Lan B. Vi Namệ C. Indonesia D. PhilipinCâu 19: Đông Nam có tăng tr ng công nghi nhanh trong nh ng năm nộ ướ ưở đâych là do:ủ ếA. tăng ng khai thác khoáng n.ườ B. ng thu hút ngoài.ở ướC. phát tri nh các hàng xu kh u.ể D. nâng cao trình ng lao ng.ộ ườ ộCâu 20: Qu gia có di tích nh nh trong khu Đông Nam là:ố ựA. Campuchia B. Đôngtimo C. Brunei D. SingaporeCâu 21: Vi Nam cây công nghi có di tích cao nh Đông Nam là:Ở ấA. Cao su và cà phê. B. Cao su và aừ C. Cà phê và tiêu.ồ D. Cà phê và chèCâu 22: Đông Nam ti giáp các ng:ế ươA. Thái Bình ng- ng.ươ ươ B. Thái Bình ng-Đ Tây ng.ươ ươC. Bi Đông-V nh Thái Lan.ể D. Thái Bình ng-V nh Thái Lan.ươ ịCâu 23: Ba qu gia nào Đông Nam có th đô không ph là thành ph nh t:ố ấA. Vi Nam Campuchia Singaporeệ B. Vi Nam Indonesia MalaixiaệC. Vi Nam Lào Thái Lanệ D. Vi Nam Philipine MianmaệCâu 24: Ph li khu Đông Nam mang tên là:ầ ựA. Bán Đông ngả ươ B. Bán Mã LaiảC. Bán Ti Áả D. Bán Trung nả ẤCâu 25: Phát bi nào sau đâyể không đúng về ASEAN sau 50 năm phát tri ?ơ ểA. ng nhân dân thi n.ờ ượ B. Phát tri nể các còn chênh chở ướ ệC. Bộ nhi qu gia thay nhanh.ặ D. Kinh các cế ướ tăng tr ng còn th pưở ấCâu 26: Trình phát tri kinh gi các ASEAN ch và:ộ ướ ềA. ng ch cữ B. ng ch cấ C. Ch ng ch cư D. nhấ ịCâu 27: Trong 11 qu gia Đông Nam Á, nào ướ ch aư gia nh ASEAN:ậA. Đông Timo B. Brunay C. Mianma D. CampuchiaCâu 28: Qu gia có dân thành th cao nh trong khu Đông Nam là:ố ựA. Vi Namệ B. Philipin C. Indonexia D. SingaporeII. PH LU 3,0 đi )Ầ ểV bi thích và nh xét giá tr so sánh xu kh và nh kh ta giai đo ướ ạ1990 2005 USDơ Năm 1990 1994 1998 2000 2005Xu kh uấ 2,4 4,1 9,4 14,5 32,4Nh kh uậ 2,8 5,8 11,5 15,6 36,8 Trang Mã thi 01ề