Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi HSG Môn Sinh học 8 Năm 2015 - 2016

07fc0594656c27361ff04e3ca11004e4
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 3 2018 lúc 5:06:46 | Được cập nhật: hôm kia lúc 11:49:55 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 394 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT BÁ TH CƯỚ THI SINH GI ỚNăm c: 2015-2016ọMôn: Sinh cọTh gian làm bài: 150 phút ờĐ thi này 01 trangề ồCâu 1: (2,0 đi mể )T bào trong th có nh ng hình ng nào? Vì sao bào có nhi hìnhế ềd ng và kích th khác nhau? Tính ch ng bào th hi nh th nào?ạ ướ ếCâu 2: (1,5 đi m):ể Phân tích nh ng đi ch ng minh ng ng thích nghi laoữ ươ ườ ớđ ng và đi ng th ng? ẳCâu 3: (4,0 đi m)ể a. Trình bày thí nghi Các lanstâyn ?ệ ơb. Phân tích khoa lu nhóm máu là nhóm máu chuyênơ ậcho, nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nh n.ậc. Vì sao nói máu, mô, ch huy là môi tr ng trong th ?ướ ườ ểCâu 4: 3,5 đi mể )M ngộ hô bình thờ ng là 18 nh p/ phút, nh hít vào tờ ộl ng khí là 420 ml. Khi ngợ luy hô sâu 12 nh p/ phút, nh pờ ịhít vào là 620 ml không khí.a. Tính ng khí lợ thông, khí vô ích kho ng ch t, khí ích ph nangở ếc ngủ hô thờ ng và hô sâu th hi trong phút?ờ ượ ỗb. So sánh ng khí ích gi hô thợ ng và hô sâu trong phút?ờ ỗ(Bi ng lế ng khí vô ích kho ng ch nh hô là 150 ml ).ợ ấCâu 5: (3,0 đi m)ểa. Nêu ch năng ru non? Ru non có nh th nào phù ớch năng đó?ứb. Thành ph ti khác máu nh th nào? Vì sao có khác nhau ướ ựđó ?Câu (3,0 đi m) ểa. Phân bi trao ch chuy hóa ch và năng ngệ ượb. Năng ng gi phóng bào ng vào nh ng ho ng nào? ượ ượ ượ ộC th tr ng thái “ngh ng i” có tiêu dùng năng ng không? Vì sao?ơ ượCâu 7: 3,0 đi mể )a. Trình bày và ch năng ronấ ?b. Nêu nh ng đi và ch năng não ng ti hoá các ườ ơđ ng thu thúộ ...........................H T................................ẾCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH và tên thí sinh.............................................................................SBD...........................ọPHÒNG GD&ĐT BÁTH CƯỚ KÌ THI HSG NĂM 2015-2016Ớ ỌH NG CH MÔN: SINH CƯỚ Ọ(HDC này 02 trang)ồCâu 1: (1,5 đi m)ểPhần dung trình bàyộ Đi mể+ TB có nhi hình ng khác nhau: Hình u, hình đĩa, hình sao, thoi, ầtr ..........ụ+ TB có nhi hình ng và kích th khác nhau th hi các ch năngề ướ ứkhác nhau.- Tính ch ng:ấ ố+ TB thöôøng xuyeân TÑC vôùi moâi tröôøng trong cô theå (maùu, nöôùc moâ) thoâng qua maøng TB baèng cô cheá thaåm thaáu vaø khueách taùn+ Sinh saûn: TB lôùn leân ñeán möùc naøo ñoù thì phaân chia goïi laø söï phaân baøo. Vì theá TB luoân ñoåi môùi vaø taêng veà soá löôïng+ Caûm öùng: Laø khaû naêng tieáp nhaän vaø phaûn öùnglaïi caùc kích thích lí hoùa cuûa moâi tröôøng xung quanh TB (VD: TB cô laø söï co ruùt vaø TB TK laø höng phaán vaø daãn truyeàn…) 0,50,50,250,250,5Câu 2: (1,5 đi m)ểPhần dung trình bàyộ ĐiểmCâu (2,0 đi m)ể Nh ng bi ng u:ữ ươ phát tri ch não thộ ểtích n, cân và thu cho ngớ ộc phía.ủ ố- ngộ cong ch thành hình ch nhau giúp cở ơth có th ng th ng, ng ng theo ng tr sau và nể ướ ướ ởsang hai bên giúp gi phóng tay, thu cho lao ngả ộ- phân hóa kh ngự ươ kh tay, chân ch là kh ng,ớ ộx ng tay nh các ngón linh vì ng bàn tay linh ho tươ ạvà thu cho ng công lao ng, kh ch đùi có kh sâuậ ớvì ng ch c, nh ng ch ng đùi. ngậ ươchân to, ng tay nh n, ng gót chân nâng cươ ươ ơth khéo léo trong lao ngể ộ- Các kh chân, bàn chân khá ch ch ng ch ng, ng ươ ươđùi n, bàn chân có các ngón ng n, ng gót và kéo dài phía sau, ươ ềbàn 0,250,50,50,25Câu 3: (4 đi m)ểĐ CHÍNH TH CỀ ỨPhần dung trình bàyộ Điểmabc a. Trình bày thí nghi Các lanstâyn ?ệ ơ- Thí nghi m: Các lanstâyn đã dùng ng ng này và tr iệ ườ ớhuy ng nh ng ng khác và ng i, huy ng aế ươ ườ ượ ươ ủm ng và tr ng nh ng ng khác.ộ ườ ườ- Ông đã nh th ng:ậ ằ+ Có lo kháng nguyên trên ng là và Bạ ầ+ Có lo kháng th trong huy ng là (gây dính A) và βạ ươ ế(gây dính B)vàế+ ng có nhóm máu là: O; A; B; ABổ ạ+ qu thí nghi trong hình 15 SGK tr 49ế ệ* đi các nhóm máu:ặ ể-Nhóm máu O: ng không có kháng nguyên và B, huy tồ ết ng có kháng th ươ β-Nhóm máu A: ng ch có A, huy ng không có ươ ch có ,-Nhóm máu B; ng ch có B, huy ng không cóồ ươ ch có ,-Nhóm máu AB: ng có A,B, huy ng không có ươ β- Nhóm máu là chuyên cho vì: ng nhóm máu Oở ủkhông có kháng nguyên A, B. Nên khi cho các nhóm máu khác dùnhóm máu đó có huy ng ch kháng th ươ ho ho có cặ ảhai thì không gây dính.ế Nhóm máu AB là chuyên nh vì: Trong huy ng khôngậ ươcó kháng th nên dù nh nhóm máu kì nào có khángậ ấnguyên A,B thì không gây dính.ẫ ế- Máu, mô và ch huy là môi tr ng trong th vì: Nh ướ ườ ờmáu, mô và ch huy trong th mà bào và môi tr ng ướ ườngoài liên th ng xuyên nhau trong quá trình trao các ch ườ ấdinh ng, oxi, khí cacbonic và các ch th khác.ưỡ 0,250,250,250,250,50,250,250,250,250,50,50,5Câu 4: (3,5 đi m)ểPhần dung trình bàyộ Điểma/ khi ng ta hô bình thườ ng khí lờ thông trong phút là :ư 18.420 7560 (ml) lư ng khí kho ng ch mà ngợ đó hô thườ ng trong phút là ườ( vô ích )18.150 2700 (ml)- Lư ng khí ích phút hô thợ ng là: ườ7560 2700 4860 (ml)b/ Khi ng đó hô sâu:ườ ấ- lư ng khí lượ thông trong phút là: ư12.620 7440 (ml)- lư ng khí vô ích kho ng ch trong phút là:ượ ế12.150 1800 (ml)- phút ng đó hô sâu lườ lư ng khí ích là :ượ ữ7440 1800 5640 (ml). 0,5đ0,5đ0,5đ0,5 0,5đ0,5đTrong phút ng khí hô sâu hô thượ ng là: ườ5640 4860 780 (ml) 0.5®Câu 5: (3.0 đi m)ể Phần dung trình bàyộ Điểm* Ruoät non coù chöùc naêng chính laø: hoaøn thaønhquaù trình tieâu hoùa caùc loaïi thöùc aên vaø haáp thuïcaùc saûn phaåm ñaõ tieâu hoùa.* Ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa ruoät non phuø hôïp vôùichöùc naêng tieâu hoùa: Thành ru có pộ màng ngoài, (c và cớ ơvòng), niêm và niêm cớ ướ ạ- Nhôø lôùp cô ôû thaønh ruoät co daõn taïo nhu ñoängthaám ñeàu dòch tieâu hoùa, ñaåy thöùc aên xuoáng caùcphaàn khaùc cuûa ruoät Ñoaïn taù traøng coù oáng daãn chung cuûa dòch tuïy vaødòch maät ñoå vaøo. Lôùp nieâm maïc (ñoaïn sau taù traøng) coù nhieàu tuyeánruoät tieát dòch ruoät ti ch ru Nhö vaäy ôû ruoät noncoù ñaày ñuû caùc loaïi enzim tieâu hoùa taát caû caùc loaïithöùc aên, do ñoù thöùc aên ñöôïc hoaøn toaøn bieán ñoåithaønh nhöõng chaát ñôn giaûn coù theå haáp thuï vaøomaùu .* Ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa ruoät non phuø hôïp vôùichöùc naêng haáp thuï caùc chaát:- Ruoät non là ng tiêu hóa dày nh kho ng daøi 2,8 3m- Nieâm maïc ruoät coù nhieàu neáp gaáp, treân ñoù coùnhieàu loâng ruoät, moãi loâng ruoät coù voâ soá loâng cöïc 0,250,250,250,250,250,250,25nhoû, laømõ taêng dieän tích tieáp xuùc vôùi thöùc aên leânnhieàu laàn, dieän tích beà maët trong coù theå leân tôùi400 500 2- Trong loâng ruoät coù heä thoáng maïng löôùi mao maïchmaùu vaø baïch huyeát daøy ñaëc taïo ñieàu kieän cho söïhaáp thuï chaát dinh döôõng nhanh choùng- Maøng ruoät laø maøng thaám coù choïn loïc chæ cho vaøomaùu nhöõng chaát caàn thieát cho cô theå keå caû khinoàng ñoä caùc chaát ñoù thaáp hôn noàng ñoä coù trongmaùu vaø khoâng cho nhöõng chaát ñoäc vaøo maùu keåcaû khi noù coù noàng ñoä cao hôn trong maùu 0,25b b* Thµnh phÇn íc tiÓu ®Çu kh¸c m¸u: íc tiÓu ®Çu kh«ng cã c¸c tÕ bµo m¸u vµ c¸c protein cã kÝch th íc lín. M¸u cã c¸c tÕ bµo m¸u vµ protein cã kÝch th íc lín. Gi·i thÝch sù kh¸c nhau:- íc tiÓu ®Çu lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh läc m¸u nang cÇu thËn Qu¸ tr×nh läc m¸u nang cÇu thËn di nễ ra do sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a m¸u vµ nang cÇu thËn ¸p suÊt läc) phôthuéc vµo kÝch th íc lç läc Mµng läc vµ v¸ch mao m¹ch v¬Ý kÝch th íc lç läc lµ 30-40A Nªn c¸c tÕ bµo m¸u vµ ph©n tö protein cã kÝch th íc lín nªn kh«ng qua îc lç läc 0,250,250,250,25Câu 6: (3,0 đi m)ể Phần dung trình bàyộ Điểma Söï trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä cô theå Môi tr ng ngoàiườcung cho th th ăn, ng mu khoáng thông qua tiêu ướ ệhoá, hô ng th th ch bã, ph phân hu COệ ỷ2 ơth ra môi tr ng.ể ườ- Trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä TB: laø söï trao ñoåi chaátgiöõa TB vaø moâi tröôøng trong Các ch dinh ng và Oấ ưỡ2 ti pếnh máu, mô bào ng cho ho ng ng ngậ ướ ượ ồth các ph phân hu th vào môi tr ng trong và cờ ượ ườ ơquan bài ti t, th ra ngoài.ế ả-S chuy hóa ch và năng ng: ượ Trong th ng hóa là quá ồtrình ng các ch gi thành các ch tr ng bào và ếtích lũy năng ng, còn hóa phân gi các ch ph thành các ch ượ ấđ gi và gi phóng năng ngơ ượ=> TĐC là bi hi bên ngoài, chuy hóa ch và năng ng raể ượ 0,50,50,50,5bên trong bàoở ếb Năng ng gi phóng bào ng vào nh ng ho ượ ượ ượ ạđ ng nào? th tr ng thái ngh ng i” có tiêu dùng năng ng ượkhông? Vì sao- Năng ng sinh ra: ượ sinh công, ng ch i, sinh nhi t...ể ệ- th tr ng thái ngh ng i:ơ có tiêu dùng năng ngượ- Vì năng ng duy trì ng( tu hoàn, hô p, bài ti t, duy ượ ếtrì thân nhi tệ 0.50,250.25Câu 7: (3,0 đi m)ể Phần dung trình bàyộ Điểmab Caáu taïo: Nô ron laø ñôn vò caáu taïo neân heä thaàn kinh- Thaân chöùa nhaân Töø thaân coù nhieàu sôïi nhaùnh vaø moät sôïi truïc. Sôïi truïc thöôøng coù bao mieâlin, caùc bao mielâin ñöôïc ngaên caùch baèng caùc eo Raêngvi eâ. Taän cuøng sôïi truïc coù caùc cuùc xinap laø nôi tieáp giaùp giöõa caùc nô ron naøy vôùi nô ron khaùc hoaëc vôùi cô quan traû lôøi. Chöùc naêng cô baûn cuûa nôron: caûm öùng vaø daãn truyeàn xung thaàn kinh- Caûm öùng laø khaû naêng tieáp mhaän caùc kích thích vaø phaûn öùng laïi caùc kích thích baèng hình thöùc phaùt sinh xung thaàn kinh- Daãn truyeàn xung thaàn kinh laø khaû naêng lan truyeàn xung thaàn kinh theo moät chieàu nhaát ñinh töø nôi phaùt sinh hoaëc tieáp nhaän veà thaân nô ron vaø truyeàn doïc theo sôïi truïc* đi ti hoá:ặ ế- Kh ng não so th ng n, ch kho ng 100 nron;ố ượ ườ ỉ- não có nhi khe và rãnh làm tăng ch các ron (kh iỏ ốl ng ch xám n);ượ ớ- ng ngoài các trung khu ng và giác, còn có các trung khu ườ ảc giác và ng ngôn ng (nói, vi t, hi ti ng nói, hi ch vi t).ả 0,50,50,50,50,50,5Giám kh chú ý:ả- HDC ch là cách gi i. HS có th gi theo cách khác, giám kh căn cỉ ứvào bài làm th HS cho đi m.ụ ể- Đi các ph n, các câu không làm tròn. Đi toàn là ng đi cácể ủcâu thành ph n.ầ