Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 132

61ce31d0b194dffbb2ead77f10d6d25e
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 10 2018 lúc 21:46:32 | Được cập nhật: hôm kia lúc 19:39:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 467 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THPT ĐA PHÚCƯỜMã 132ề KI TRA SINH Sinh 10Ề ỌTh gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệH và tên:....................................................................................... Sinh 10 ......Câu 1: Trong quá trình nguyên phân, các NST co xo kỳắ ởA. u.ầ B. sau. C. gi aữ D. cu i.ốCâu 2: NST trong bào kỳ gi quá trình nguyên phân làố ủA. NST n.ơ B. NST kép. C. 2n NST n.ơ D. 2n NST kép.Câu 3: Trong quá trình nguyên phân, thoi vô xu hi kỳắ ởA. gi a.ữ B. uầ C. sau. D. cu i.ốCâu 4: NST trong bào kỳ cu quá trình nguyên phân làố ốA. 2n NST kép. B. 2n NST n.ơ C. NST kép. D. NST n.ơCâu 5: Lo quang mà th th nào cũng có làạ ậA. carotenoit B. phicobilin. C. clorophin b. D. clorophin a.Câu 6: qu quá trình gi phân là ra bào con, bào ch aế ứA. NST n.ơ B. NST kép. C. 2n NST n.ơ D. 2n NST kép.Câu 7: nhóm bào sinh tinh tham gia quá trình gi phân đã ra 512 tinh trùng. tộ ếbào sinh tinh làA. 16. B. 32. C. 64. D. 128.Câu 8: phân glucôz đi vào ng phân khi không có Oộ ườ ủ2 thu đẽ cượA. 38 ATP. B. ATP, vì đi trong NADH.ở ằC. ATP. D. ATP.Câu 9: NST trong bào kỳ sau quá trình nguyên phân làố ủA. 4n NST nơ B. 4n NST kép. C. 2n NST kép. D. 2n NST n.ơCâu 10: Pha sáng quang di ra ởA. ch p.ấ B. ch ti th .ấ ểC. màng tilacôit p.ủ D. màng ti th .ểCâu 11: qu quá trình gi phân là bào raế ạA. bào con, bào có NST.ế B. bào con, bào có 2n NST.ế ếC. bào con, bào có 2n NST.ế D. bào con, bào có NST.ế ếCâu 12: ph ra trong chu ph ng quá trình quang làả ợA. C6 H12 O6. O2; B. H2 O; ATP; O2;C. C6 H12 O6 H2 O; ATP. D. C6 H12 O6.Câu 13: Quang ch th hi ượ ởA. o, th t, ng t.ả B. o, th t, m.ả ấC. o, th và vi khu n.ả D. o, và vi khu n.ả ẩCâu 14: Quá trình th năng ng ánh sáng tr th hi nhấ ượ ượ ờA. màng tilacôit. B. các phân quang p.ử ợC. p.ụ D. ch p.ấ ạCâu 15: Quang là quá trìnhợA. ng các ch các ch vô (COổ ơ2 H2 O) tham gia ánh sáng và di ệl c.ụB. bi các ch gi thành các ch ph p.ế ạC. ng sánh sáng tr i.ổ ờD. bi năng ng tr thành năng ng hoá c.ế ượ ượ ọCâu 16: ng 2n 46 ), NST trong bào kì sau nguyên phân làỞ ườ ủA. 92. B. 23. C. 46. D. 69.Câu 17: Quá trình gi phân ra ởA. giao .ử B. bào sinh ng.ế ưỡ C. .ợ D. bào sinh cế .Câu 18: ph quá trình ng phân, bào thu phân ATP làả ườ ượ Trang Mã thi 132ềA. 2.B. 32 ATPC. 3.A. ATP B. ATP C. 20 ATPD. 1.Câu 19: bào ban u, qua phân chia nguyên phân liên ti ra cừ ượA. k/2 bào con.ế B. 2k bào con .ế C. bào con.ế D. bào con.ếCâu 20: Chu kỳ bào bao các pha theo trình tế ựA. G1 G2 S, nguyên phân. B. G1 S, G2 nguyên phân .C. S, G1 G2 nguyên phân. D. G2 G1 S, nguyên phân.Câu 21: ng i, lo bào ch pha GỞ ườ ở1 mà không bao gi phân chia làờA. bào th kinh.ế B. ng u.ồ C. ch u.ạ D. bào tim.ế ơCâu 22: Trong chu kỳ bào, ADN và NST nhân đôi phaế ởA. S. B. nguyên phân C. G1 D. G2 .Câu 23: Các quang có nhi vắ ụA. ng glucôz .ổ B. ti nh COế ậ2.C. th năng ng ánh sáng.ấ ượ D. th hi quang phân li c.ự ướCâu 24: Quá trình ng phân ra ườ ởA. màng kép ti th .ớ B. bào ng.ươC. bào ch t.ế D. ch ti th .ơ ểCâu 25: ng phân là quá trình bi iườ ổA. saccarôz .ơ B. galactoz .ơ C. glucôz .ơ D. fructôz .ơCâu 26: ch hô bào là chu các ph ngả ứA. oxi hoá khử B. ng p.ổ C. thu phân.ỷ D. phân gi iảCâu 27: loài th có NST ng là 2n 24. bào đang ti hành quá trìnhộ ưỡ ếphân bào nguyên phân, kì gi aữ có NST trong bào làố ếA. 48 NST n.ơ B. 48 NST kép. C. 24 NST kép. D. 24 NST n.ơCâu 28: Trong quá trình hô bào, năng ng ra giai đo ng phân bao mấ ượ ườ ồA. ATP; NADH. B. ATP; NADH. C. ATP; NADH. D. ATP; NADH.Câu 29: phân chia ch di truy trong quá trình nguyên phân th ra kỳự ởA. u.ầ B. gi a.ữ C. sau D. cu i.ốCâu 30: ng 2n 46), NSTỞ ườ kép trong bào kì gi nguyên phân làế ủA. 23. B. 46. C. 69. D. 92.Câu 31: Trong quá trình hô bào, phân glucoz phân gi cùng ra cấ ượA. 20 ATP. B. ATP. C. ATP. D. 38 ATP.Câu 32: loài th có NST ng là 2n 24. bào đang ti hành quá trìnhộ ưỡ ếphân bào nguyên phân, kì sau có NST trong bào làở ếA. 24 NST n.ơ B. 24 NST kép. C. 48 NST n.ơ D. 48 NST kép.Câu 33: Chu truy êlectron hô di ra ởA. màng ch tr n.ướ B. màng ngoài ti th .ủ ểC. màng ch t.ướ D. màng trong ti th .ủ ểCâu 34: loài th có NST ng là 2n 24. bào đang ti hành quá trìnhộ ưỡ ếphân bào nguyên phân, kì sau có cromatit trong bào làếA. 24 NST n.ơ B. 24 NST kép. C. cromatit D. 48 NST kép.Câu 35: ph ra trong chu ph ng sáng quá trình quang làả ợA. ATP; NADPH; O2 B. C6 H12 O6 H2 O; ATP.C. H2 O; ATP; O2; D. ATP; O2; C6 H12 O6. H2 O.Câu 36: phân glucôz oxi hoá hoàn toàn trong độ ng phân và chu trình Krebs, nhườ nghai quá trình này ch ra vài ATP. Ph năng lỉ ng còn mà bào thu nh phânợ ừt glucôz ởA. trong O2 B. dấ ng nhi t.ướ ệC. trong FAD và NAD +. D. trong NADH và FADH2 Trang Mã thi 132ềCâu 37: bào có NST 2n=14 đang th hi quá trình gi phân, kì cu NSTộ ốtrong bào con làỗ ếA. NST kép. B. NST n.ơ C. 14 NST kép. D. 14 NST n.ơCâu 38: Ch khí th ra trong quá trình quang làấ ượ ợA. CO2 B. H2 C. N2 D. O2 .Câu 39: Trong quang p, ph pha sáng chuy sang pha làợ ượ ốA. ADP NADP B. ATP, NADPH. C. CO2. D. O2 .Câu 40: Oxi gi phóng trongượ ảA. pha nh quá trình phân li c.ố ướ B. pha sáng nh quá trình phân li c.ờ ướC. pha nh quá trình phân li COố ờ2 D. pha sáng nh quá trình phân li COờ2 .----------- ----------Ế Trang Mã thi 132ề