Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2014

b41e931b3c78187bea2be1fdc130784e
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 12 2017 lúc 22:02 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 7:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 349 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ki tra kì môn Sinh tr ng THCS ng Th Vinh năm 2014 2015ề ườ ươ ếI. TR NGHI (2đ)Ắ ỆĐc các câu và khoanh tròn vào đáp án là các ch cái đu câu A, B, C, tr em cho là ờđúng. (VD: 1A, 2B...)Câu Thân to ra ngang nh :ề ờA. các bào màng ng dày lênế ươB. các bào màng ng to raế ươC. các bào màng ng phân chia ra nh ng bào iế ươ ớD. các bào tăng tr ng phân chia ra các bào iế ưở ớCâu ng dài ra nh :ươ ờA. các bào tăng tr ng dày lênế ưởB. các bào tăng tr ng to raế ưởC. các bào màng ng phân chia ra nh ng bào iế ươ ớD. các bào tăng tr ng phân chia ra các bào iế ưở ớCâu Các ch nào trong các ch sau đây không đc bi đi hóa qua quá trình ượ ọtiêu hóa? A. Prôtêin B. Gluxit C. Vitamin D. LipitCâu 4: Các ch nào trong các ch sau đây đc bi đi hóa qua quá trình tiêu ượ ọhóa? A. Vitamin B. Lipit C. Mu khoáng D. cướCâu Hãy ghép các cho phù ch năng các ph ếbào, ghi vào tr VD: A,...ộ →Các ph nộ Ch năngứ Tr ảl iờ1. Màng sinh ch tấ A) Đi khi các ho đng ng ếbào 1→2. Ch bàoấ B) Giúp bào th hi trao đi ch tế 2→3. Nhân C) Th hi các ho đng ng ếbào 3→4. Riboxom D) ng và chuy các ch tổ 4→ E) ng proteinơ II. LU N: (8 đi m)Ự ểCâu 1: (1 đi m)ể sao nói bào là đn th ?ạ ểCâu 2: (1 đi m)ể Chúng ta làm gì ng phát tri cân đi?ầ ươ ốCâu 3: (2.5 đi m)ểa) Trình bày chu kì ho đng tim?ạ ủb) Hãy gi thích vì sao tim ho đng su đi không i?ả ỏCâu 4: (1 đi m)ể Hô có vai trò nh th nào đi th ?ấ ểCâu 5: (2.5 đi m)ểa) Các ch trong th ăn có th đc phân thành nh ng nhóm nào?ấ ượ ữb) sao khi nhai lâu trong mi ng th có giác ng t?ạ ọc) So sánh tiêu hóa th ăn khoang mi ng và dày?ự ạDOC24.VN 1Đáp án ki tra kì môn Sinh 8ề ớI. TR NGHI M: (2 đi m)Ắ ểM đáp án đúng đc 0,25 đi mỗ ượ ểCâu 5Đáp án 1: B; 2: C; 3: A; 4: EII. LU N: (8 đi m)Ự ểCâu 1: bào là đn oế ạ quan th ng đu đc bào. (0.5đ)ọ ườ ượ ế Ví bào ng, bào bào ng u, bào bi bì, các bào tuy n... ươ ế(0.5đ)Câu 2: th phát tri cân đi, ng ng ch n. đúng đc (0.25đ)ể ươ ượ Có ch dinh ng lý.ế ưỡ ợ ng: chuy hoá vitamin vitamin tăng qúa trình chuy hoá can xi ạx ng.ươ Rèn luy th thao và lao đng c, lao đng khoa c.ệ ọ Ng đúng th .ồ ếCâu 3:a) Chu kì ho đng tim:ạ ủ Tim co dãn theo chu kì. chu kì pha: Nhĩ co (0,1s); th co (0,3s) pha dãn chung ấ(0,4s) (0.75đ) Trung bình trong phút di ra 75 chu kì co dãn tim (nh tim). (0.75đ)ỗ ịb) Gi thích:ảVì chu kì ho đng tim là 0.8 giây, trong đó pha dãn chung là 0.4 giây tim đc ph ượ ồl nên ho đng su đi không i. (1đ)ạ ỏCâu Cung oxi oxi hóa các ch dinh ng ra năng ng cung cho ho ưỡ ượ ạđng ng th (1đ)ộ ểCâu 5:a) Các ch trong th ăn đc chia hai nhóm: ch và ch vô (0.5đ)ấ ượ ơb) Vì là tinh đã đc enzim amilaza bi đi thành đng mantôz tác ng lên gai ượ ườ ịgiác làm ta có giác ng (0.5đ)ả ọc) So sánh: (1.5đ)Gi ng nhau: đu hai bi đi lí c, hóa và bi đi lí là ch uố ếKhác nhau: Bi đi hóa c:ế ọ Khoang mi ng: Bi đi tinh thành đng mantôzệ ườ ơ dày: Bi đi prôtêin chu dài thành chu ng n.ạ ắDOC24.VN