Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra HKI - Môn sinh học 8 - Đề 2

5d703e9f2ab1256b82197a1af225d128
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 22 tháng 11 2017 lúc 4:09:13 | Được cập nhật: hôm kia lúc 3:08:19 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 521 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA KÌ MÔN SINH 8Ề ỌTh gian: 45 phútờA.PH TR NGHI (2 Đi m)Ầ ểHãy khoanh tròn vào đáp án đúng (1 đi m).ểCâu 1: ng dài đu ng có ch năng:Ở ươ ươ ứA ng lên ngang. ươ ng dài raươC Gi ma sát trong kh ng. ươ .Sinh ng uồ ầCâu 2: ng to ra ngang là nh :ươ ờA Các bào màng ng phân chia ra nh ng bào đy vào trong và hoá ngế ươ ươB Các mô ng ng phân chia ra nh ng bào ng.ươ ươC Các mô ng phân chia ra các bào ng.ươ ươD A, B, CảCâu th ng có bao nhiêu đôi ng n:ơ ườ ươ ườA. 10 đôi B. 11đôi C.12 đôi D.13 đôiCâu 4: Kh ng ng :ớ ươ ườ ồA. Kh đng B.Kh bán đng C. Kh đng D.C A,B và Cớ ảCâu 5: (1 đi m)ể sao cho phù pố ợCác lo môạ Ch năngứ B1 .Mô bi bìể A) Co, dãn nên đng các quan và đng ủc thơ –2 .Mô liên tế B) Ti nh kích thích, lí thông tin đi hoà các ho đng ộc quan.ủ 2­3 .Mô cơ C) Nâng và liên các quan.ỡ 3­4 .Mô th kinhầ D) th và ti t.ả 4­B.PH LU (8 Đi m)Ầ ểHOC24.VN 1Câu 1: (3 đi m)ể Trình bày tim? chuy máu khi các tâm tim co?ấ ủCâu (1 đi m):ể Vì sao hút thu lá gây cho đng hô p?ố ườ ấCâu (3đi m): Phân bi bi đi th ăn lí và hoá khoang mi ng và ạdày?Câu (1 đi m):ể Vì sao nói chuy hóa ch và năng ng là đc tr ng ng?ể ượ ốĐÁP ÁNA. Tr nghi mắ ệ1 C, A, C, DCâu 5: –D ­C, 3­A 4­ BB. PH LU (8 đi m)Ầ ểCâu 1: (3 đi m)ể timấ và sự chuy máu khi các tâm tim co:ậ ủ*C tim:ấ (2 đ)­C ngoài timấ (1 đ)+ Màng tim bao bên ngoài.ọ (0,5 đ)+ Các ch máu quanh tim.ạ (0,5 đ)­ trongấ (1 đ)+ Tim có ngăn (2 tâm nhĩ và tâm th t) thành tâm th dày thành tâm nhĩ.ấ (0,5 đ)+ Gi tâm nhĩ và tâm th và gi tâm th và đng ch có van chi u.ữ (0,5 đ)* chuy máuự (1 đ)­Khi tâm nhĩ trái co máu đc tâm th trái.ượ (0,25 đ)­Khi tâm nhĩ ph co máu đc tâm th ph i.ả ượ (0,25 đ)­Khi tâm th trái co máu đc vào vòng tu hoàn n.ấ ượ (0,25 đ)­Khi tâm th ph co máu đc vào vòng tu hoàn nh .ấ ượ (0,25 đ)Câu (1 đi m):ể Vì sao hút thu lá gây cho đng hô pố ườ ấHOC24.VN 2Vì khói thu lá ch nhi ch đc có cho hô nh :ố ư– CO: chi ch oxi trong ng làm cho th tr ng tháiế thi oxi.ế– NOx: gây viêm, ng niêm tr trao đi khí có th gây ch li cao.ư ề– Nicôtin: Làm tê li lông rung trong ph qu n, gi hi qu ch không khí, có th ểgây ung th ph i.ư ổCâu (3 đi m): Phân bi tt bi đi th ăn lí và hoá khoang mi ng và ạdàyKhoang mi ngệ dàyạ Đi mể1.Bi đi lí ổh cọ ­Ti hòa loãng th cế ướ ứăn.­S ph răng ,l i, ưỡc môi, má làm làm ướm làm nhuy th ăn làm ứth ănứ th đm tấ ướ ọ– viên th ăn nu tạ ­Ti ch hòa loãng th ănế ứ– dày đo tr ộnghi nát hoà loãng th ăn ứlàm th ăn th đu ch .ứ ­T đyạ th ăn xu ng ốru theo ng đt.ộ 0,75đ 0,75đ 0,5 đ2.Bi đi hoá ổh cọ Enzim amilaza bi đi ộph tinh trong th ăn ứthành đng mantôz .ườ Enzim pepsin phân tắ protein chu dài trong th ăn thành ứcác chu ng nỗ 1đCâu (1 đi m)ể Vì:­M ho đng ng th đu năng ng.ọ ượ (0,5 đ)­Năng ng đc gi phóng quá trình chuy hóa ­> không có chuy hóa thì không cóượ ượ ểho đng ngạ .(0,5 đ)HOC24.VN