Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 8

0e27a4dd62995f0a764b5b7f36fde9f4
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 12 2017 lúc 4:50:17 | Được cập nhật: 17 tháng 5 lúc 8:51:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 453 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN­ BI ĐI MỂ :Câu Đáp án Đi mểCâu 15,0 đi mể a/ ng là quan ngươ :- ng các phi vôi do mô liên thành, ươ ạtrong ch các TB ng.ươ- TB ng có đy các đc tính ng: dinh ng, nươ ưỡ ớlên, hô p, bài ti t, sinh n, nh các lo bào khác.ấ ế- ho đng các thành ph ng nh sau:ự ươ ư+ Màng ng sinh ra mô ng ng mô ng p.ươ ươ ươ ố+ ng ng ch tu đ, có kh năng sinh ra ng u.Ố ươ ầ+ ng tăng tr ng theo chi dài và theo chi ngang.ươ ưở b/ Đc đi ng:ặ ươX ng có nh ng đc đi thành ph hoá và trúc ươ ấb đm ng ch mà ng đi nh :ả ươ *Đc đi thành ph hoá ngặ ươ :­ ng n, ng 1/3 ch 2/3 ch vôỞ ườ ươ ấc .ơ­Ch làm cho ng dai và có tính đàn i.ấ ươ ồ­ Ch vô làm ng ng nh ng gãy.ấ ươ ễS lo ch này làm cho ng ng ươ ữch c.ắ *Đc đi trúc ngặ ươ :­C trúc hình ng ng dài giúp cho ng ng ch ươ ươ ắvà nh .ẹ­Mô ng các nan ng theo ng ươ ươ ước áp mà ng ph ch u, giúp cho ng có ch đng ươ ươ ựcao. c/ Rèn luy n, gi gìn ng phát tri bình th ngệ ươ ườ tu thanh thi niên, ng còn vì ch ươ ấh nhi 1/3 tuy nhiên trong th kì này ng phát ươ ạtri nhanh chóng, do đó mu cho ng phát tri bình th ng ươ ườ ểc th cân đi, đp và kho nh, ph gi gìn sinh ng:ơ ươ- Khi mang vác, lao đng ph đm cân đi tay.ộ ố- Ng vi ngay ng n, không ng vào bàn, không đu ầra phía tr c.ướ- Không đi giày ch và cao gót.ậ 0,5 0,5 1,0 1,01,01,01- Lao đng c, luy th th thao th ng xuyên.ộ ườ- phòng và tránh các tai làm th ng đn ươ ếx ng.ươCâu 23 đi mể Æc ®iÓm cÊu t¹o cña hång cÇu phï hîp víi chøc n¨ngvËn chuyÓn khÝ:­H ng không nhân làm gi năng ng tiêu trong quáồ ượ ốtrình làm vi cệ­ Hb ng ng oxi và cacbonic giúpủ ừcho quá trình chuy khí, giúp cho quá trình TĐK oxi vàậ ừcacbonic di ra thu iễ ợ­ ng hình đĩa lõm làm tăng ti xúc ng uồ ầv oxi và cacbonic thu cho quá trình chuy khíớ ể­ ng ng nhi thu cho quá trình nố ượ ậchuy đc nhi khí cho nhu th nh là khi lao đngể ượ ộn ng và kéo dàiặ* Vì càng lên cao thì không khí càng loãng nên nh ng ng vùngữ ườ ởnúi cao luôn có ng ng cao nh ng ng đngố ượ ườ ồb ng đáp ng nhu oxi cho thằ 0,50.50.50.51Câu 32.5 đi mể So s¸nh tuyÕn sinh dôc vµ tuyÕn tuþ.HD: Gièng: §Òu lµ nh÷ng tuyÕn trong hÖ néi tiÕt.- §Òu lµ nh÷ng tuyÕn pha võa ho¹t ®éng néi tiÕt võaho¹t ®éng ngo¹i tiÕt. Kh¸c:§iÓm ph©n biÖt TuyÕn sinh dôc TuyÕn tuþChøc n¨ngngo¹i tiÕt S¶n xuÊt giao tö(®ùc hoÆc c¸i) TiÕt dÞch yụ ®ævµo ruét non ®ÓbiÕn ®æi thøc ¨nChøc n¨ngnéi tiÕt TiÕt hooc m«n sinhdôc test«stªr«n ënam hoÆc ¬str«genë n÷ TiÕt hooc m«nisnulin vµ glucag«nphèi hîp ®iÒu hoµ® êng huyÕtThêi gianho¹t ®éng Muén h¬n tõ khi c¬thÓ vµo tuæi dËy th×vµ ngõng ho¹t ®éngkhi c¬ thÓ vÒ giµ( ởnữ) Sím h¬n khi c¬thÓ míi sinh ra vµho¹t ®éng suèt®êi 0.50.50.50.50.5Câu 44 đi mể Văcxin :Là ch có kháng nguyên vi sinh ch ho điị ếvà không còn kh năng gây nh, khi tiêm vào th ra khả 12năng mi ch nh đó.ễ ệ* Tiêm Văcxin kh năng mi ch cho th vì:ạ Đc vi khu là kháng nguyên nh ng do đã đc làm nênộ ượ ếvào th ng không kh năng gây i. Nh ng nó có tác ng kíchơ ườ ụthích bào ch xu ra kháng th Kháng th ra ti cế ụt trong máu giúp th mi ch đc nh y.ồ ượ ấ*) Mi ch nhi gi ng và khác mi ch nhân o:ễ ạ­ Gi ng nhauố Đu là kh năng th ch ng ph iề ảm hay nh nào đó.ộ ệ­ Khác nhau:+ Mi ch nhiên là mi ch sinh ra đã có ho có đc sau khi cễ ượ ơth nh nào đó và kh i.ể ỏ+Mi ch nhân là mi ch có đc sau khi th đc tiêmễ ượ ượvăcxin phòng nh.ệ 110.50.5Câu 55.5 đi mể a,Khi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ cao h¬n nhiÖt ®é cña c¬thÓ th× c¬ thÓ lµm gi¶m nhiÖt b»ng c¸ch tiÕt må h«i.N có gió và không khí th thì hôi nhanh, do đóế ơnhi đi dàng và nhi vì ta th ch u. Nh ngệ ưcùng là nhi không khí nh nhau mà không khíệ caodo đó µm chËm qu¸ tr×nh bay h¬i íc hôi nªn c¬thÓ gi¶m nhiÖt chËm lµm ta cã c¶m gi¸c khã chÞub. Máu là nhóm máu chuyên cho, AB là nhóm máu chuyên nh ậTrong máu ng có :ườ ố­ Kháng nguyên có trong ng lo đc kí hi và Bồ ượ Kháng th có trong huy ng lo là ươ và gây dính A, gây dính B).ế Hi ng dính ng ượ ủmáu ng cho ra do khi vào th ng nh kháng th ườ ườ ểtrong huy ng máu ng nh gây dính. Vì khi ươ ườ ậtruy máu chú nguyên là “H ng trong máu ng ườcho có huy ng trong máu ng nh gây dính hay ươ ườ ếkhông”.* Máu là máu chuyên cho: Máu không ch kháng nguyên trong ứh ng u. Vì khi truy cho máu khác, không kháng th trong ểhuy ng máu nh gây dính ng u, nên máu là máuế ươ ầchuyên cho. *Máu AB là máu chuyên nh n: Máu AB có ch kháng nguyên ảvà trong ng u, nh ng trong huy ng không có kháng th ươ và do máu AB không có kh năng gây dính ng ạVì máu AB có th nh kì lo máu nào truy cho nó.ậ 1,00.50.5110.53c. Ti ng đp tim:ế Khi TN co­ van nhĩ th máu xu ng TTấ ố­ Khi TT co­ van nhĩ th đóng­ gây ra ti ng đp th nh tấ Van th đng máu đc đy lên đng chấ ượ ạ- Khi TT giãn­ van th đng đóng­ gây ra ti ng đp th haiấ Van nhĩ th máu TN xu ng TTấ 0.50.54