Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết môn sinh 8

8f9dcb781c1970df0f76afb1248c7718
Gửi bởi: Võ Hoàng 2 tháng 2 2018 lúc 2:33:41 | Được cập nhật: 10 tháng 4 lúc 0:43:20 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 435 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Nguy nhườ ỉKhiêmT Hóa Sinh Công ngh ệGV ra ng Văn iề KI TRA KỲ ỌNĂM 2017 2018ỌMôn: Sinh (Th gian 45 phút)ờI. TIÊU:Ụ1- Ki th c: ứ- Ki tra, đánh giá ki th đã th ng Khái quát thể ườ ểng i, ng, tu hoàn, hô p, tiêu hóa. ườ ấ2- năng: ỹ- Rèn năng duy: phân tích so sánh, ng khái quát hóa các ki n,ự ệhi ng sinh c,…ệ ượ ọ- Ki tra năng ng ki th vào th cu ng, gi thích cácể ảhi ng sinh .ệ ượ ọ3- Thái :ộ- Giáo th nghiêm túc khi làm bài ki traụ ểII. MA TR N:ẬN dungộ nh th cứ ứC ngộNh bi tậ Thông hi uể ngậ ụTh pấ Cao Ch ng I:ươKhái quát cề ơthể Các lo môạchính; trí aị ủmô bi bìểtrong thơ ể10% 1đ câu100% 1đ câu1đCh ng II:ươS ng aự ủc thơ dài ra aự ủx ng; Tinhươch aấ ủx ng ng iươ ườgià10% 1đ câu100% 1đ câu1đCh ng III:ươTu hoànầ đi cácặ ểnhóm máu Gi quy tìnhả ếhuông th tự ếkhi truy máuềcho nhânạ30% 3đ câu33,3% 1đ câu66,7% 2đ câu3đCh ng IV:ươHô pấ Khái ni hôệh p, các giaiấđo hô hápạ20% 2đ câu100% 2đ câu2đCh ng V:ươTiêu hóa Con ng nườ ậchuy cácểch dinhấd ng cưỡ ượh th ru tấ ộnon đi uặ ất ru tạ ộnon phù pợv thớ ụdinh ngưỡ Gi thíchảhi ng bệ ượ ịs khi ănặ 3câu30% 3đ câu câu câu 3đ33,3% 1đ 33,3% 1đ 33,3% 1đT ng 10 câuổ ố100%= 10đ câu40% 4đ câu30% 3đ câu20% 2đ câu10% 1đ 10 câu10đIII. ĐỀA. PH TR NGHI M: (4 đi m) Tr ghi vào ph bài làm )ả ầI/ Chon tr đúng nh trong các câu sau: (2đ)ả ấ1/ Có lo mô chính?ấ ạa) b) c) d) 2/ Bao ph ngoài th và lót trong các quan ng là:ủ ỗa) Mô bi bì b) Mô liên c) Mô d) Mô th kinhể ầ3/ ng già, ng gãy là do:Ở ườ ươ ịa) ch vô gi xu ng b) ch giao gi xu ngỉ ốc) ch giao tăng lên d) tăng lênỉ ụ4/ ng dài ra là nh :ươ ượ ờa) Thân ngươ b) Màng ngươc) Mô ng pươ d) tăng tr ngụ ưởII/ Hãy đi vào ch tr ng trong câu sau sao cho phù p: (1đ)ề th các ch dinh ng di ra ch ..............(1).............. Các ch tự ưỡ ấđ th tuy đi theo hai ng ..............(2)..............và ..............(3)..............nh ngượ ườ ưcu cùng hòa chung và phân ph các ..............(4).............. th .ố ượ ểIII/ Đi tên nhóm máu ng ng các đi m: (1đ)ề ươ ểTên nhóm máu đi mặ ẻ…….(5)……….. ng ch có không có B, huy ng không có ch có βồ ươ ỉ……..(6)………. ng có và B, huy ng không có và βồ ươB. PH LU N: đi m)Ầ ểCâu 1: Hô là gì? Hô nh ng giai đo nào? Hô có liên quan nhấ ưth nào các ho ng ng bào và th (2đ)ế ểCâu 2: Nh ng đi nào ru non giúp nó nhi vai trò pữ ấth các ch dinh ng? (1đ)ụ ưỡCâu 3: truy máu? Gi nh nhân máu quá nhi u, ph iẽ ảtruy máu ngay, không qua th máu bác sĩ quy nh truy nhóm máu nào? iề ạsao? Trong th có nên làm nh không? Vì sao? (2đ)ự ậCâu 4: Khi nu ta có th không? Vì sao? Gi thích sao vố ăn ườ nói bạ ịs c?ặ (1đ)BÀI LÀM:A/ TR NGHI M: đi )Ắ ểCâu Câu II Câu III1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)B/ LU N: đi )Ự ể………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV. ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ ỂA. Ph tr nghi m: (4đ)ầ ệCâu Câu II Câu III1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)c Ru tộnon Máu chạhuy tế bàoếA ABCâu I: Ch đúng đáp án 0,5đọ ỗCâu II: Đi đúng 0,25đề ừCâu III: Nêu đúng tên nhóm máu 0,5đỗB. Ph lu n: (6đ)ầ ậCâu 1: (2đ)Khái ni mệ :- Hô là quá trình cung ôxi cho bào th và th khí cacbonnic ra ảkh th (0,5đ)ỏ ể- Hô giai đo n: th trao khí ph i, trao khí bào ế(0,5đ)Vai trò hô pủ :- Nh hô mà ôxi vào ôxi hóa các ch ra năngờ ượ ạl ng cho ho ng ng bào và th (0,5đ), ượ ng th lo th iồ ảcacbonic ra ngoài th (0,5đ)ơ ểCâu 2: (1đ) ru non phù vi th ch dinh ngấ ưỡ :- Niêm ru có nhi (0,25đ)ạ ấ- Có nhi lông ru và lông nh (0,25đ)ề ỏ- ng mao ch máu và ch huy dày (0,25đ)ạ ướ ặ- Ru dài, ng di tích 500 mộ (0,25đ)Câu 3: (2đ)- truy máu đúng (0,5đ)ẽ ề- Tr c: Nhóm máu (0,5đ) .. Vì nhóm máu là nhóm máu chuyên cho (0,5đ)ả ượTh không nên làm nh y. Vì ph tuân theo nguyên là tr khi truy nự ướ ềmáu ph xét nghi máu ch nhóm máu thích nh an toàn,ả ảtránh tai bi và ki tra nh tránh lây lan (0,5đ)ế ểCâu 4: (1đ)- Khi nu thì không th (025) Vì khi nu ng hô đóng kín. Lúc đó,ố ườ ượkh cái nâng lên kín thông lên khoang mũi, và thanh qu khíẩ ậqu (0,25)ả- ăn ườ nói cạ vì: thanh qu không đóng kín ng hô pắ ườ ấth ăn vào khi qu nên ta bi (0,5)ứ ặ--------------- -----------------------------//------------------------------------