Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn toán lớp 8 (4)

310155a49bff92716a671f17e8496654
Gửi bởi: Võ Hoàng 4 tháng 3 2018 lúc 18:07:22 | Được cập nhật: 14 giờ trước (12:53:47) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 565 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tu 27 Ngày so n: 28/2/2014ạTi 56ế Ngày ki tra: /3/2014ểKI TRA CH NG III 8Ể ƯƠ ỐMA TR ĐẬ ộTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ caoấ ộ1. Khái ni ềph ng trình, ươph ng trình ng ươ ươđ ngươ Khái ni ệhai ph ng ươtrình ng ươđ ng.ươS câuốS đi mố ểT %ỉ 10.757.5% 10.75 đi mể 7.5 %2. Ph ng trình ươ ậnh n, ẩph ng trình vươ ềd ng ax 0ạ Gi ph ng ươtrình ng ax ạ= Bi ưđ pt ng ượ ạax tìm ểnghi mệS câuốS đi mố ểT %ỉ 1110% 11,2510% 22,25 đi ể= 20 %3. Ph ng trình tích, ươph ng trình ch ươ ứn uẩ Gi pt tích ượd ng A.B ạ0.Tìm đi ki ệxác nh ủph ng trình ươch uứ Bi ưph ng trình ươ ềd ng ph ng ươtrình tích tìm ểnghi mệ Gi ph ngả ươtrình ch nứ uở ẫS câuốS đi mố ểT %ỉ 2220% 1110% 1110% 44,5 đi ể= 45 %4. Gi bài toán ng ằcách ph ng ươtrình ng gi ảph ng trình gi ươ ảcác bài toán th ựt .ếS câuốS đi mố ểT %ỉ 23,040% 23,0 đi ể= 30 %T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT %ỉ 10,757,5% 3330% 45,2552,5% 1110% 910 đi mểH tên:…………………………………..ọ KI TRA TI 8Ể ỐL P: 8/….Ớ TI TH 56 (CH NG 3)Ế ƯƠĐI M:Ể NH XÉT:ẬĐ 1ỀBài (0, 5đ) Cho ví hai ph ng trình ng ng?ụ ươ ươ ươBài (2,5đ) Gi các ph ng trình sau:ả ươa/ 4x 20 b/ 2x 3(x 1) 2Bài (1 đ) Tìm đi ki xác nh ph ng trình sau: ươ41 1x xx x+=- +Bài (2đ)Gi các ph ng trình sau: ươa/ (3x 2)(4x 5) b/ 2x(x 3) 5(x 3) 0Bài (1,5đ) Tìm hai bi ng chúng ng 100, tăng th nh lên và ầc ng thêm th hai thì th nh th 2.ộ ứBài (1,5đ) khu hình ch nh có chi dài chi ng 5m. gi chi ườ ềdài 5m tăng chi ng 3m thì di tích gi 40 mề 2. Tính các kích th ban khu ướ ủv n. ườBài (1đ) Gi ph ng trình:ả ươ1 11 1x x+ +- +................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H tên:…………………………………..ọ KI TRA TI 8Ể ỐL P: 8/….Ớ TI TH 56 (CH NG 3)Ế ƯƠĐI M:Ể NH XÉT:ẬĐ 2ỀBài (0,5đ) Cho ví hai ph ng trình ng ng?ụ ươ ươ ươBài (2,5đ) Gi các ph ng trình sau:ả ươa/ 5x 25 b/ 2x 3(x 1) 2Bài (1đ) Tìm đi ki xác nh ph ng trình sau: ươ2 111 2x x= +- +Bài (2đ) Gi các ph ng trình sau: ươa/ (3x 2)(4x 5) b/ 2x(x 3) 5(x 3) Bài (1,5đ) Tìm hai bi ng chúng ng 100, tăng th nh lên và ầc ng thêm th hai thì th nh th 2.ộ ứBài (1,5đ) khu hình ch nh có chi dài chi ng 5m. gi chi uộ ườ ềdài 3m và tăng chi ng 2m thì di tích khu gi 16 mề ườ 2. Tính các kích th lúc ướđ khu .ầ ườBài (1đ) Gi ph ng trình:ả ươ1 11 1x x+ +- +..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI 1Ể ỀBài ví đúngấ 0,5 đBài (2,5đ) a/ 4x 20 04 205xxÛ =-Û =-V ph ng trình có nghi ươ ệ{}5S= -b/ 2x 3(x 1) 22x 3x 22x -3x -3 32 21xxÛÛÛ =Û =-V ph ng trình có nghi ươ ệ{}1S= 0,5 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đBài Ph ng trình đã cho xác nh khi và ch khi ươ ỉ1 0x- và 0x+ ¹* 1x x- => ¹* 1x x+ -V ph ng trình đã cho xác nh khi ươ ị1¹ 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đBài 4:a/ (3x 2)(4x 5) 0Þ3x ho 4x 0ặ 3x => 3/2 4x => 5/4V ph ng trình có nghi ươ ệ5 3;4 2Sì ü= -í ýî þb/ 2x(x 3) 5(x 3) 0=> (x 3)(2x -5) 0=> ho 2x 0ặ* => 3* 2x => 5/2V ph ng trình có nghi ươ ệ5; 32Sì ü=í ýî 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đBài 5:- Ch và đi ki cho đúngọ ẩ- Bi di các ng ch bi qua và các ng đã bi t, thi ượ ượ ậph ng trình đúngươ- Gi đúng ph ng trìnhả ươ- lu đúngế 0.25đ0.5 đ0,5 đ0,25đBài 5:- Ch và đi ki cho đúngọ ẩ- Bi di các ng ch bi qua và các ng đã bi t, thi ượ ượ ậph ng trình đúngươ- Gi đúng ph ng trìnhả ươ- lu đúngế 0.25đ0.5 đ0,5 đ0,25đBài 7:- Quy ng kh đúngồ ẫ- Gi đúng ph ng trìnhả ươ- So sánh qu đi ki xác nh và lu đúngế 0.25 đ0.5đ0.25 đGhi chú: HS làm cách khác đúng cho đi đa.ẫ ốĐÁP ÁN VÀ BI ĐI 2Ể ỀBài ví đúngấ 0,5 đBài (2,25đ) a/ 5x 25 04 255xxÛ =Û =V ph ng trình có nghi ươ ệ{}5S=b/ 2x 3(x 1) 23 22 34 212x xx xxxÛ -Û -Û =-Û =V ph ng trình có nghi ươ ệ{}1S= 0,5 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đBài Ph ng trình đã cho xác nh khi và ch khi ươ ỉ1 0x- và 0x+ ¹* 1x x- => ¹* 2x x+ -V ph ng trình đã cho xác nh khi ươ ị1¹ và 2¹ 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đBài 4:a/ (3x 2)(4x 5) 0Þ3x ho 4x 0ặ 3x => –3/2 4x => 5/4V ph ng trình có nghi ươ ệ3 5;2 4Sì ü= -í ýî þb/ 2x(x +3) 5(x 3) 0=> (x 3)(2x +5) 0=> ho 2x 0ặ* => –3* 2x => –5/2V ph ng trình có nghi ươ ệ53;2Sì ü= -í ýî 0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đBài 5:- Ch và đi ki cho đúngọ ẩ- Bi di các ng ch bi qua và các ng đã bi t, thi ph ng trình ượ ượ ươđúng- Gi đúng ph ng trìnhả ươ- lu đúngế 0.25đ0.5 đ0,5 đ0,25đBài 5:- Ch và đi ki cho đúngọ ẩ- Bi di các ng ch bi qua và các ng đã bi t, thi ph ng trình ượ ượ ươđúng- Gi đúng ph ng trìnhả ươ- lu đúngế 0.25đ0.5 đ0,5 đ0,25đBài 7:- Quy ng kh đúngồ ẫ- Gi đúng ph ng trìnhả ươ- So sánh qu đi ki xác nh và lu đúngế 0.25 đ0.5đ0.25 đGhi chú: HS làm cách khác đúng cho đi đa.ẫ ố....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................