Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi môn sinh học lớp 10 (1)

0e8f93af6ef1e1af980a05919987b4d8
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 11 2018 lúc 17:12 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 11:00 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 361 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HÀNH TÀI LI ÔN THI SINH GI Ớ10PH HAI:ẦGI THI CHUNG TH GI NGỚ ỐCÁC CH TH GI NGẤ ỐI. bàoấ 1. Các phân tử 2. Các phân tạ 3. Bào quanII. thấ 1. th bàoơ 2. th đa bàoơ ểIII. qu th loàiấ ểIV. qu xãấ V. sinh thái ệVI. Sinh quy nểGI THI CÁC GI SINH TỚ ẬI.Các gi sinh tớ ậ1. Khái ni mệGi (Regnum) xem nh phân lo nh t, bao nh ng sinh có chung nh ng ượ ữđ đi nh nh. ịGi th t:ớ nh ng sinh mà bào chúng có thành Xelulozo, ng ng quang ưỡh p, ng nh. ịGi ng t:ớ nh ng sinh mà bào chúng không có thành Xelulozo, ng ng, có ưỡđ ng di chuy n.ờ ể2.H th ng gi iệ ớĐ th XX Whittaker và Magulis ngh các sinh vào 5:ế ậ-Kh sinh (Monera): ngành duy nh là vi khu n; ẩ-Nguyên sinh (Protista): m:ồ +Đ ng nguyên sinh (còn là ng bào).ộ +Th nguyên sinh (T o)ự +N nh y.ấ ầ-N m(Fungi)ấ-Th (Plantae)ự ậ-Đ ng (Animalia).ộ ậĐặc điểm chung của giới:Gi iớ Kh sinhở Nguyên sinh mấ Th tự ng tộ ậC oấ -Nhân .ơ-Đ bào.ơ -Nhân th c.ự-Đ bào, ợbào, đa bào. -Nhân th c.ự-Đa bào. -Nhân th c.ự-Đa bào ph ứt p.ạ -Nhân th c.ự-Đa bào ph ứt p.ạDinh ngưỡ -D ng.ị ưỡ-T ng.ự ưỡ -D ng.ị ưỡ-T ng.ự ưỡ -D ng ưỡho sinh.ạ-S ng nh.ố -T ng ưỡquang p.ợ-S ng nh.ố -D ng.ị ưỡ-S ng chuy ểđ ng.ộCác nhóm đi hìnhể Vi khu nẩ ng ơbào, o, ấnh yầ men, ấn i, ấđ mả Th tự ng t.ộ ậNh ng năm đây ánh sáng sinh phân ng ta đã ngh th ng phân lo ướ ườ ạg Lãnh gi (Domain). ớ1L HÀNH TÀI LI ÔN THI SINH GI Ớ10Tách gi Monera thành Lãnh gi riêng:ớ ớ- Lãnh gi Vi sinh (Archaea) gi Vi sinh .ớ ổ- Lãnh gi Vi khu (Bacteria) gi Vi khu n. ẩ- Lãnh gi th là Lãnh gi Sinh nhân th (Eukarya): gi (Nguyên sinh, m, Th ựv t, ng t). ti hoá thì gi Vi sinh Sinh nhân th là Vi khu n.ề ẩVi sinh có nhi đi khác bi vi khu thành bào, ch gene. ộChúng có th ng trong nh ng đi ki môi tr ng nhi kh nghi (t 0ể ườ oC cho 100ế oCvà mu cao (20 25%). ti hoá, chúng tách thành nhóm riêng và ng ớsinh nhân th là vi khu n.ậ ẩII. Các phân lo trong gi iậ ớCác gi sinh vô cùng đa ng. nghiên chúng, các nhà khoa ph vào các tiêu chí ựv o, dinh ng, sinh chúng vào phân lo và tên.ề ưỡ ặ1. theo phân lo th caoắ Loài chi (gi ng) ngành gi i. ớB kì sinh nào cũng vào loài nh nh. Nhi loài thân thu ượ ộchi, nhi chi thân thu nhi thân thu nhi thân thu p, ớnhi thân thu ngành, nhi ngành thân thu gi i.ề ớ2. tên loài theo nguyên tên kép (theo ti ng Latinh)ặ ếTên th nh là tên chi (vi hoa), tên th hai là tên loài (vi th ng) và vi nghiêng.ứ ườ ếVí Loài ng tên là ườ ượ Homo sapiens .III. Đa ng sinh t: Kho ng 30 tri loài.ạ ệCác sinh vào phân lo th cao: loài chi (gi ng) ượ ớngành gi i. ớLoài là phân lo th nh t. Gi là phân lo cao nh t. ấĐ ĐI CHUNG GI IẶ ỚI. GI KH SINH SINH (Monera): Vi khu nỚ ẩ-L ch xu hi n:ị Là nhóm sinh nh xu hi kho ng 3,5 năm tr đây. ướ-T ch th :ổ Là bào nhân bé nh có kích th hi vi (t 5μm) ướ ừ-Phân :ố ng kh i, trong t, c, không khí; ướ-Ph ng th dinh ng:ươ ưỡ đa ng, m: hoá ng, quang ng, hoá ng và quangấ ưỡ ưỡ ưỡd ng. ưỡ-C o:ấ Vi khu lam có ch nhi quang trong đó có clorophyl (ch di c) nên có ụkh năng ng quang nh th t.ả ưỡ ậII. GI NGUYÊN SINH (Protista)ỚG các sinh nhân th c, bào ho đa bào, đa ng cũng nh ềph ng th dinh ng. ươ ưỡTuỳ theo ph ng th dinh ng chia thành:ươ ưỡĐ cặđi mể Th nguyênự ậsinh (Algae)ả ng nguyên sinhộ ậ(Protozoa) nh (Myxomycota)ấ ầVD -T t, ảs i…ợ -Trùng roi xanh, amip, trùng gi y..ế nh yấ ầT ch ức thơ -Đ bào ho đa ặbào -Đ bàoơ -Đ bào ho bào (c ng bào). ộT pha: Pha và pha ơh p.ợC oấ -Có thành Xelulozo.-Có p.ụ -Ko Có thành Xelulozo-Có ho ặkhông có p.ụ -Không có thành Xelulozo.-Không có p.ụ ạDinh ngưỡ -T ngự ưỡ -T ng.ự ưỡ-D ngị ưỡ -D ng ho sinh.ị ưỡ ạIII.GI (Fungi)Ớ Ấ2L HÀNH TÀI LI ÔN THI SINH GI Ớ10-T ch th :ổ Thu ng bào nhân th c, bào ho đa bào ng i, có thành kitin (tr tộ ộs ít có thành Xelulozo), không có p, không có lông và roi.ố ạ-Hình th dinh ng:ứ ưỡ ng ng ho sinh, kí sinh, ng sinh (đ y). ưỡ ị-Hình th sinh n:ứ tính và vô tính ng bào .ữ ử-Các ng đi hình:ạ men, và m.ồ ảNgoài ra, ng ta còn ghép (là th ng sinh gi ho vi khu lam) vào gi ườ ớn mấIV.GI TH TỚ Ậ1. đi oặ ạNhân th c, đa bào. Các bào phân hoá thành các mô và quan khác nhau. ơT bào có thành Xelulozo, nhi bào ch p.ế ạ2. đi dinh ng: Quang ng pặ ưỡ ợT bào lá có nhi ch quang ng nh quá trình quang p. Th ưỡ ửd ng năng ng ánh sáng ng nên ch các ch vô cung ngu dinh ượ ồd ng cho các sinh khác.ưỡ ậĐ ng nh và bào có thành Xelulozo nên thân cành ng ch c, cao to ng tán lá, nh ươ ờđó thu nhi ánh sáng cho quang p.ấ ượ ợĐa th nên có nhi đi thích nghi ng (m th thu sinhộ ỷs ng có đi thích nghi môi tr ng là hi ng th sinh)ố ướ ườ ướ ượ :-L cutin ph bên ngoài lá có tác ng ch ng c, nh ng bi bì lá có ch khí kh ng trao ướ ểđ khí và thoát c.ổ ướ-Phát tri ch truy c, ch vô và ch .ể ướ ơ-Th ph nh gió, và côn trùng. Th tinh kép và nhũ nuôi phôi phát ướ ểtri n.ể-S thành và qu nuôi phôi, phát tán và duy trì ti th .ự ệ3.Các ngành th tự ậTh có ngu loài đa bào nguyên thu Th đa ng, phân kh ắn trên Trái t, tuỳ theo ti hoá trong trúc th cũng nh các đi thích nghi ểv ng và gi Th kho ng 290 nghìn loài chia thành các ngành ượ Rêu, Quy t, tr n, kínế V.Đ ĐI CHUNG GI NG TẶ Ậ1.Đ đi oặ ạNhân th c, đa bào, phân hoá thành các mô, các quan và quan khác nhau. bi là ng ậcó quan ng và th kinh.ệ ầ2.Đ đi dinh ng và ngặ ưỡ ốKhông có kh năng quang p, ng ng nh ch có các th khác. ưỡ ểĐ ng có di chuy tích tìm ki th ăn. ứĐ ng có th kinh phát tri (nh là các ng cao) ph ng nhanh, đi ềch nh ho ng th thích ng cao bi môi tr ng ng.ỉ ườ ố3.Các ngành gi ng tủ ậNgu đoàn bào ng trùng roi nguyên thu Gi ng ti hoá cao ếnh trong sinh gi gi và phân kh và đa ng cá th và loài. ểTrong ng kho ng 1,8 tri loài sinh th ng kê hi nay thì ng đã chi trên ượ ộtri loài. Nhi loài ng có ng cá th n, ví loài ng có trên cá th Có ượ ườ ểnh ng đàn châu ch u, đàn ki đông hàng ch con.ữ ỉCó trên tri loài và chia thành hai nhóm:ộ ệ-Đ ng không ng ng:ộ ươ các ngành: Thân Ru khoang, Giun p, Giun tròn, Giun ẹđ t, Thân m, Chân kh và Da gai.ố ớ-Đ ng có ng ng:ộ ươ ng có dây ng ch có ngành phân chia thành các p: ượ ớN dây ng, Cá mi ng tròn, Cá n, Cá ng, ng Bò sát, Chim, Thú.ử ươ ưỡ ư3