Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 (1)

21ed414272b01f61c0ca0a0f7351c131
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 12 2018 lúc 17:53:55 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 20:08:54 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 682 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHẤT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo. B. Quy mô dân số và cơ cấu dân số. C. Trình độ khoa học kĩ thuật. D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Câu 2: nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển ktế xã hội của các nước phát triển? A. Đầu tư ra nước ngoài nhiều B. Dân số đông và tăng nhanh C. GDP bình quân đầu người cao D. Chỉ số phát triển ccon người mức cao Câu 3: Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm A. Nợ nước ngoài nhiều B. GDP bình quân đầu người thấp C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao D. Chỉ số phát triển con người mức thấp Câu 4: Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)? A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp B. Pháp, Bô-li-vi-a, Việt Nam C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô D. Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na Câu 5: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là: A. Tỉ trọng khu vực III rất cao B. Tỉ trọng khu vực II rất thấp C. Tỉ trọng khu vực còn cao D. Cân đối về tỉ trọng giữa các khu vực Câu 6: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển là: A. Khu vực có tỉ trọng rất thấp B. Khu vực III có tỉ trọng rất cao C. Khu vực có tỉ trọng còn cao D. Khu vực II có tỉ trọng rất cao Câu 7. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Các nước phát triển có GDP/người đều trên 60 nghìn USD B. GDP/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển C. Các nước đang phát triển không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người D. Không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người giữa các nhóm nước Cho bảng số liệu: GDP bình quân đầu người của một số nước trên thế giới năm 2013 (Đơn vị: USD) Câu 8. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP/người của các nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, Ấn Độ, Ê-ti-ô-pi-a A. Biểu đồ cột B. Biểu đồ đường C. Biểu đồ tròn D. Biểu đồ miền Câu 9. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. GDP/người của Hoa Kì gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a. B. GDP/người của THụy Điển gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a C. GDP/người của Thụy Điển gấp 169,1 lần của Ê-ti-ô-pi-a D. GDP/người của Hoa Kì gấp 9,6 lần của Ấn Độ Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo khu vực của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013 (Đơn vị: %) Câu 10. Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là: A.Biểu đồ cột B.Biểu đồ đường C. Biểu đồ tròn D.Biểu đồ miền Câu 11. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Khu vực III của Thụy Điển có tỉ trọng cao B. Khu vực của Thụy Điển có tỉ trọng rất thấp C. Cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a có sự chênh lệchD. Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc trưng cho nhóm nước đang phát triển Câu 12. Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là A. Trình độ phát triển kinh tế B. Sự phong phú về tài nguyên C. Sự đa dạng về thành phần chủng tộc D. Sự phong phú về nguồn lao động Câu 13. nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do: A. Môi trường sống thích hợp B. Chất lượng cuộc sống cao C. Nguồn gốc gen di truyền D. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lí Câu 14. Châu lục có huổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là A. Châu Âu B. Châu C. Châu Mĩ D. Châu Phi Câu 15. Cho bảng số liệu: Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? A. Chỉ số HDI của tất cả các nước đều tăng B. Chỉ số HDI của các nước có sự thay đổi C. Các nước phát triển có chỉ số HDI cao D. Các nước đang phát triển chỉ số HDI còn thấp Câu 16: Đặc trưng của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng A. Công nghiệp khai thác B. Công nghiệp dệ may C. Công nghệ cao D. Công nghiệp cơ khí Câu 17. Trong các công nghệ trụ cột, công nghệ nào giúp cho các nước dễ dàng liên kết với nhau hơn? A. Công nghệ năng lượng B. Công nghệ thông tin C. Công nghệ sinh học D. Công nghệ vật liệu Câu 18. Nền kinh tế tri thức được dựa trên A. Tri thức và kinh nghiệm cổ truyền B. Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền C. Công cụ lao động cổ truyền D. Tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án Bài 2: XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế? A. Đầu tư nước ngoài tang nhanh B. Thương mại thế giới phát triển mạnh C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới? A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ B. Tổ chức thương mại thế giới C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam D. Liên minh châu Âu Câu 3. Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là A. Củng cố thị trường chung Nam Mĩ B. Tang cường liên kết giữa các khối kinh tế C. Thúc đẩy tự do hóa thương mại D. Giải quyết xung đột giữa các nước Câu 4. Trong xu thế toàn cầu hóa ktế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện lĩnh vực nào? A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Xây dựng D. Dịch vụ Câu 5. Trông đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động: A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm B. Bảo hiểm, giáo dục, tế C. Du lịch, ngân hàng, tế D. Hành chính công, giáo dục, tế Câu 6. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là A. Sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau B. Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử C. Sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau D. Triệt tiêu các ngân hàng nhỏ Câu 7. Các tổ chức tài chính qtế nào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ktế toàn cầu? A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế B. Ngân hàng châu Á, Ngan hàng châu Âu C. Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đếnA. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nên kinh tế B. Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau C. Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khan D. Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền ktế Câu 9. nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia A. Phạm vi hoạt động nhiều quốc gia B. Có nguồn của cải vật chất lớn C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là A. Cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia B. Gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo C. Các nước phải phụ thuộc lẫn nhau D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng tăng Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới? A. Liên minh châu Âu B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Thái Bình Dương Câu 12. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về A. Thành phần chủng tộc B. Mục tiêu và lợi ích phát triển C. Lịch sử dựng nước, giữ nước D. Trình độ văn hóa, giáo dục Câu 13. Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây A. Liên minh châu Âu B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ C. Thị trường chung Nam Mĩ D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Thái Bình Dương Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị trường chung Nam Mĩ? A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba. B. Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay. C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da. D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a. Câu 15. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước: A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da. D. Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô. Câu 16. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế B. Tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực C. Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại D. Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra trong những vấn đề đòi hỏi các qgia phải quan tâm giải quyết là A. Tự chủ về kinh tế B. Nhu cầu đi lại giữa các nước C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm D. Khai thác và sử dụng tài nguyên ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 Đáp án Bài 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU Câu 1. Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là A. Mất cân bằng giới tính B. nhiễm môi trường C. Cạn kiệt nguồn nước ngọt D. Động đất và núi lửa Câu 3. Việc dân số thế giới tăng nhanh đã A. Thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế B. Làm cho tài nguyên suy giảm và nhiễm môi trường C. Thúc đẩy gió dục và tế phát triển D. Làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng Câu 4. Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao B. Số người trong độ tuổi lao đông rất đông C. Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao D. Tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới Câu 5. Dân số già sẽ dẫ tới hậu quả nào sau đây? A. Thất nghiệp và thếu việc làm B. Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước C. Gây sức ép tới tài nguyên môi trường. D. Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt. Câu 7. Trong các ngành sau, ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất? A.Nông nghiệp B.Công nghiệp C.Xây dựng D. Dịch vụ Câu 8. Nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng lên là do sự gia tăng chủ yếu của chất khí nào trong khí quyển? A. O3 B.CH4 C. CO2 D.N2O Câu 9. Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng là A. Trung du và miền núi Bắc Bộ B. Đồng bằng sông Hồng C. Tây Nguyên D. Đồng bằng sông Cửu LongCâu 10. Một trong những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu là A. Xuất hiện nhiều động đất B. Nhiệt độ Trái Đất tăng C. Bang vùng cực ngày càng dày D. Núi lửa sẽ hình thành nhiều nơi Câu 11. Hiện nay, nguồn nước ngọt nhiều nơi trên TG bị nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu A. Chất thải công nghiệp chưa qua xử lí. B. Chất thải trong sản xuất nông nghiệp C. Nước xả từ các nhà máy thủy điện D. Khai thác và vận chuyển dầu mỏ. Câu 12. Năm 2016, hiện tượng cá chết hàng loạt một số tỉnh miền Trung của Việt Nam là do A. Nước biển nóng lên B. Hiện tương thủy triều đỏ C. nhiễm môi trường nước D. Độ mặn của nước biển tăng Câu 13. Trong các loại khí thải sau, loại khí thải nào đã làm tầng ôdôn mỏng dần? A. O3 B. CFCs C. CO2 D. N2O Câu 14. Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là A. Cháy rừng B. nhiễm môi trường C. Biến đổi khí hậu D. Con người khai thác quá mức Câu 15. Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây? A. Nước biển ngày càng dâng cao B. Xâm nhập mặn ngày càng sâu vào đất liền. C. Mất đi nhiều loài sinh vật, các gen di truyền D. Gia tăng các hiện tượng động đất, núi lửa Câu 16. Để bảo vệ động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng cần A. Tăng cường nuôi trồng B. Đưa chúng đến các vườn hú, công viên C. Tuyệt đối không được khai thác. D. Đưa vào Sách đỏ để bảo vệ. Câu 17. Trong những thập niên cuối TK XX đầu TK XXI, mối đe dọa rực tiếp tới ổn định, hòa bình TG A. Làn sóng di cư tới các nước phát triển B. Nạn bắt cóc người, buôn bán nô lệ C. Khủng bố, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. D. Buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã. Câu 18. Để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu cần sự hợp tác giữa A. Các quốc gia trên thế giới B. Các quốc gia phát triển C. Các quốc gia đang phát triển D. Một số cường quốc kinh tế. ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án ABài 4: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Câu 1. nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển? A. Tự do hóa thương mại ngày càng mở rộng B. Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác C. Môi trường đang bị suy thoái trên phạm vi toàn cầu. D. Các nước phát triển có cơ hội để chuyển giao công nghệ cũ cho các nước đang phát triển Câu 2. nào là thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển? A. Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống. B. Các quốc gia có thể đón đầu công nghệ hiện đại để áp dụng vào quá trình phát triển kinh tế C. Các giá trị đạo đức được xây dựng đang có nguy cơ bị xói mòn D. Các nước đều có thể thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế Câu 3. nào là đúng đối với nước khi toàn cầu hóa phát triển mạnh? A. Thu hút được vốn, công nghệ và mở rộng thị trường. B. Tạo điều kiện để người dân di cư tự do ra nước ngoài. C. Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên D. Tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu. Câu 4. Toàn cầu hóa cũng làm cho nước ta A. Phải phụ thuộc vào các nước phát triển B. Phải cạnh tranh quyết liệt với các nền kinh tế phát triển hơn. C. Phải phụ thuộc vào những nước láng giềng. D. Phải hợp tác với các nước có nền kinh tế kém hơn để chuyển giao công nghệ. Câu 5. Biểu hiện rõ nét nhất của thương mại thế giới phát triển đối với nước ta là A. Việt Nam là thành viên của APEC. B. Việt Nam đã có thể tham gia vào tất cả tổ chức kinh tế thế giới C. Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO. D. Việt Nam là thành viên của ASEAN ngay từ năm 1955. Câu 6. Các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về A. Vốn, khoa học kĩ thuật công nghệ B. Thị trường C. Lao động D. Nguyên liệu Câu 7. Các nước phát triển hợp tác với các nước đang phát triển sẽ A. Hạn chế được rất nhiều về nhiễm môi tường do khai thác tài nguyên và chế biến nguyên liệu. B. Thu hút được nguồn lao động có trình độ. C. Thu hút được nguồn vốn nhiều hơn. D. Nhập được nhiều sản phẩm công nghiệp chất lượng cao. ĐÁP ÁN Câu Đáp án Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI Câu 1. Nguyên nhân chính làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xa van là cảnh quan phổ biến châu Phi là do A. Địa hình cao B. Khí hậu khô nóng C. Hình dạng khối lớn D. Các dòng biển lạnh chạy ven bờ Câu 2. Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh châu Phi? A. Khoáng sản và thủy sản B. Khoáng sản và rừng C. Rừng và thủy sản D. Đất và thủy sản Câu 3. Đất đai ven các hoang mạc, bán hoang mạc châu Phi, nhiều nơi bị hoang mạc hóa là do A. Khí hậu khô hạn. B. Quá trình xói mòn, rửa trôi xảy ra mạnh. C. Rừng bị khai phá quá mức. D. Quá trình xâm thực diễn ra mạnh mẽ. Câu 4. Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia châu Phi là A. Mở rộng mô hình sản xuất quảng canh. B. Khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt. C. Tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn. D. Áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn. Câu 5. Việc khai thác khoáng sản châu Phi đãA. Mang lại lợi nhuận cho các nước có tài nguyên. B. Mang lại lợi nhuận cao cho người lao động. C. Mang lại lợi nhuận cao cho các công ty tư bản nước ngoài. D. Mang lại lợi nhuận cho một nhóm người lao động. Câu 6. Việc khai thác khoáng sản châu Phi đã A. Nhanh chóng tàn phá môi trường. B. Làm tăng diện tích đất trồng trọt. C. Giữ được nguồn nước ngầm. D. Thúc đẩy nhanh quá trình phong hóa đất. Câu 7. Dân số châu Phi tăng rất nhanh là do A. Tỉ suất tử thô rất thấp B. Quy mô dân số đông nhất thế giới C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao D. Tỉ suất gia tăng cơ giới lớn Câu 8. Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là A. Cạn kiệt tài nguyên thiếu lực lượng lao động B. Già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp C. Trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột D. Các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động Câu 9. Một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phá triển của châu Phi là A. Không có tài nguyên khoáng sản B. Hậu quả thống trị của chủ nghĩa thực dân C. Dân số già, số lượng lao động ít D. Tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác nhiều. Câu Đáp án Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Câu 1. Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn Mĩ La tinh vì A. Có diện tích rộng lớn B. Có đường Xích đạo chạy qua gần giữa khu vực C. Bao quanh là các biển và đại dương D. Có đường chí tuyến Nam chạy qua Câu 2. Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu vùng nào? A. Vùng núi An-đét B. Đồng bằng A-ma-dôn C. Đồng bằng La Pla-ta D. Đồng bằng Pam-pa Câu 3. Khoáng sản chủ yếu Mĩ La tinh là A. Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu B. Khoáng sản phi kim loại C. Vật liệu xây dựng D. Đất chịu lửa, đá vôi Câu 4. Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do A. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh B. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm C. Ngành công nghiệp chế biến phát triển D. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào Câu 5. Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới A. Thị trường tiêu thụ B. Có nhiều loại đất khác nhau C. Có nhiều cao nguyên D. Có khí hậu nhiệt đới Câu 6. Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho A. Đại bộ phận dân cư B. Người da den nhập cư C. Các nhà tư bản, các chủ trang trại D. Người dân bản địa (người Anh-điêng) Câu 7. Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do A. Tình hình chính trị không ổn định B. Hạn chế về ĐKTN và nguồn lao động C. Phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài D. Phần lớn người dân không có đất canh tác Câu 8. Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do A. Cải cách ruộng đất không triệt để B. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất C. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp D. Người dân tự nguyện bán đất cho các chủ trang trại Câu 9. Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là do A. Chiến tranh các vùng nông thôn B. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh C. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm D. Điều kiện sống thành phố của Mĩ La tinh rất thuận lợi Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phá triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh Mĩ La tinh? A. Chính trị không ổn định B. Cạn kiệt dần tài nguyênC. Thiếu lực lượng lao động D. Thiên tai xảy ra nhiều Câu 11. Trên 50% nguồn FDI đầu tư vào Mĩ La tinh là từ A. Tây Ban Nha và Anh B. Hoa Kì và Tây Ban Nha C. Bồ Đào Nha và Nam Phi D. Nhật Bản và Pháp Câu 13. Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào A. Hoa Kì B.Tây Ba Nha C. Anh D.Pháp Câu 14. Qua trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của A. Những người nông dân mất ruộng B. Các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài khuyên giàu có C. Một nhóm người không cùng chung mục đích D. Các thế lực từ bên ngoài Câu 15. Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do A. Không còn phụ thuộc vào nước ngoài B. Cải cách ruộng đất triệt để C. San sẻ quyền lợi của các công ti tư bản nước ngoài D. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước Câu 10 11 13 14 15 Đáp án Tiết 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM VÀ KHU VỰC TRUNG Câu 1. nào biểu hiện rõ nhất vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á? A. Giáp với nhiều biển và đại dương B. Nằm ngã ba của ba châu lục: Á, Âu, Phi C. Có đường chí tuyến chạy qua D. Nằm khu vực khí hậu nhiệt đới Câu 2. Nguồn tài nguyên quan trọng nhấ khu vực Tây Nam là A. Than và uranium B. Dầu mỏ và khí tự nhiên C. Sắt và dầu mỏ D. Đồng và kim cương Câu 3. Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu A. Ven biển Đỏ B. Ven biển Ca-xpi C. Ven Địa Trung Hải D. Ven vịnh Péc-xich Câu 4. Phần lớn dân cư khu vực Tây Nam theo A. Ấn Độ giáo B. Thiên chúa giáo C. Phật giáo D. Hồi giáo Câu 5. Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam và Trung A. Đều nằm vĩ độ rất cao B. Đều có khí hậu khô hạn, có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên C. Đều có khí hậu nóng ẩm, giàu tài nguyên rừng. D. Đều có khí hậu lạnh, giàu tài nguyên thủy sản Câu 6. Vấn đề có nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt khu vực Trung là A. Nguồn lao động B. Bảo vệ rừng C. Giống cây trồng D. Giải quyết nước tưới Câu 7. Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam và Trung là A. Đông dân và gia tăng dân số cao B. Xung độ sắc tộc, tôn giáo và khủng bố C. Phần lớn dân cư theo đạo Ki-tô D. Phần lớn dân số sống theo đạo Ki-tô Câu 8. Tình trạng đói nghèo khu vực Tây Nam và Trung chủ yếu là do A. Thiếu hụt nguồn lao động B. Chiến tranh, xung đột tôn giáo C. Sự khắc nghiệt của tự nhiên D. Thiên tai xảy tai thường xuyên Câu Đáp án BBài 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ Tiết 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ Câu 1. Lợi thế nào là quan trọng nhất của vai trò địa lý HOA KÌ trong phát triển kinh tế xã hội? A. Tiếp giáp với Ca-na-đa B. Nằm bán cầu Tây C. Nằm trung tâm Bắc Mĩ, tiếp giáp với hai đại dương lớn. D. Tiếp giáp với khu vực Mĩ La tinh. Câu 2. Ngoài phần đất trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn triệu km2, HOA KÌ còn bao gồm: A. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai B. Quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti Lớn C. Quần đảo Ăng-ti Lớn và quần đảo Ăng-ti Nhỏ D. Quần đảo Ăng-ti Nhỏ và bán đảo A-la-xca Câu 3. Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm: A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên. B. Khu vực gò đồi thấp và các đồng cỏ rộng. C. Đồng bằng phù sa màu mỡ do hệ thống sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp và vùng đồi thấp. D. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lat. Câu 4. Vùng phía Đông Hoa Kì gồm: A. Vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương. B. Dãy núi già A-pa-lat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương. C. Đồng bằng trung tâm và vùng gò đồi thấp. D. Vùng núi Coóc-đi-e và các thung lũng rộng lớn. Câu 5. Kiểu khí hậu phổ biến vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là A. Ôn đới lục địa và hàn đới. B. Hoang mạc và ôn đới lục địa. C. Cận nhiệt đới và ôn đới. D. Cận nhiệt đới và cận xích đạo. Câu 6. Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc HOA KÌ tập trung chủ yếu nơi nào sau đây? A. Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương B. Các bồn địa và cao nguyên vùng phía Tây C. Các khu vực giữa dãy A-pa-lat và dãy Rốc-ki D. Các đồi núi bán đảo A-la-xca Câu 7. Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu vùng nào sau đây? A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca D. Vùng phía Đông và quần đảo Ha-oai Câu 8. Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung củ yếu vùng nào sau đây? A. Vùng phía Đông B. Vùng phía Tây C. Vùng Trung tâm D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai Câu 9. Dầu mỏ và khí tự nhiên của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu nơi nào sau đây? A. Bang Tếch-dát, ven vịnh Mê-hi-cô, bán đảo A-la-xca B. Ven vịnh Mê-hi-cô, dãy A-pa-lát, quần đảo Ha-oai C. Dãy A-pa-lat, Bồn địa lớn, bang Tếch-dát D. Bồn địa Lớn và đồng bằng Mi-xi-xi-pi, bán đảo A-la-xca Câu 10.Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu vùng nào? A. Vùng phía Tây và vùng phía Đông B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai Câu 11.Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì? A. Số dân đứng thứ ba thế giới B. Dân số ăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư C. Dân nhập cư đa số là người Châu D. Dân nhập cư Mĩ La tinh nhập cư nhiều vào Hoa Kì Câu 12. Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là A. Nguồn lao động có trình độ cao B. Nguồn đầu tư vốn lớn C. Làm phong phú thêm nền văn hóa D. Làm đa dạng về chủng tộc Câu 13. Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu Hoa Kì có nguồn gốc từ A. Châu Âu B.Châu Phi C. Châu D. Mĩ La tinh Câu 14. Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai Hoa Kì có nguồn gốc từ A. Châu Âu B. Châu Phi C. Châu D. Mĩ La tinh Câu 15. Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao A. Ven Thái Bình Dương B. Ven Đại Tây Dương C. Ven vịnh Mê-hi-cô D. Khu vực Trung tâm Câu 16. Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bangA. Phía Nam và ven bờ Đại Tây Dương B. Phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương C. Phía Bắc và ven bờ Thái Bình Dương D. Phía Tây và ven bờ Đại Tây Dương Câu 17. Dân cư Hoa Kì sống tập trung chủ yếu A. Nông thôn B. Các thành phố vừa và nhỏ C. Các siêu đô thị D. Ven các thành phố lớn Cho bảng số liệu: Số dân của Hoa Kì qua các năm. Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 18 đến 21: Câu 18. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động dân số của Hoa Kì trong giai đoạn 1800 2015 là A. Biểu đồ tròn B. Biểu đồ miền C. Biểu đồ đường D. Biểu đồ thanh ngang Câu 19. Nhận xét nào sau dây đúng về sự biến động dân số của Hoa Kì trong giai đoạn 1800 2015? A. Dân số Hoa Kì liên tục tăng và tăng rất nhanh B. Dân số Hoa Kì tăng chậm và không đồng đều C. Dân số Hoa Kì có xu hướng giảm D. Dân số Hoa Kì có nhiều biến động Câu 20. Trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 2015, số dân Hoa Kì tăng thêm A. 25,3 triệu người B. 2,35 triệu người C. 2,53 triệu người D. 23,5 triệu người Câu 21. Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì giai đoạn 2015 2020 là 0,6%, thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu? A. 323,7 triệu người B. 327,5 triệu người C. 325,6 triệu người D. 329,5 triệu người Câu 22. Cho bảng số liệu: Chỉ số của dân số Hoa Kì qua các năm Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Tỉ xuất gia tăng dsố tự nhiên của HOA KÌ có nhiều biến động B. Tuổi thọ trung bình của dân số HOA KÌ ngày càng giảm. C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa. D. Số người trong độ tuổi lao động của HOA KÌ tăng nhanh. Tiết 2. KINH TẾ Câu 1. nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì? A. Tài nguyên thiên nhiên giàu có B. Nguồn lao động kĩ thuật dồi dào C. Nền kinh tế không bị chiến tranh tàn phá D. Phát triển từ một nước tư bản lâu đời Câu 2. nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì? A. Nền kinh tế không có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. B. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao. C. Nền kinh tế bị phụ huộc nhiều vào xuất, nhập khẩu. D. Nền kinh tế có quy mô nhỏ. Câu 3. nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì? A. Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới. B. Ngành ngân hàng và tài chính chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nước mình. C. Thông tin liên lạc rất hiện đại, nhưng chỉ phục vụ nhu cầu trong nước. D. Ngành du lịch phát triển mạnh, nhưng doanh thu lại rất thấp. Câu 4. Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì? A. Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh. B. Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng hóa xuất khẩu. C. Công nghiệp tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. D. Hiện nay, các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ven Thái Bình Dương. Câu 5. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước Hoa Kì là A. Chế biến B. Điện lực C. Khai khoáng D. Cung cấp nước, ga, khí,… Câu 6. Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào có tỉ trọng ngày càng tăng? A. Luyện kim, hàng không vũ trụ. B. Dệt, điện tử. C. Hàng không vũ trụ, điện tử. D. Gia công đồ nhựa, điện tử. Câu 7. Hoạt động điện lực nào sau đây Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo? A. Nhiệt điện B. Điện địa nhiệt C. Điện gió D. Điện mặt trời Câu 8. Các ngành sản xuất chủ yếu vùng Đông Bắc Hoa Kì là A. Luyện kim, chế tạo tô, đóng tàu, điện tử B. Đóng tàu, dệt, chế tạo tô, hàng không vũ trụ C. Hóa dầu, hàng không vũ trụ, dệt, luyện kim D. Luyện kim, chế tạo tô, đóng tàu, dệt, hóa chất Câu 9. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp: A. Luyện kim, hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông. Lãnh thổ GDP Thế giới Hoa Kì Châu Âu Châu Châu Phi 78 037,1 17 348,9 21 896,9 26 501,4 475,0B. Dệt, hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông. C. Hóa dầu, hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông. D. Chế tạo tô, hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông. Câu 10. nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì? A. Nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới. B. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp. C. Sản xuất theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ. D. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu cung cấp cho nhu cầu trong nước. Câu 11. nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì? A. Hình thức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình. B. Nền nông nghiệp hàng hóa được hình thành muộn, nhưng phát triển mạnh. C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. D. Hiện nay, các vành đai chuyên canh phát triển mạnh. Câu 12. Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều A. Lúa mì B. Cà phê C. Ngô D. Đỗ tương Câu 13. nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay? A. Chuyển vành đai chuyên canh sang các vùng sản xuất nhiều loại nông sản. B. Tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp. C. Tăng số lượng trang trại cùng với giảm diện tích bình quân mỗi trang trại. D. Tăng xuất khẩu nguyên liệu nông sản. Cho bảng số liệu: GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục khác năm 2014 (Đơn vị: USD) Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 14 đến 16: Câu 14. Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm A. 25,8% của thế giới B. 28,5% của thế giới C. 22,2% của thế giới D. 23,4% của thế giới Câu 15. Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng A. 79,2% của châu Âu và 65,5% của châu B. 65,5% của châu Âu và 79,2% của châu Á. C. 72,9% của châu Âu và 65,5% của châu D. 65,5% của châu Âu và 72,9% của châu Á. Câu 16. Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng A. 5,4 lần châu Phi B. 6,8 lần châu Phi C. 7,0 lần châu Phi D. 7,2 lần châu Phi Tiết 3. Thực hành: TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KÌ Câu Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là: A. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò B. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn Câu 2. Các nông sản chính các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là: A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò B. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn C. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn Câu 3. Các nông sản chính các bang giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là: A. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò. C. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò D. Lúa mì, lúa gạo, bò, lợn. Câu 4. Các nông sản chính các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là: A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò. C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn D. Lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới. Câu 5. Các nông sản chính khu vực phía Tây Hoa Kì là: A. Lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò. C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn D. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò. Câu 6. Các ngành công nghiệp truyền thống vùng Đông Bắc Hoa Kì là: A. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất tô, đóng tàu, hóa chất, dệt. B. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất tô, đóng tàu, hóa chất, điện tử, viễn thông. C. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo máy bay. D. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo tên lửa vũ trụ. Câu 7. Các ngành công nghiệp truyền thống vùng phía Nam Hoa Kì là: A. Thực phẩm, dệt, sản xuất tô, điện tử, viễn thong Lãnh thổ GDP Thế giới Hoa Kì Châu Âu Châu Châu Phi 78 037,1 17 348,9 21 896,9 26 501,4 475,0