Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyên đề địa lý lớp 11

6e116fb44d62b7e27917866dcb7ba2b7
Gửi bởi: Võ Hoàng 19 tháng 11 2018 lúc 21:39:13 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 6:07:21 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 647 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD- ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT LI NƯỜ THI CHUYÊN NĂM 2017-Ề Ầ2018MÔN: LÝ KH 11Ị ỐTh gian làm bài 50 phútờCâu :(2 đi m)ể sao Châu Phi có ngu tài nguyên phong phú nh ng đa ưs các châu Phi có kinh kém phát tri n?ố ướ ểCâu (2 đi mể ). Nêu nghĩa vi thi th tr ng chung châu Âu và ườđ vào ng ti chung -rô vi phát tri EU.ư ểCâu 3: (3 đi m)ể Có ki cho ng “ế môi tr ng là ng còn nhân lo iả ườ ”có đúng không? sao?ạCâu (3 đi m)ể Cho ng li sau:ả ệGDP phân theo khu kinh Hoa Kỳ năm 1990 và 2010 (đ %)ự ịNăm ngổ Khu Iự Khu IIự Khu IIIự1990 5300 7,0 25,0 68,02010 14660 0,9 20,4 78,7a. bi thích th hi quy mô và GDP phân theo khu ựkinh Hoa Kỳ năm 1990 và 2010.ế ủb. Nh xét và gi thích.ậ ả-----------H t------------ếGiám th coi thi không gi thích gì thêm!ị ả(H sinh không ng và atllat)ọ ồH NG CH MƯỚ ẤCâuh iỏ dungộ Thangđi mể1 sao Châu Phi có ngu tài nguyên phong phú ồnh ng đa các châu Phi có kinh ướ ềt kém phát tri n?ế ểChâu Phi có ngu tài nguyên phong phú nh ng đaồ ưs các châu Phi có kinh kém phátố ướ ếtri (châu Phi ch đóng góp 1,9% GDP toàn nămể ầ2004) là vì:- Do qu th ng tr nhi th qua aậ ủch nghĩa th dân. ự- Ngu tài nguyên châu Phi đang khaiồ ịthác nh: Tài nguyên ng khai thác quá đạ ểl ch và ng di tích canh tácấ ấlàm cho đai hoang hóa. Khoáng bấ ịkhai thác nh mang nhu cho các công tiằ ận ngoài làm cho ngu tài nguyên ki vàướ ệô nhi môi tr ng.ễ ườ- khác, các cu xung c, uặ ếkém trong qu lí nhi qu gia châuả ướ ốPhi còn non tr trình dân trí th p,... cũng chẻ ếnhi phát tri châu này.ề đi mể0,50,50,50,52 Nêu nghĩa vi thi th tr ng chung ườchâu Âu và vào ng ti chung -rô ốv vi phát tri EU.ớ ể- Tăng ng do thông ng i, hàng hóa, ti ườ ườ ềv và ch .ố ụ- Thúc và tăng ng quá trình nh th hóa ườ ởEU các kinh xã i.ề ộ- Tăng thêm ti và kh năng nh tranh kinh ếc toàn kh i.ủ ố- Vi EU ng ng ti chung, th ng nh có ấtác ng th tiêu nh ng ro khi chuy ti ềt đi ki thu cho thông và nệ ơgi hóa công tác toán các doanh nghi đa ệqu gia. đi mể0,5050,50,53 Có ki cho ng “ế môi tr ng là đả ườ đi mểs ng còn nhân lo iố có đúng không? sao?ạB môi tr ng là ng còn nhânả ườ ủlo vì các lí do sau:ạ- Vai trò môi tr ngủ ườ môi tr ng là ngôiườnhà chung ng i, trong đó con ng iủ ườ ườt và phát tri n. ểCu ng ng có liên thi tộ ườ ếv môi tr ng. Con ng là thành ph aớ ườ ườ ủmôi tr ng, không th ng tách môi tr ng.ườ ườM môi tr ng phát tri ng là đi ki líộ ườ ệt ng cho con ng và ng i.ưở ườ ượ ạ- Th tr ng nhi môi tr ng hi nayự ườ ệtrên th gi iế :+ các đang phát tri n: vi khai thácỞ ướ ệb bãi các ngu nhiên nhi ph ngừ ươti di đã làm ki tài nguyên và nhệ ảh ng nghiêm tr ng môi tr ng. Đi đó làmưở ườ ềcho cu ng càng thêm nghèo kh vộ ệmôi tr ng không th tách cu tranhườ ấxóa đói gi nghèo.ả+ Các phát tri n: phát tri nướ ềkinh làm tăng ng các ch CFCế ấs đớ ộvà kh ng n, tăng ng khí th và ch th iố ượ ượ ảt các ngành kinh là nguyên nhân chính th ngừ ủt ng ôdôn, gây hi ng nhà kính,...ầ ứ- qu nhi môi tr ng:ậ ườ Quy mô ônhi môi tr ng không gi ph vi ngễ ườ ừqu gia mà trên ph vi th gi i. qu aố ủhi ng này gây nên: ki ngu tài nguyên,ệ ượ ồkhí bi ng th th ng, tan băng c,ậ ườ ựgây axic, hi ng nhà kính,... đe tr ti pư ếđ phát tri các ngành kinh và kh eế ỏc con ng i.ủ ườChính vì y, môi tr ng là đậ ườ ềs ng còn nhân lo i.ố 0,50,50,50,51,04a. BĐ:ẽTính quy mô: R1990 1.0 đvbk đi mể2đ0,25R 2010 1,7 đvbkV BĐ: Tròn theo bán kính tínhẽ ừYêu u: chính xác, p, khoa có tên ủbi ng chú gi i… thi tr ừ0,25đ, không có ng chú gi không cho đi m.ả ểb. nh xét, gi thích: ả- GDP phân theo khu kinh HK ủtrong giai đo 1990- 2010 có chuy ch theo ịh ng: ướ+ Tăng tr ng khu III (dc)ỉ ự+ Giam khu và II(dc)ự- Do: HK là công nghi phát tri n, đang ướ ểchuy sang kinh tri th c. 1,750,50,5