Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 8 (Sgk tập 2 - trang 40)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(a< b\), chứng tỏ :

a) \(2a-3< 2b-3\)

b) \(2a-3< 2b+5\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có: a < b

=> 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a - 3 < 2b - 3 (cộng vào cả hai vế -3)

b) Ta có: -3 < 5

=> 2b - 3 < 2b + 5 (cộng vào hai vế với 2b) mà 2a - 3 < 2b - 3 (chứng minh trên)

Vậy: 2a - 3 < 3b + 5 (tính chất bắc cầu)

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:22

Các câu hỏi cùng bài học