Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 4 (Sgk tập 2 - trang 37)

Đố :

Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 mầu đen, viền đỏ (xem minh họa ở hình trên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ôtô đi trên đường đó có vận tốc là a(km/h) thì a phải thỏa mãn điều kiện nà trong các điều kiện sau :

          \(a>20\)                     \(a< 20\)                  \(a\le20\)                 \(a\ge20\)

 

Hướng dẫn giải

Ô tô đi trên đường đó có biển báo giao thông nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ thì vận tốc của ô tô phải thoả: a ≤ 20

Bài 1 (Sgk tập 2 - trang 37)

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a) \(\left(-2\right)+3\ge2\)

b) \(-6\le2.\left(-3\right)\)

d) \(x^2+1\ge1\)\(4+\left(-8\right)< 15+\left(-8\right)\)

Hướng dẫn giải

Ta có: VT = (-2) + 3 = 1

VP = 2

=> VT < VP nên khẳng định (-2) + 3 ≥ 2 là sai.

b) Ta có: VT = -6

VP = 2.(-3) = -6

=> VT = VP nên khẳng định -6 ≤ 2.(-3) là đúng.

c) Ta có: VT = 4 + (-8) = -4

VP = 15 + (-8) = 7

=> VP > VT nên khẳng định 4 + (-8) < 15 + (-8) là đúng.

d)\(x^2\) ≥ 0 với mọi x ∈ R

=> \(x^2\) + 1 ≥ 0 + 1

=> \(x^2\) + 1 ≥ 1

Vậy khẳng định \(x^2\)+ 1 ≥ 1 là đúng.

Bài 3 (Sgk tập 2 - trang 37)

So sánh a và b nếu :

a) \(a-5\ge b-5\)

b) \(15+a\ge15+b\)

Hướng dẫn giải

a) Vì a - 5 ≥ b - 5 => a - 5 + 5 ≥ b - 5 + 5

=> a ≥ b

b) Vì 15 + a ≤ 15 + b => 15 + a -15 ≤ 15 + b -15

=> a ≤ b

Bài 2 (Sgk tập 2 - trang 37)

Cho a < b, hãy so sánh :

a) a + 1 và b + 1

b) a - 2 và b - 2

Hướng dẫn giải

a) Ta có: a < b => a + 1 < b + 1

b) Ta có: a < b => a - 2 < b - 2

Có thể bạn quan tâm